Οικονομική ενίσχυση Ένωσης Ξενοδόχων Καρπάθου από το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

Οικονομική ενίσχυση Ένωσης Ξενοδόχων Καρπάθου από το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη το από 19.02.2021 αίτημα για οικονομική ενίσχυση της Ένωσης Ξενοδόχων Καρπάθου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 παράγραφος 3 περίπτωση η όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4684/2020 και του άρθρου 96 παράγραφος 7 του Ν.4497/2017 όπως ισχύει, αποφασίζει ομόφωνα, εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση της Ένωσης Ξενοδόχων Καρπάθου με το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 €) για την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας α! εξαμήνου του υπαλλήλου που απασχολείται στο Επιμελητήριο.