Ομόφωνα θετική γνωμοδότηση της Μ.Π.Ε. για την κατασκευή σφαγείου στη θέση «Άσπρη Βολά» ΣΠΟΩΝ Καρπάθου

Ομόφωνα θετική γνωμοδότηση της Μ.Π.Ε. για την κατασκευή σφαγείου στη θέση «Άσπρη Βολά» ΣΠΟΩΝ Καρπάθου

Της από 18/10/2023, 5 ης Συνεδρίασης 2023 της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Αριθμός Πρακτικού 5 ο ,

Aπόφαση : 26η . Σήμερα, 18/10/2023, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου , ύστερα από την με Αριθ. Πρωτ.: 137704/143 / 13-10-2023 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος, κ. Χρήστου Ευστρατίου , που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της .

Παρόντες : Ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ευστρατίου Χρήστος και τα μέλη : κ. Χωριανοπούλου Ελισάβετ και κ. Κρητικός Ιωάννης .

Απόντες: τα μέλη κ. Παρδαλός Στέργιος και κ. Γερονικόλας Νικόλαος.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τους γραμματείς κ. Δούβα Αθανάσιο και κ. Καλαμπίχη Ευαγγελία . Συμμετείχε στην συνεδρίαση: ως εισηγητής στην Δωδ/σο ο προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δωδ/σου κ. Κούρτης Γεώργιος .

Η επιτροπή συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη , για το παρακάτω θέμα :

ΘΕΜΑ 3 ο : «Κατασκευή σφαγείου Δήμου Καρπάθου στη θέση «Άσπρη Βολά» της Τ.Κ. Σποών, Δ.Ε. Καρπάθου, Δήμου Καρπάθου, Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου, περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Φορέας του έργου: Δήμος Καρπάθου. (ΠΕΤ 2308987227)

Η επιτροπή με τηλεδιάσκεψη και έχοντας υπόψη τα εξής :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 και την απόφαση 12/2022 του Περιφερειακού Συμβουλίου για συγκρότηση και μεταβίβαση σε αυτήν της αρμοδιότητας «Γνωμοδότηση για έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», και ταυτόχρονη ανάκληση της απόφασης , του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την οποία μεταβιβάστηκε η σχετική αρμοδιότητα στην οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.»

2. Τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α./7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παραγρ.13 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄/1999) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας περί‘’ Σύνθεσης-Συνεδριάσεων-Λειτουργίας’’ Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης».

4. Το Ν. 3861/2010 ( ΦΕΚ 112/ 13-07-2010 ) Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις. 5. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011 ) περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων .

6. Την Κ.Υ.Α 1649/45 ( ΦΕΚ 45/Β/15-01-2014) εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης & συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση .

7. Το γεγονός ότι το διαλαμβανόμενο θέμα είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου. 2 Γνωμοδοτεί και :

Αποφασίζει Ομόφωνα Υπέρ της έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:

«Κατασκευή σφαγείου Δήμου Καρπάθου στη θέση «Άσπρη Βολά» της Τ.Κ. Σποών, Δ.Ε. Καρπάθου, Δήμου Καρπάθου, Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου, περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Φορέας του έργου: Δήμος Καρπάθου. (ΠΕΤ 2308987227) Αριθμός Απόφασης 26 / 2023 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ Η ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ.

18.10.2023

Καρπαθιακά Νέα