Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου με 24 θέματα

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου με 24 θέματα

Πρόσκληση για Έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Την 20η Μαΐου 2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12: 30 μμ – 13: 30 μμ καλείστε να μετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67, παρ. 05 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74, του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018), των άρθρων 95 και 96, παρ. 02 & 03, του Ν. 3463/2006, του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, τα διαλαμβανόμενα στην από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020), στον Ν.4830/2021 Άρθρο 67, στους υπ ́αρ. 643/24-09-2021, 69/22-12- 2021 Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη λήψη αποφάσεων, για τα κατωτέρω κατεπείγοντα θέματα

 1. 1)  Λήψη απόφασης για την έκτακτη σύγκληση της Συνεδρίασης.
 2. 2)  Εισήγηση για έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφοράς για την ανάθεση της έκτακτης προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΕΩΝ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ» με την διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρο 32 Ν. 4412/2016).
 3. 3)  Αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 179,55 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών περί προστίμων ΚΟΚ διμήνου από 4-1-2022 έως 1-3-2022.
 1. 4)  Αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 52.830,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά 1η, 2η και 3η Μηνιαία τακτική επιχ/ση έτους 2022 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων και αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 91.871,20 ευρώ σε εκτέλεση της αρίθμ. 24636/2022 χρηματικής εντολής του ΥΠΕΣ και αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 91.871,20 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά Δ ́ Κατανομή έτους 2022 σε εκτέλεση της αρίθμ. 24760/2022 χρηματικής εντολής του ΥΠΕΣ.
 2. 5)  Αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 12.608,06 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022.
 3. 6)  Αποδοχή πίστωσης χρηματικού ποσού 45.536,13 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά συμπληρωματική απόφαση για ΚΑΠ μηνός Απριλίου έτους 2022.
 4. 7)  Αποδοχή χρηματοδότησης για την «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 (Α.Π. 4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» από το Πράσινο Ταμείο.
 5. 8)  Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας για την αντιπυρική περίοδο έτους 2022.
 6. 9)  Έγκριση απόφασης αρίθμ. 441-2022 Δημάρχου Καρπάθου περί έγκρισης εκδήλωσης προς τιμήν του Ήρωα Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη και εξειδίκευση πίστωσης.

12) Έγκριση πρακτικού (3-5-2022) της Επιτροπής παραλαβής προμηθειών περί παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ».

15)Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή επίδοσης στην Αθήνα Αττικής, για υπόθεση μεταξύ του Δήμου Καρπάθου και του Εμμανουήλ Φραγκούλη.

17) Εισήγηση περί διαγραφής τελών νεκροταφείων (αίτηση Πέτρου Περίδη).

10)Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για έξοδα παρουσίασης Τουριστικού Προορισμού.

11) Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για την τουριστική προβολή, μέσω καταχωρήσεων σε έντυπα & ηλεκτρονικά μέσα του Δήμου Καρπάθου.

13)Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 20/2020 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου(Μεταβατική Έδρα Καρπάθου).

14) Νομική υποστήριξη σε ποινικές υποθέσεις, που προέκυψαν κατά την άσκηση των καθηκόντων ως Αντιδημάρχου Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Καρπάθου (Σπανός Μιχαήλ).

16) Ορισμός δικηγόρου για την εκδίκαση της 9-5-2022 έφεσης του Δήμου Καρπάθου ενώπιων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου λόγω κωλύματος του δικηγόρου του Δήμου.

18)Ανάκληση Απόφασης αρ. 85/2022 της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης για την Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και όρων δημοπράτησης για την υπηρεσία: «Υπηρεσίες Συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Διάθεσης και αντλιοστασίων αυτού» με τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού.

19)Ανάκληση Απόφασης αρ. 76/2022 της Οικονομικής Επιτροπή και λήψη νέας απόφασης με θέμα:

20) Ανάκληση Απόφασης αρ. 67-2022 της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης με θέμα: Έγκριση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Πολιτισμικός Οργανισμός Ολύμπου Δ. Καρπάθου (ΠΟΡΟΚ οικ. Έτους 2022).

21) Ανάκληση της αρ. 68-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης με θέμα: Αποδοχή πιστώσεων.

22) Συμπλήρωση της αριθμ. 73/2022 απόφαση Ο.Ε.

23)Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»

24) Λήψη απόφασης για την πρόσληψη υδρονομέων ύδρευσης έτους 2022.

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη λόγω διαδικαστικών θεμάτων με προθεσμίες και για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Η συμμετοχή σας και η ψηφοφορία θα γίνει μέσω των e-mail: g.liagas@karpathos.gr (Γεώργιος Λιάγκας) και e.litou@karpathos.gr (Ευδοξία Λυτού).

Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια χλοοτάπητα και διαφόρων υλικών στο Δημοτικό στάδιο Καρπάθου (Φιλόδημος ΙΙ)»

Πίνακας Αποδεκτών:

 1. Βασιλαράκης Εμμανουήλ
 2. Νταής Νικόλαος
 3. Τσέρκης Εμμανουήλ
 4. Πρωτόπαπας Μηνάς
 5. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ
 6. Παραγυιός Εμμανουήλ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Νισύριος Δήμαρχος Καρπάθου