Εγκρίθηκε Ομόφωνα η συμμετοχή του Δήμου Καρπάθου στον Αναπτυξιακό Οργανισμό της ΠΕΔ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

Εγκρίθηκε Ομόφωνα η συμμετοχή του Δήμου Καρπάθου στον Αναπτυξιακό Οργανισμό της ΠΕΔ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού της ΠΕΔ. Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ με την συμμετοχή του Δήμου Καρπάθου,

β) την συμμετοχή του Δήμου Καρπάθου στον Αναπτυξιακό Οργανισμό της ΠΕΔ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ,

γ) το σχέδιο Καταστατικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού,

δ) την εισφορά ποσού εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 €) για τη συμμετοχή του Δήμου Καρπάθου στο Μετοχικό κεφάλαιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού της ΠΕΔ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ κατά 50% αυτού, εντός του πρώτου διμήνου της εταιρείας και το υπόλοιπο 50% μέχρι την 31η/12/2022 εντός των νομίμων προθεσμιών από την σύσταση της εταιρείας, και ε) την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες (συμβολαιογραφικό έγγραφο, καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ., έκδοση ΑΦΜ κλπ.) σύμφωνα με την εισήγηση.