Στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου τα κινήτρων των γιατρών και η μίσθωση απορριμματοφόρων

Στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου τα κινήτρων των γιατρών και η μίσθωση απορριμματοφόρων

Πρόσκληση για Έκτακτη δια ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Την 29η Ιουνίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 μμ καλείστε να μετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ, με τα εξής θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για το κατεπείγον την Συνεδρίασης.
 2. Συμπλήρωση απόφασης 63-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, Παροχή κινήτρων για Σίτιση και φιλοξενία ιατρών Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου.
 3. Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας – Πυρασφάλειας για το έτους 2022.
 4. Έγκριση Πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) της Δ.Ε. Καρπάθου» (Αριθμ. πρόσκλησης 4496/2022).
 5. Τροποποίηση της αρίθμ. 9-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ακύρωση της 59-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

page1image896860096

6. Έγκριση του κατεπείγοντος της ανάθεσης της Υπηρεσίας «Υπηρεσίες Επισκευής Αντλιοστασίων Βιολογικού Δήμου Καρπάθου» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

7. Έγκριση πρακτικού διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων

Η συνεδρίαση έχει έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και λόγω στενών χρονικών περιθωρίων που δεν επιτρέπουν την συζήτηση των συγκεκριμένων θεμάτων σε τακτική συνεδρίαση.

Πίνακας Αποδεκτών:

 1. Βασιλαράκης Εμμανουήλ
 2. Νταής Νικόλαος
 3. Τσέρκης Εμμανουήλ
 4. Πρωτόπαπας Μηνάς
 5. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ
 6. Παραγυιός Εμμανουήλ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Νισύριος Δήμαρχος Καρπάθου