Σημαντικό έργο για την Κάρπαθο στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας

Σημαντικό έργο για την Κάρπαθο στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας

Ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στο αυριανό περιφερειακό Συμβούλιο αφορά την Κάρπαθο και είναι σημαντικό. Πρόκειται για:

Έγκριση Ορθής Επανάληψης της υπ. αριθμ. 504/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την Ορθή Επανάληψη του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία, με διακριτικό τίτλο «ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε», και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) για την Πράξη του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με κωδικό ΟΠΣ-MIS. 5010434

«Ολοκλήρωση 2ου Κυττάρου ΧΥΤΑ Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού
διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων».