Με την 3η συνεδρίασε η Κοινότητα Πηγαδίων! Ομόφωνα αποφάσισε το Τεχνικό Πρόγραμμα

Με την 3η συνεδρίασε η Κοινότητα Πηγαδίων! Ομόφωνα αποφάσισε το Τεχνικό Πρόγραμμα

Στην Κάρπαθο την 23-09-2021, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 12:00 μμ, η Κοινότητα Καρπάθου συνήλθε σε 3 η Επαναληπτική Τακτική συνεδρίαση δια ζώσης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 6795/22-09-2021 πρόσκληση του προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 / Α΄ /07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού παρόντες ήταν 4 μέλη και απόντες 3 μέλη και έθεσε στα μέλη της Κοινότητας Καρπάθου την εισήγηση του 

 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας έπειτα από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Καταρτίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα της Κοινότητας Καρπάθου για το έτος 2022 ως εξής:

Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022.

1.Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών σε 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Πηγαδίων, και Νηπιαγωγείο Πηγαδίων

2.Πράξεις αναλογισμού, για διανοίξεις οδών, σχεδίου πόλεως

3.Χωροταξικός σχεδιασμός Κοινότητας – Χρήσεις γης

4.Δημιουργία νέου κοιμητηρίου Κοινότητας Νέος κανονισμός κοιμητηρίων

5.Χαρτογράφηση γεωτρήσεων (Δημοτικών και Ιδιωτικών)

6.Χαρτογράφηση δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης

7.Δημοτικός φωτισμός Κοινότητας – Αλλαγή φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων σύγχρονης και έξυπνης τεχνολογίας

8.Επικαιροποίηση και δημοπράτηση Μελέτης Ανάπλασης οδού, από Δασονομείο μέχρι Κάμπους Παναγίας Βρόντη

9.Φωτεινές πινακίδες ενημέρωσης πολιτών. Προμήθεια – τοποθέτηση.

10.Παιδική χαρά, στην Πλατεία Ελευθερίας Πηγαδίων

11.Μελέτη – Δημοπράτηση – Ανάθεση πεζόδρομου/ποδηλατόδρομου προς Μενετές και προς Απέρι

12.Μελέτη και προμήθεια αστικού εξοπλισμού πόλης (καλαθάκια απορριμμάτων – καναπεδάκια – ζαρντινιέρες)

13.Προμήθεια δενδρυλλίων και καλλωπιστικών φωτών για ανάγκες καλλωπισμού αστικού περιβάλλοντος πόλεως

14.Ασφαλτοστρώσεις οδών Κοινότητας.

15.Συντήρηση χωμάτινου οδικού δικτύου Κοινότητας.

16.Υλοποίηση προμελέτης Α.Σ. Καρπάθου «ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ», για ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Γηπέδου Πηγαδίων»

17.Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων στις σκάλες της πόλης των Πηγαδίων και στις επικλινής οδούς

18. Προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα για ΑΜΕΑ και ευπαθείς ομάδες σε μία από τις σκάλες του παραλιακού.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χατζηκουτσός Γεώργιος

ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Μπέρτος Ιωάννης 2. Χιωτάκης Εμμανουήλ 3. Κούτολο Φώτης