Ομόφωνα από τον ΚΟΠΑΠ η εξειδίκευση πιστώσεων για τη συναυλία ΟΝΙΡΑΜΑ

Ομόφωνα από τον ΚΟΠΑΠ η εξειδίκευση πιστώσεων για τη συναυλία ΟΝΙΡΑΜΑ

Ο πρόεδρος κ. Νισύριος εισηγήθηκε το πέμπτο θέμα της συνεδρίασης, που αφορά την εξειδίκευση πιστώσεων, καθώς για την κάλυψη των δαπανών έχει γίνει η 3η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του ΚΟΠΑΠ, με τη οποία εξασφαλίστηκαν οι αναγκαίες πιστώσεις, για τη συναυλία του μουσικού συγκροτήματος ΟΝΙΡΑΜΑ, η οποία έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του ΚΟΠΑΠ με την υπ’ αριθμό 20/2023 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, προτείνεται:

η εξειδίκευση των πιστώσεων ως εξής:

1. Στον ΚΑ 15.6114 «Αμοιβές καλλιτεχνών», για την αμοιβή μουσικού συγκροτήματος – στο κόστος περιλαμβάνονται: εισιτήρια ΑΘΗΝΑ- ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΑΘΗΝΑ, διαμονή του συγκροτήματος, διατροφή και ασφάλιση των μουσικών, συνολικό ποσό 13.578,00 ευρώ.

2. Στον Κ.Α. 15. 6112 «Αμοιβές τεχνικών», η ηχοφωτιστική κάλυψη βάση των εξειδικευμένων αναγκών που έχουν ζητηθεί από το συγκρότημα και αφορούν στην χρήση εξειδικευμένου ηχοφωτιστικού εξοπλισμού, το κόστος προϋπολογίζεται στο ποσό των 6.200,00 ευρώ.

Εξαιτίας γραφειοκρατικού κωλύματος το Τμήμα Τουρισμού δεν μπορεί να αναλάβει την τεχνική κάλυψη της εκδήλωσης και θα αφαιρεθεί από το πρόγραμμα η αναφορά για συνδιοργάνωση της συναυλίας. Οπότε είναι αναγκαίο για την πραγματοποίηση της συναυλίας ο ΚΟΠΑΠ να καλύψει την σχετική δαπάνη του ηχοφωτισμού της.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και τα μέλη του Δ.Σ. έχοντας υπ’ όψιν:

1. Την εισήγηση του προέδρου.

2. Την υπ’ αριθμό 20/2023 απόφαση του Δ.Σ. του ΚΟΠΑΠ.

3. Τους σκοπούς του Ν.Π.

4. Τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας του ΚΟΠΑΠ.

5. Το άρθρο 158 παρ. 1 και 3. του Ν.3463/06.

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

7. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2020.

8. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εξειδίκευση πιστώσεων για την πραγματοποίηση της συναυλίας του συγκροτήματος των ΟΝΙΡΑΜΑ, στην Κάρπαθο την 21η Αυγούστου 2023, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δ.Σ. του ΚΟΠΑΠ συνήλθε σε δια ζώσης έκτακτη συνεδρίαση, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (13) δέκα τριών μελών, συμμετείχαν τα επτά (7) ως εξής:

Την τήρηση των πρακτικών, έκανε η διοικητική υπάλληλος του Κ.Ο.Π.Α.Π. Αναστασία Καπλάνογλου.

11.8.2023

Καρπαθιακά Νέα