ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: Δημόσια έκφραση συλλυπητηρίων για τον θάνατο του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΥΛΙΔΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: Δημόσια έκφραση συλλυπητηρίων για τον θάνατο του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΥΛΙΔΗ

 

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ                 

Στην Όλυμπο, σήμερα Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:30 στο Κοινοτικό κατάστημα της Κοινότητας Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Κοινοτικό Συμβούλιο Ολύμπου ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Ηλίας Βασ. Παπαηλίας Ουδείς
  2. Γεώργιος Κων. Χατζηπαπάς
  3. Ιωάννης Ηλ. Μηνατσής
  4. Αντώνιος Ιωάν. Οικονόμος
  5. Βασίλειος Εμμ. Ορφανός

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ΚΕΠ0033 Ολύμπου κα Σοφία Μπαλάσκα- Χαλκιά.

ΘΕΜΑ:       Δημόσια έκφραση συλλυπητηρίων για τον θάνατο του επί σειρά ετών διατελέσαντος Υπουργού των Ελληνικών Κυβερνήσεων και επί τριάντα σχεδόν χρόνια Βουλευτή Δωδεκανήσου αείμνηστου Αριστοτέλη Αντ. Παυλίδη.

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ολύμπου κ. Ηλίας Παπαηλίας, εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης της Έκτακτης Συνεδρίασης ανέφερε τα εξής :

Αξιότιμοι κ.κ. Κοινοτικοί Σύμβουλοι,

ως Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου εισηγούμαι στο Κοινοτικό Συμβούλιό μας να εκφράσει δημόσια τα ειλικρινή συλλυπητήριά του για την απώλεια του, επί σειρά ετών Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθώς και Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής και επί τριάντα σχεδόν χρόνια Βουλευτή Δωδεκανήσου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο Αριστοτέλη Αντ. Παυλίδη.

Ο εκλιπών συνέβαλε ποικιλότροπα στην προώθηση της κατασκευής σειράς σοβαρών θεμελιακών έργων υποδομής του τόπου μας, όπως η κατασκευή του Λιμένος Διαφανίου, η ασφαλόστρωση της αμαξιτής οδού Ολύμπου – Διαφανίου, η διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση της αμαξιτής οδού Ολύμπου – Σπόων κ.α.

Εξ αυτού του λόγου έχαιρε της εκτίμησης των συμπατριωτών μας οι οποίοι τον τίμησαν με τη ψήφο τους σε σειρά εκλογικών αναμετρήσεων.

Για τους λόγους αυτούς προτείνω την έκδοση του παρόντος ψηφίσματος και καλώ το σώμα να υπερψηφίσει ομόφωνα το περιεχόμενό του.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα να εκφράσει δημόσια τα συλλυπητήριά του στους οικείους του πρώην Υπουργού και στον πολιτικό φορέα της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, τις Κυβερνήσεις του οποίου υπηρέτησε με αφοσίωση επί σειρά ετών.

Το παρόν να δημοσιευτεί στον Δωδεκανησιακό τύπο.                                                        

Μετά την σύνταξή του υπογράφεται το πρακτικό αυτό ως ακολούθως

       Ο Πρόεδρος                                        Τα Mέλη

Ηλίας Βασ. Παπαηλίας                    Γεώργιος Κων. Χατζηπαπάς      

      

 

                                                               Ιωάννης Ηλ. Μηνατσής

                                                                                                         

 

                                                                    Αντώνιος Ιωάν. Οικονόμος

                                                               

                                                               Βασίλειος Εμμ. Ορφανός