Ολοκληρώθηκε η δωρεά απινιδωτή από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Καρπάθου προς το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο

Ολοκληρώθηκε η δωρεά απινιδωτή από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Καρπάθου προς το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο

Με το ΦΕΚ 4293/11-8-2022 έγινε και τυπικά αποδεκτή η δωρεά ενός εξωτερικού απινιδωτή από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Καρπάθου προς το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρπάθου.

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Καρπάθου τον Νοέμβριο 2021 δώρισε στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρπάθου έναν εξωτερικό Απινιδωτή. Ήταν ο 12ος Απινιδωτής που τοποθετήθηκε μετά από ενέργειες του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Καρπάθου και σε συνδυασμό με τα σεμινάρια που διενεργήθηκαν από δραστήριους Συλλόγους και Φορείς στο νησί, κυρίως με τη βοήθεια του διασώστη του ΕΚΑΒ Μερκούρη Κυπραίου, έγινε προσπάθεια να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση τυχόν συμβάντος.

Η αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξίας χιλίων τριακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (1.382,00 €) με Φ.Π.Α., του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

Με την υπό στοιχεία 47242 Φ.804.22/9.8.2022 απόφαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 185), καθώς και της παρ. 5 του άρθρου 85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ εκτιμώμενης αξίας χιλίων τριακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (1.382,00 €) με Φ.Π.Α., που αφορά έναν (01) απινιδωτή AED PLUS με μπαταρίες και παιδιατρικά ηλεκτρόδια για την κάλυψη των αναγκών του Π.Κ. Καρπάθου της Π.Υ. Ρόδου. Ο Διευθυντής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ