ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δήμου Καρπάθου: Σε ιδιώτη ο καθαρισμός ζωνών πυρασφάλειας γύρω από τον ΧΥΤΑ - Διαφώνησε ο Μανώλης Τσέρκης

ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δήμου Καρπάθου: Σε ιδιώτη ο καθαρισμός ζωνών πυρασφάλειας γύρω από τον ΧΥΤΑ - Διαφώνησε ο Μανώλης Τσέρκης

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου ενέκρινε κατα πλειοψηφία τους όρους της αριθμ. 32/29-07-2022 μελέτης και τον ορισμό επιτροπής διαπραγμάτευσης όπως αναφέρονται στην απόφαση Δημάρχου 941/2022 , λόγω της κατάστασης του ΧΥΤΑ που εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και την πραγματοποίηση της υπηρεσίας μέχρι 30/9/2022

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση, με την απόφαση της Διεύθυνσης Πολιτικής προστασίας υπ. αριθ. 34739/362 /29/03/2022 ο Δήμος Καρπάθου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για λόγους πολιτικής προστασίας και έπειτα από το έγγραφο του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καρπάθου υπ.αριθ.805/Φ.804, 6/2022 που επικαλείται την κατάσταση των ζωνών πυρασφάλειας εντός και περιμετρικά του ΧΥΤΑ, που δημιουργεί κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς και χρειάζεται άμεσες ενέργειες, ο Δήμος απαιτείται να καθαρίσει τις ζώνες πυρασφάλειας. Επίσης κρίνεται άμεσα αναγκαίο να γίνει καθαρισμός ζωνών πυρασφάλειας στη ΔΕ Καρπάθου για την πρόληψη πυρκαγιάς.

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου:

 Εγκρίνει το από 13/09/2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

 Αναθέτει την υπηρεσία καθαρισμού ζωνών πυρασφάλειας στον Χατζηγεωργίου Ιωάννη με στοιχεία ΑΦΜ 030306835, ΔΥΟ Ρόδου, κάτοικος Καρπάθου ποσού 24.428,00 €(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %) μέχρι 30/9/2022.

Ο κ. Τσέρκης τοποθετήθηκε αρνητικά ως προς τον καθαρισμό ζωνών πυρασφάλειας της ΔΕ Καρπάθου για την περιοχή του Χ.Υ.Τ.Α, αιτιολογώντας την τοποθέτησή του για τους εξής λόγους:

1)  Στην περιοχή του ΧΥΤΑ απαγορεύεται η είσοδος για λόγους ασφαλείας από ιδιώτες και λόγω ότι έχει ανατεθεί στην εταιρεία ΦΟ.Δ.Σ.Α.

2)  Σε περίπτωση ανάθεσης σε ιδιώτη για εργασίες εντός του Χ.Υ.Τ.Α το ενδεχόμενο ατυχήματος μπορεί να μας επιφέρει ποινικές ευθύνες.

3)  Ο Δήμος πρέπει να αναλαμβάνει την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων για λόγους ασφαλείας καθώς διαθέτει απαιτούμενα μηχανήματα όπως γινόταν τα προγενέστερα χρόνια.

4)  Δεν ανήκουν οι ζώνες πυρασφάλειας του Δήμου Καρπάθου στο Δήμο παρά μόνο στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

5)  Το ποσό της ανάθεσης για την υπηρεσία καθαρισμού ζωνών πυρασφάλειας ΔΕ Καρπάθου σε ιδιώτη είναι αρκετά υψηλό για το χρονικό διάστημα από 15-09- 2022 έως 30-09-2022 που λήγει η έκτακτη ανάγκη, εκτός αν χρειάζεται να καλυφθούν προγενέστερες εργασίες.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:

Α. Εγκρίνει τους όρους της αριθμ. 32/29-07-2022 μελέτης και τον ορισμό επιτροπής διαπραγμάτευσης όπως αναφέρονται στην απόφαση Δημάρχου 941/2022 που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, λόγω της κατάστασης του ΧΥΤΑ που εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και την πραγματοποίηση της υπηρεσίας μέχρι 30/9/2022

Β. Εγκρίνει το από 13/09/2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

Γ. Αναθέτει την υπηρεσία καθαρισμού ζωνών πυρασφάλειας ΔΕ Καρπάθου στον Χατζηγεωργίου Ιωάννη με στοιχεία ΑΦΜ 030306835, ΔΥΟ Ρόδου, κάτοικος Πηγαδίων Καρπάθου ποσού 24.428,00 €(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %) μέχρι 30/9/2022.

Ο κ. Τσέρκης ψηφίζει αρνητικά σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό.

15.9.2022

Καρπαθιακά Νέα