Η ΕΣΑΛ γνωμοδότησε ομόφωνα ΘΕΤΙΚΑ για το λιμάνι της ΚΑΡΠΑΘΟΥ!

Η ΕΣΑΛ γνωμοδότησε ομόφωνα ΘΕΤΙΚΑ για το λιμάνι της ΚΑΡΠΑΘΟΥ!

Η ΕΣΑΛ γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά ως προς την έγκριση της χωροθέτησης των έργων, σύμφωνα με την προτεινόμενη Λύση (Εικ.1) για τη μελέτη : «Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ 3ης Αναθεώρησης και τη 2η Αναθεώρηση μελέτης κυματικής διαταραχής) στα Πηγάδια Καρπάθου»

 

ΘΕΜΑ 05 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 91ης/03-02-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ (Ε.Σ.Α.Λ.)

ΘΕΜΑ: «Προκαταρτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων,(Π.Π.Π.Α. 3η Αναθεώρηση) του έργου Τεχνικές Μελέτες Επέκτασης Λιμένος Πηγαδίων Καρπάθου»

page73image999364576 page73image999364864

 

Σημασία της Πρότασης – Σκοπιμότητα

Το έργο έχει σκοπό να αναβαθμίσει τις σήμερα ανεπαρκείς λιμενικές υποδομές ώστε να βελτιωθεί ουσιαστικά η δυνατότητα εξυπηρέτησης που προσφέρουν σε συνάρτηση με τις αυξημένες ανάγκες του νησιού.

Σχετική Νομοθεσία

  • Ο ν. 2971/2001, «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α ́ 285), όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του.
  • Οι διατάξεις των παρ. 7 του άρθρου 44 του ν.4150/2013 (ΦΕΚ Α ́102), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παράγραφος 1.Δ.δδ. του ν.4256/14 (ΦΕΚ Α ́ 92) «Για την αποδοχή του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) ή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την αδειοδότηση των Λιμενικών Έργων, των υποκατηγοριών Α1 και Α2 του ν. 4014/2011 (Α ́ 209) όπως ισχύει, από τα οποία τροποποιούνται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (σε κάτοψη) του λιμένα, (δηλ. σε έργα που αφορούν επέκταση ή τροποποίηση του λιμένα), σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011, όπως ισχύουν, απαιτείται η προηγούμενη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων». πλην των περιπτώσεων της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, που ορίζονται σε αυτό.
  • Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 44 του ν.4150/2013 (ΦΕΚ Α ́102): «Η γνωμοδότηση αυτή υποκαθιστά τις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 και στα άρθρα 3 και 4 του ν. 4014/2011, όπως ισχύουν, για τη συλλογή γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων διοίκησης κατά τη διαδικασία του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων ή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αντιστοίχως.Η βασική ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος είναι:
  • Ο Νόμος 1650/1986 (ΦΕΚ Α ́160) «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκεμε τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ Α ́91).
  • Ο Νόμος 4014/2011 (ΦΕΚ Α ́209) με τον οποίο καθορίζεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργωνκαι δραστηριοτήτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  • Η Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ/37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β’/10-08-2016) για την τροποποίηση και κωδικοποίηση της Υ.Α. 1958/13-01-2012 με την οποία κατατάσσονται τα δημόσια και ιδιωτικά έργα σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 4 του Ν. 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ Α’209/2011) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθ. οικ. 2307 απόφαση (ΦΕΚ 439/Β/14- 02-2018).

3. Ιστορικό
1. Η ΥΑ 88209/3724/31-12-1986 (ΦΕΚ 23 Δ’ / 1987) για τον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο οικισμού Καρπάθου, Δήμου Καρπάθου (Ν. Δωδεκανήσου), βάσει του οποίου έγινε ο σχεδιασμός των προτεινόμενων λιμενικών έργων.
2. Η υπ’ αρ. ΔΚ 959/26-05-1993 Απόφαση Νομάρχη Δωδεκανήσου με θέμα: «Επικύρωση έκθεσης Επιτροπής ορίων αιγιαλού και παραλίας στην παραλιακή περιοχή με την επωνυμία «Όρμος» Πηγαδιών, νήσου Καρπάθου, επισπεύδοντος Δήμου Καρπάθου, Ν. Δωδεκανήσου» (Φ.Ε.Κ. Δ ́ 652).

3. Η υπ’ αρ. Τ/3909/04-08-1998 Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα: «Χωροθέτηση και δημιουργία θαλάσσιας ζώνης αγκυροβολίου στα Πηγάδια Καρπάθου» (Φ.Ε.Κ. Β ́ 907).

4. Το αρ. πρ. Οικ. 38346/06-06-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου / Γ.Δ.Χ.Π.Π. / ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Νοτίου Αιγαίου / Τ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Δωδεκανήσου διαβίβασης θεωρημένων αντιγράφων μελέτης για τον Π.Π.Π.Α. του έργου.
5. Το αρ. πρ. 8216/115/14/11-07-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας για αποστολή επιπλέον αντιγράφων μελέτης και συμπληρωματικών στοιχείων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου / Γ.Δ.Χ.Π.Π. / ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Νοτίου Αιγαίου / Τ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Δωδεκανήσου, καθώς και διατύπωσης απόψεων του Υπολιμεναρχείου (Υ/Χ) Καρπάθου.

6. Το αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/154132/91790/3545/15-07-2014 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού / Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς / Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων / Τμ. Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων & Ερευνών γνωμοδότησης επί της μελέτης για τον Π.Π.Π.Α. του έργου.

7. Το αρ. πρ. 5233/21-07-2014 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού / Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς / ΚΒ ́ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων διατύπωσης απόψεων επί εναλλακτικής θέσης για εκτέλεση του έργου.
8. Η από 22-07-2014 ορθή επανάληψη ως προς τον αποδέκτη του αρ. πρ. 3883/11-06-2014 εγγράφου του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού / Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς / ΚΒ ́ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων γνωμοδότησης επί της μελέτης για τον Π.Π.Π.Α. του έργου.

9. Η με αρ. φακ. 8216/2014/Α.Σ. 1210/04-08-2014 αναφορά του Υ/Χ Καρπάθου διατύπωσης απόψεων επί της μελέτης για τον Π.Π.Π.Α. του έργου.
10. Το αρ. πρ. 8216/131/14/26-08-2014 υπενθυμιστικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας για αποστολή επιπλέον αντιγράφων μελέτης και συμπληρωματικών στοιχείων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου / Γ.Δ.Χ.Π.Π. / ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Νοτίου Αιγαίου / Τ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Δωδεκανήσου.
11. Το από 28-08-2014 ηλεκτρονικό μήνυμα του κ. Κανάκη Ν., Υποναυάρχου Λ.Σ., ε.α., με συνημμένα τα από 18-06-2014 και 15-07-2014 υπομνήματά του με θέμα τη μελέτη για τον Π.Π.Π.Α. του έργου.

12. Το αρ. πρωτ. ΟΙΚ. 67097/16-09-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου / Γ.Δ.Χ.Π.Π. / ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Νοτίου Αιγαίου / Τ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Δωδεκανήσου αποστολής επιπλέον αντιγράφων μελέτης.
13. Το αρ. πρ. 8216/146/14/01-10-2014 δεύτερο υπενθυμιστικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας για αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου / Γ.Δ.Χ.Π.Π. / ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Νοτίου Αιγαίου / Τ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Δωδεκανήσου.

14. Το αρ. πρωτ. 8216/146/14/01-10-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας για αποστολή της μελέτης για τον Π.Π.Π.Α. του έργου στα μέλη της Ε.Σ.Α.Λ.
15. Το αρ. πρωτ. 72441/02-10-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου / Γ.Δ.Χ.Π.Π. / ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Νοτίου Αιγαίου / Τ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Δωδεκανήσου διαβίβασης του δεύτερου υπενθυμιστικού εγγράφου της Υπηρεσίας μας για αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπάθου.

16. Το αρ. πρ. 11411/24-10-2014 έγγραφο του Δήμου Καρπάθου / Τεχνικής Υπηρεσίας ενημέρωσης, αναφορικά με την εξέλιξη της διαδικασίας χάραξης οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, καθώς και χαρακτηρισμού ζώνης λιμένα.
17. Η αρ. πρ. ΤΔΟ/Φ.ΠΕΡ./2450/27-11-2014 Απόφαση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, με συνημμένη την υπ’ αρ. 155/2014/26-11-2014 (Α.Δ.Α.: 7ΡΥΑΟΡΙΩ-Γ8Ω) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου με θέμα: «Έγκριση υλοποίησης της μελέτης του έργου: “Επέκταση λιμένα Πηγαδίων Καρπάθου, Νομού Δωδεκανήσου”».

18. Το αρ. πρ. 8301/17-12-2014 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού / Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων / Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου / Τμ. Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας & Μουσείων διατύπωσης απόψεων επί εναλλακτικής θέσης για εκτέλεση του έργου.

19. Το αρ. πρ. ΔΤΕ 7675/23-12-2014 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου / Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου / Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων αποστολής συμπληρωματικών στοιχείων στην Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αιγαίου / Γ.Δ.Χ.Π.Π. / ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Νοτίου Αιγαίου / Τ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Δωδεκανήσου. 20. Το από 17-02-2015 ηλεκτρονικό μήνυμα του Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καρπάθου αναμεταβίβασης του από 11-02-2015 ηλεκτρονικού μηνύματος του κ. Κανάκη Ν., Υποναυάρχου Λ.Σ., ε.α., με συνημμένο το από 11-02-2015 υπόμνημά του με θέμα: «Π.Π.Π.Α. Μελέτης επέκτασης Λιμένα Πηγαδίων Καρπάθου». 21. Το αρ. πρ. οικ. 15127/05-03-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου / Γ.Δ.Χ.Π.Π. / ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Νοτίου Αιγαίου / Τ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Δωδεκανήσου διαβιβαστικό αποστολής συμπληρωματικών στοιχείων στην Υπηρεσία μας.

22. Το αριθ. 3121.1/Φ.68/45417/2015/11-12-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Πάσης Τάξεως (Π.Ε.Π.Ε.Ν.) για τη διατύπωση απόψεων αναφορικά με τη διάταξη των προτεινόμενων έργων.
23. Το από 21-12-2015 μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με Επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Πάσης Τάξεως (Π.Ε.Π.Ε.Ν.), η οποία αναφέρεται ότι: «Όσον αφορά την κατασκευή η οποία προτείνεται βάσει σχεδίου, θα δυσχεραίνει τους χειρισμούς του πλοίου κατά τις διαδικασίες κατάπλου και απόπλου, λόγω του περιορισμένου χώρου ελιγμών (νησίδα Δεσποτικό και ρηχά από την αριστερή πλευρά). Με βορειοανατολικούς , βόρειους και βορειοδυτικούς ανέμους, η προσέγγιση του πλοίου θα είναι επικίνδυνη, γιατί κατά την διάρκεια ελιγμών οι άνεμοι θα σπρώχνουν το πλοίο προς τη στεριά, ενώ τώρα με τους ανωτέρω ανέμους υπάρχει εναλλακτική λύση να γίνει αριστερή στροφή, ποντίζοντας την αριστερή άγκυρα πάνω στον καιρό , πράγμα το οποίο είναι αδύνατο στο νέο λιμάνι, όπου θα αναγκάζονται οι πλοίαρχοι να κάνουν πάντα δεξιά στροφή σε περιορισμένο χώρο και ύδατα. Οι άνεμοι που επικρατούν την μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου είναι Δυτικοί, Βορειοδυτικοί, στην περίπτωση που πρυμνοδετήσουν με την πλώρη στο Δεσποτικό, οι ανωτέρω άνεμοι θα είναι πλευρικοί. Εάν πρυμνοδετήσουν στην από μέσα θέση με την πλώρη στην Δ.Ε.Η. με Βόρεια Βορειοδυτική κατεύθυνση, ο χώρος είναι περιορισμένος και υπάρχουν αβαθή.»

24. Η υπ’ αριθ. 65/03/25-01-2016 Απόφαση της ΕΣΑΛ με την οποία ζητείται να επανεξετασθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοίας και η δυνατότητα επέκτασης για μελλοντική εξυπηρέτηση κρουαζιεροπλοίων. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ΕΣΑΛ ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Π.Ε.Π.Ε.Ν.) κ. Μαρινάκης εξέφρασε αντιρρήσεις σε σχέση με το σχεδιασμό της αρχικής προτεινόμενης λύσης, όσον αφορά την ναυσιπλοΐα, και συγκεκριμένα τη δυσκολία ελιγμών των πλοίων κατά την προσέγγιση στη λιμενική εγκατάσταση. Ακολούθησε συνάντηση στα γραφεία της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ), με σκοπό την αναθεώρηση της αρχικής προτεινόμενης λύσης. Στη συνάντηση αυτή προτάθηκαν 4 λύσεις από το μελετητή και 2 λύσεις από τον κ. Μαρινάκη. Η πρώτη από τις δύο λύσεις που πρότεινε ο εκπρόσωπος της ΠΕΠΕΝ αφορούσε την ένωση των δύο νησίδων Δεσποτικό και Αφώτη, που βρίσκονται δυτικά του υφιστάμενου τουριστικού καταφυγίου. Η δε δεύτερη αφορούσε την επέκταση του ήδη υφιστάμενου προβλήτα προς βορειοανατολικά. Η πρώτη λύση δεν έγινε αποδεκτή λόγω του αναμενόμενου υψηλού κόστους κατασκευής και για τη δεύτερη συμφωνήθηκε να ζητηθεί η άποψη των αρμοδίων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών καθότι βρίσκεται πλησίον σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων. Από τις τέσσερις λύσεις που πρότεινε ο μελετητής, οι οποίες αφορούσαν την αναθεώρηση της αρχικής προτεινόμενης λύσης στην ίδια αρχική θέση με πρόβλεψη θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, έγινε αποδεκτή η λύση 2Α. Η 1η αναθεώρηση του φακέλου του Π.Π.Π.Α. υποβλήθηκε στη Δ.Τ.Ε. Δωδεκανήσου στις 22-12-2016. Λόγω αντιρρήσεων της ΠΕΠΕΝ επί της νέας προτεινόμενης λύσης που αφορούσαν οι δυσκολίες τόσο σχετικά με τις ανεμολογικές συνθήκες της περιοχής όσο και με τα φυσικά εμπόδια και ύστερα από νέες συναντήσεις προτάθηκε από τον μελετητή η προτεινόμενη λύση 1 της παρούσας μελέτης που έγινε αποδεκτή από την ΠΕΠΕΝ. Λαμβάνοντας υπ’ όψη και τις παρατηρήσεις της ΕΣΑΛ έγινε η παρούσα 2η αναθεώρηση του ΠΠΠΑ.

25. Η υπ. αριθ. 120/2017/ 26-06-2017 Απόφαση της 9ης τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ του ΔΛΤ Νότιας Ρόδου με την οποία εγκρίνεται η μελέτη ΠΠΠΑ του εν λόγω έργου.
26. Το υπ’ αριθ. ΔΤΥ/ΓΝ5/1510/ 04-07-2017 έγγραφο του ΔΛΤ Ν. Δωδεκανήσου με το οποίο διαβιβάστηκε η απόφαση έγκρισης της μελέτης ΠΠΠΑ από τον πρόεδρο του ΔΛΤ Ν. Δωδεκανήσου και σύμφωνα με τις επισημάνσεις της προϊσταμένης της ΔΤΥ. που διατυπώνονται στην με αριθμό 120/2017/ 26-06-2017 απόφαση έγκρισης της μελέτης ΠΠΠΑ από το ΔΣ του ΔΛΤ ΝΔ.

27. Το υπ’ αριθ. ΕΙ69-35/ 19-07-2017 έγγραφο των μελετητών προς την Περιφ. Ν. Αιγαίου, ΔΤΕ Δωδ/σου με απόψεις επί των παρατηρήσεων που περιέχονται στην ως άνω 120/2017 απόφαση.
28. Το υπ’ αριθ. 71589/10-11-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου / Γ.Δ.Χ.Π.Π./ ΔΙΠΕΧΩΣ Νοτίου Αιγαίου / Τ.Π.Χ.Σ. Δωδεκανήσου με το οποίο διαβιβάζεται προς την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου η μελέτη ΠΠΠΑ (2η αναθεώρηση) για γνωμοδότηση.

29. Η αναφορά – αίτηση με ημ/νία 25-02-2018 του Υποναυάρχου Λ.Σ(εα) Νικ. Κανάκη προς το ΥΝΝΠ/ΔΙΛΙΚΥΠ Τμήμα Α με την οποία αιτείται την συνεξέταση εναλλακτικών λύσεων.
30. H υπ. αριθ. 75/02/31-05-2018 Απόφαση της Ε.Σ.Α.Λ. με την οποία ζητείται η τεκμηρίωση της επάρκειας της κυματικής προστασίας που παρέχει ο σχεδιασμός του έργου και της σκοπιμότητας των αλλαγών που επιφέρει στην διάταξη των λιμενικών έργων προστασίας. Με βάση την απόφαση αυτή υποβλήθηκαν η 1η (12-06-2019) και μετά η 2η (Νοέμβριος 2019) αναθεώρηση της Μελέτης Κυματικής Διαταραχής.

31. Το υπ. αριθ. πρωτοκόλλου Υπηρεσίας 3521/06-06-2018 από 31-05-2018 έγγραφο υπόμνημα του αναπτυξιακού και πολιτιστικού συλλόγου «Καρπαθιακή Λέσχη».
32. Το υπ’ αριθ. 6017/22-08-2018 έγγραφο του Δήμου Καρπάθου με το οποίο διαβιβάζεται προς ενημέρωση αίτηση επτά δημοτικών συμβούλων προς τον Δήμαρχο Καρπάθου για σύγκλιση του ΔΣ με θέμα την λήψη απόφασης για τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της μελέτης.

33. Το υπ. αριθ. Οικ. 62896/ 19-10-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου / Γ.Δ.Χ.Π.Π. / ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Νοτίου Αιγαίου / Τ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Δωδεκανήσου προς Δήμο Καρπάθου για άμεσες ενέργειες στην βάση της σχετικής απόφασης της 75ης Συνεδρίασης της ΕΣΑΛ.
34. Το υπ’ αριθ. ΔΤΥ/45 14-01-2019 έγγραφο του ΔΛΤ Ν. Δωδεκανήσου προς Περιφέρεια Ν. Αιγαίου με θέμα Απόψεις – προτάσεις σχεδιασμού λιμένα Καρπάθου με το οποίο ζητείται να δοθεί εντολή προς τον μελετητή όπως θεωρήσει σαν πρόσθετη εναλλακτική λύση και την προτεινόμενη από την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΛΤ.

35. Η υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου Υπηρεσίας 2744/ 24-06-2019 από 16-05-2019 έγγραφη αναφορά του υποναυάρχου ΛΣ (εα) Ν. Κανάκη προς την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, Δ/νση ΤΕ Δωδεκανήσου με θέμα την μελέτη ΠΠΠΑ του έργου.
36. Το υπ. αριθ. ΔΤΕ/1315 12-06-2019 έγγραφο της Δ/νσης ΤΕ Δωδεκανήσου προς την Αποκ. Διοίκηση Αιγαίου/ΔΙΠΕΧΩΣ Ν. Αιγαίου με το οποίο διαβιβάζονται συμπληρωματικά στοιχεία για την μελέτη (μαθηματικό ομοίωμα κυματικής διαταραχής, βελτιστοποίηση γεωμετρικών χαρακτηριστικών και αιτιολόγηση σκοπιμότητας της προτεινόμενης λύσης).

37. Το υπ. αριθ. Οικ. 35691/01-07-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου / Γ.Δ.Χ.Π.Π. / ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Νοτίου Αιγαίου / Τ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Δωδεκανήσου προς ΥΝΑΝΠ με το οποίο διαβιβάζεται για γνωμοδότηση η 2η αναθεώρηση της μελέτης ΠΠΠΑ του έργου βάσει της σχετικής απόφασης της 75ης ΕΣΑΛ.

38. Το υπ’ αριθ. 3121.1/1056/2019/ 27-11-2019 έγγραφο του Λιμεναρχείου Καρπάθου με θέμα την κατάσταση λιμένα Πηγαδίων Καρπάθου.
39. Το υπ’ αριθ. 3121.6/25979/2020/ 05-05-2020 έγγραφο ΔΙΛΙΚΥΠ – α’ προς το Λ/Χ Καρπάθου για διατύπωση απόψεων επί της μελέτης του έργου.

40. Το υπ’ αριθ. 3121.6/25977/2020/05-05-2020 έγγραφο ΔΙΛΙΚΥΠ – α’ προς Υπ. Οικονομικών και ΥΠΠΟΑ, για απάντηση επί των σχετικών σημείων της 75/02/31-05-2018 Απόφασης της Ε.Σ.Α.Λ.
41. Το υπ’ αριθ. 3121.1/281/2020/12-05-2020 έγγραφο του Λιμεναρχείου Καρπάθου με απόψεις επί του θέματος.

42. Το υπ’ αριθ. 3121.6/Φ68/27355/2020 12-05-2020 έγγραφο ΔΙΛΙΚΥΠ – α’ προς ΔΙΠΕΧΩΣ Ν. Αιγαίου με το οποίο διαβιβάζονται παρατηρήσεις επί ελλείψεων τευχών και σχεδίων της τελευταίας υποβολής της μελέτης του έργου.

43. Το υπ’ αριθ. 3121.6/Φ68/27357/2020/ 06-10-2020 έγγραφο ΔΙΛΙΚΥΠ – α’ προς ΔΛΤ Ν. Δωδεκανήσου με το οποίο γίνεται υπενθύμιση της εκκρεμότητας της τελικής υποβολής της μελέτης βάσει της 75/02/2017 απόφασης της ΕΣΑΛ.
44. H υπ. αριθ. 159/2020/28-12-2020 απόφαση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, με την οποία εγκρίνει υπό όρους την συνταχθείσα 3η αναθεώρηση ΠΠΠΑ και 2η αναθεώρηση της Μελέτης κυματικής Διαταραχής της μελέτης με τίτλο: «Τεχνικές Μελέτες Επέκτασης Λιμένος Πηγαδίων Καρπάθου».

45. Το υπ’ αριθ. 6219/2021/ 08-02-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου / Γ.Δ.Χ.Π.Π. / ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Νοτίου Αιγαίου/ Τ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Δωδεκανήσου προς ΥΝΑΝΠ για ενέργειες στην βάση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου.
46. Το υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου υπηρεσίας 1513/11-03-2021, με ημερομηνία 18-02-2021 έγγραφο του υποναυάρχου ΛΣ (εα) Ν. Κανάκη με θέμα «Μελέτη επέκτασης λιμένα Καρπάθου».

47. Με την 65/03/25-01-2016 Απόφαση της Ε.Σ.Α.Λ. αναβλήθηκε η λήψη απόφασης επί της Π.Π.Π.Α. του έργου, προκειμένου:
Το Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον μελετητή του έργου, αξιολογήσει τις τοποθετήσεις επί του θέματος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιέρας (στοιχεία 23, 24 και 25 στο Ιστορικό), αναφορικά με την ασφάλεια των εξυπηρετούμενων πλοίων της ακτοπλοΐας, μετά την κατασκευή των προτεινόμενων έργων στο λιμένα Πηγαδιών Καρπάθου καθώς και την αδυναμία μελλοντικής επέκτασης του λιμένα ώστε να δύναται να εξυπηρετήσει κρουαζιερόπλοια.

Με την 75/02/31-05-2018 Απόφαση της Ε.Σ.Α.Λ αναβλήθηκε η λήψη απόφασης επί της Π.Π.Π.Α. του έργου, προκειμένου:
– Να συμπληρωθεί η εκπονηθείσα μελέτη κυματικής διαταραχής λαμβάνοντας υπ’ όψη τα γεωμετρικά στοιχεία της νέας προτεινόμενης λύσης προκειμένου να προσδιοριστούν οι κυματικές συνθήκες εντός και εκτός της λιμενολεκάνης.

– Να αιτιολογηθεί από τον μελετητή η σκοπιμότητα αλλαγής της διάταξης των εξωτερικών έργων προστασίας και να εξεταστεί εάν είναι εφικτή η αξιοποίηση των υφιστάμενων ανατολικών κρηπιδωμάτων του λιμένα.
– Να εξεταστούν από το Υπουργείο Οικονομικών προβλήματα που ανακύπτουν από την ενδεχόμενη μη ύπαρξη οριογραμμών χερσαίας ζώνης καθώς και αιγιαλού και παραλίας.

– Να διερευνηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Πολιτισμού το ενδεχόμενο στην προτεινόμενη θέση της Γαρόνησου να υπάρχουν αρχαιότητες, περίπτωση κατά την οποία το εν λόγω Υπουργείο δεν θα συμφωνήσει με την υλοποίηση του έργου.

48. Με την 87/08/02-06-2021 Απόφαση της ΕΣΑΛ αναβλήθηκε η λήψη απόφασης επί του θέματος ώστε να δοθεί η δυνατότητα εξέτασης και άλλων εναλλακτικών λύσεων και ειδικά η δυνατότητα χωροθέτησης ορισμένων χρήσεων σε άλλη γεωγραφική θέση στο νησί.
49. Το υπ. αριθ. ΔΤΕ /4931/28-09-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία την 14-10-2021 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ώρα 05:19μμ.

50. Την Απόφαση της ΕΣΑΛ της 88ης /07/10-10-2021, Συνεδρίασης σύμφωνα με την οποία δεν είναι αντικείμενο της ΕΣΑΛ η εξέταση εναλλακτικών λύσεων χωροθέτησης νέου λιμένα σε άλλες περιοχές στο νησί καθώς μεταξύ άλλων το θεσμοθετημένο ΓΠΣ προτείνει την ανάπτυξη μόνο του λιμένα Πηγαδίων στο νησί. Επίσης η ΕΣΑΛ αποφάσισε την διακοπή της συζήτησης, ώστε να αξιολογηθούν τα νέα στοιχεία που προέκυψαν για τον λιμένα των Πηγαδίων από το ανωτέρω αναφερόμενο έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά την μελέτη «Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) του έργου: «Επέκταση λιμένα Πηγαδίων Καρπάθου, στη νήσο Κάρπαθο, Νομού Δωδεκανήσου», για λογαριασμό της Διεύθυνσης Τεχνικών

Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
51. Το με α.π. ΔΤΕ/5586/3-11-2021 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου/ Δ/ΝΣΗ Τεχν. Υπηρεσιών με απόψεις της Υπηρεσίας σχετικά με την 87/2021 για τον ΠΠΠΑ -3η Αναθεώρηση της μελέτης του έργου, το οποίο καταλήγει στην αποδοχή της προτεινόμενης λύσης, αναφέροντας ότι αυτή έχει γίνει αποδεκτή από την Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού και από την αρμόδια Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων και ότι είναι εναρμονισμένη με το ισχύον ΓΠΣ.
52. Την με α.π. 159/2020/28-12-2020 ( ΑΔΑ: Ψ714ΟΡΙΩ-ΓΚΦ) Απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου με την οποία εγκρίθηκε η 3η Αναθεώρηση ΠΠΠΑ και η 2η Αναθεώρηση κυματικής διαταραχής της μελέτης Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) του έργου: «Επέκταση λιμένα Πηγαδίων Καρπάθου, στη νήσο Κάρπαθο, Νομού Δωδεκανήσου» με την παρατήρηση του Κ. Δημάρχου Καρπάθου να μην πειραχθεί η υφιστάμενη προβλήτα και το άνοιγμα για την είσοδο στο λιμάνι να γίνει μεταξύ της υφιστάμενης προβλήτας και της νέας.
53. Την υπ ́ αρ. 65/2021/19-12-2021 (ΑΔΑ: Ω25ΑΩΕ0-Θ9Ω) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα :Να εγκρίνουν την από 14-01-2019 πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για το λιμάνι της Καρπάθου όπως ζητούν με την υπ ́ αρ. πρωτ. 5541/30-7-2021 αίτηση τους είκοσι επτά (27) πολίτες της Καρπάθου με εισηγητή του θέματος τον κ. Νικόλαο Κανάκη, Υποναύαρχο ΛΣ (εα) και να σταλεί στην ΕΣΑΛ σαν μια εναλλακτική Λύση.
54. Την διοικητική προσφυγή που ασκήθηκε από (3) τρείς δημοτικούς συμβούλους κατά της ανωτέρω 65/2021 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου .Σχετικό το με αρ. πρ. 1093/12-1-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ,με το οποίο διαβιβάστηκε η προσφυγή στον Δήμο Καρπάθου με προθεσμία να αποστείλουν τις απόψεις του Δήμου έως τις 26-1-2022.

4. Υπηρεσιακή Εισήγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
α. Την απόφαση της ΕΣΑΛ της 88ης /07 Συνεδρίασης της 20‐10‐2021(Σχ. Ιστορικό 50).

β. Το με α.π. 5586/03‐11‐2011 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου/Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου (Σχ. Ιστορικό 51).
γ. Την υπ ́αρ. 159/2020 ( ΑΔΑ : Ψ714ΟΡΙΩ‐ΓΚΦ) Απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου (Σχ. Ιστορικό 52).

Σύμφωνα με τα οποία:
Με το (α) σχετικό δεν εξετάζεται άλλη εναλλακτική λύση εκτός του υφιστάμενου λιμένα Πηγαδίων Καρπάθου, λόγω μη ύπαρξης συμβατότητας χωροθέτησης νέου Λιμένα ούτε σε επίπεδο Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού αλλά ούτε και στο ( ΓΠΣ ) Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του οικισμού Καρπάθου. Με το (β) σχετικό γίνεται αναφορά στο ( ΓΠΣ ) Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του οικισμού Καρπάθου (ΦΕΚ 23/Δ/26‐01‐1987), με το οποίο προτάθηκε η μεταφορά των λιμενικών εγκαταστάσεων από το ανατολικό στο δυτικό άκρο της λιμενολεκάνης των Πηγαδιών, για την αποσυμφόρηση του παραλιακού μετώπου από τα διερχόμενα οχήματα.
Με το (γ) σχετικό το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου με την υπ ́ αρ. 159/2020 απόφαση (ΑΔΑ: Ψ714ΟΠΙΩ‐ΓΚΦ) εγκρίνει την 3η Αναθεώρηση ΠΠΠΑ και τη 2η Αναθεώρηση της μελέτης κυματικής διαταραχής του έργου : «Τεχνικές Μελέτες Επέκτασης Λιμένος Πηγαδίων Καρπάθου» με την παρατήρηση του Δήμαρχου Καρπάθου να μην πειραχθεί η υφιστάμενη προβλήτα και το άνοιγμα για την είσοδο στο λιμάνι να γίνει μεταξύ της υφιστάμενης προβλήτας και της νέας.
Η υπηρεσιακή εισήγηση είναι θετική ως προς τη χωροθέτηση των έργων σύμφωνα με την προτεινόμενη

Λύση ( Eικ. 1) , για τη μελέτη «Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων ( ΠΠΠΑ 3ης Αναθεώρησης και τη 2η Αναθεώρηση μελέτης κυματικής διαταραχής) στα Πηγάδια Καρπάθου με τον όρο ότι :

page79image999855376

Εικ. 1 Προτεινόμενη Λύση

Στο στάδιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) πρέπει να εξετασθούν και τα κάτωθι:
4.1 Η εναλλακτική πρόταση σύμφωνα με την υπ ́ αρ. 159/2020 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νοτίου Δωδεκανήσου.
4.2 Να γίνει μελέτη κυματικής διαταραχής και μελέτη πλοήγησης και για την εναλλακτική πρόταση που πρότεινε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Νοτίου Δωδεκανήσου σύμφωνα με το (γ) σχετικό.
4.3 Να γίνει χρήση των ανεμολογικών στοιχείων και από το μετεωρολογικό σταθμό της ΕΜΥ στη Ρόδο. Τα ανεμολογικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη από τον μετεωρολογικό σταθμό της ΕΜΥ, στο αεροδρόμιο της Καρπάθου, λόγω του ορεινού ανάγλυφου στο κέντρο του νησιού φαίνεται να μην είναι αντιπροσωπευτικά για την περιοχή της μελέτης του έργου κυρίως ως προς τους Β,ΒΑ ανέμους που εισέρχονται στο λιμάνι. Έχοντας υπόψη τα ανεμολογικά του μετεωρολογικού σταθμού της ΕΜΥ στη Ρόδο να γίνει έλεγχος της 2ης Αναθεώρησης της κυματικής διαταραχής και η τελική επιλογή της θέσης του ανοίγματος της εισόδου του λιμένα να γίνει μετά από συγκριτική αξιολόγηση. Η αξιολόγηση της κυματικής διαταραχής να γίνει και για τη χειμερινή περίοδο προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.
4.4 Να προβλεφθεί η κατασκευή αγωγών ανανέωσης υδάτων της λιμενολεκάνης.
4.5 Στο τοπογραφικό διάγραμμα να συμπληρωθούν τα όρια αιγιαλού και παραλίας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 688/Δ/26-10-2020, καθώς και τα όρια της εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα, σύμφωνα με το ΦΕΚ 381/Δ/5-7-2021 με συντεταγμένες ( ΕΓΣΑ 87), και να αποτυπωθούν και οι δυο νησίδες Άφωτη και Δεσποτικό έτσι ώστε να γίνεται αντιληπτό επί του σχεδίου ο κύκλος των ελιγμών των πλοίων.

5. Προϋπολογισμός

Η δαπάνη της Λύσης 1 της παρούσας μελέτης, περιλαμβανομένης και της αντίστοιχης των Η/Μ εγκαταστάσεων, έχει εκτιμηθεί σύμφωνα με τις τιμές Απριλίου 2013, συμπεριλαμβανομένου 18% για το εργολαβικό όφελος και τα γενικά έξοδα, 9% για τα απρόβλεπτα, 3% για τις αναθεωρήσεις και 17% για το Φ.Π.Α. Η δαπάνη ανέρχεται σε 7.750.000 €. Η τιμή αυτή είναι ελαφρά μικρότερη από τις παραλλαγές που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων της κυματικής διαταραχής λόγω της καθαίρεσης του τμήματος του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου κατά 40 μ αντί κατά 70 μ και της μη κατασκευής του τμήματος επέκτασης του ακρομωλίου προς το εσωτερικό της λιμενολεκάνης.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Σ.Α.Λ. 91/05/03-02-2022

Η ΕΣΑΛ γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά ως προς την έγκριση της χωροθέτησης των έργων, σύμφωνα με την προτεινόμενη Λύση (Εικ.1) για τη μελέτη : «Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ 3ης Αναθεώρησης και τη 2η Αναθεώρηση μελέτης κυματικής διαταραχής) στα Πηγάδια Καρπάθου» με τους κάτωθι όρους :

Α. Του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Στο στάδιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων:
1. Να γίνει χρήση των ανεμολογικών στοιχείων και από το μετεωρολογικό σταθμό της ΕΜΥ στη Ρόδο δεδομένου ότι τα ανεμολογικά δεδομένα, που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη από τον μετεωρολογικό σταθμό της ΕΜΥ, στο αεροδρόμιο της Καρπάθου, κυρίως ως προς τους Β,ΒΑ ανέμους που εισέρχονται στο λιμάνι, ενδεχομένως να επηρεάζονται από το ορεινό ανάγλυφου στο κέντρο του νησιού . Έχοντας υπόψη και τα ανεμολογικά δεδομένα του μετεωρολογικού σταθμού της ΕΜΥ στη Ρόδο να γίνει εκ νέου έλεγχος της 2ης Αναθεώρησης της κυματικής διαταραχής.
2. Να προβλεφθεί η κατασκευή αγωγών ανανέωσης υδάτων της λιμενολεκάνης.
3. Στο τοπογραφικό διάγραμμα να συμπληρωθούν τα όρια αιγιαλού και παραλίας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 688/Δ/26-10-2020, καθώς και τα όρια της εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης λιμένα, σύμφωνα με το ΦΕΚ 381/Δ/5-7-2021 με συντεταγμένες ( ΕΓΣΑ 87), και να αποτυπωθούν και οι δυο νησίδες Άφωτη και Δεσποτικό έτσι ώστε να γίνεται αντιληπτό επί του σχεδίου ο κύκλος των ελιγμών των πλοίων.

Β. Του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Να προσαρμοστεί το τοπογραφικό διάγραμμα με τα ισχύοντα όρια αιγιαλού και παραλίας (688/Δ/26-10- 2020) και τα όρια της εξομοιούμενης ΧΖΛ (ΦΕΚ 381/Δ/5-7-2021) με συντεταγμένες ( ΕΓΣΑ 87).

Γ. Του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

  1. Σε εύθετο χρόνο πριν την έναρξη του έργου να πραγματοποιηθεί υποβρύχια αυτοψία από καταδυτικό κλιμάκιο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων προκειμένου να διερευνηθεί ο βυθός στην περιοχή της χωροθέτησης. Σε περίπτωση εντοπισμού ακινήτων ενάλιων αρχαιοτήτων είναι προφανές ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί η μελέτη χωροθέτησης καθ’ υπόδειξη της Εφορείας. Τα έξοδα μετάβασης, η διαμονή και η εκτός έδρας ημερήσια αποζημίωση του καταδυτικού κλιμακίου, θα καλυφθούν από το φορέα του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4585/2021.

 

  1. Μετά τον υποβρύχιο, επιφανειακό, αρχαιολογικό έλεγχο και δεδομένης της πολύ μεγάλης έκτασης του έργου, της άμεσης γειτνίασης με τον χερσαίο κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο του Ποσειδίου αλλά και των εκτεταμένων εκσκαφών και εκβαθύνσεων που θα απαιτηθούν για την εξυγίανση του υποθαλάσσιου πυθμένα και την έδραση των νέων κατασκευών, ο φορέας του έργου θα προσλάβει δύο καταδυόμενους αρχαιολόγους για την εποπτεία των εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών ανευρεθούν αρχαιότητες, αναλόγως ή θα εξευρεθεί νέα τροποποιητική λύση διάταξης των έργων, ώστε αυτές να προστατευτούν ή αυτό θα διακοπεί και θα ακολουθήσει αρχαιολογική διερεύνηση του χώρου. Όλα τα έξοδα θα βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου ενώ η μετέπειτα πορεία του θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των ερευνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002.

3. Όλες οι εργασίες εκσκαφής θα γίνουν υπό την επίβλεψη του φύλακα αρχαιοτήτων μετά από έγκαιρη ειδοποίηση, εάν δε αποκαλυφθούν αρχαία οι εργασίες θα διακοπούν προκειμένου να διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα, τα έξοδα της οποίας θα βαρύνουν τον φορέα του έργου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.Λ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 91ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΑΛ

03-02-2022

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΣΑΛ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ζηνοβία Κυραμαργιού