Οικονομική ενίσχυση της Ένωσης Ξενοδόχων Καρπάθου, ύψους 9.000 ευρώ, από το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

Οικονομική ενίσχυση της Ένωσης Ξενοδόχων Καρπάθου, ύψους 9.000 ευρώ, από το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

Την Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2021, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 820/Α1/2/7.10.2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη Πάππου και μεταξύ άλλων θεμάτων αποφασίστηκε η Οικονομική ενίσχυση Ένωσης Ξενοδόχων Καρπάθου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη το από 19.02.2021 αίτημα για οικονομική ενίσχυση της Ένωσης Ξενοδόχων Καρπάθου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 παράγραφος 3 περίπτωση η όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4684/2020 και του άρθρου 96 παράγραφος 7 του Ν.4497/2017 όπως ισχύει, αποφασίζει ομόφωνα, εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση της Ένωσης Ξενοδόχων Καρπάθου με το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 €) για την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας β! εξαμήνου του υπαλλήλου που απασχολείται στο Επιμελητήριο και δράσεων υποστήριξης της λειτουργίας του Επιμελητηρίου.