Ομόφωνο ψήφισμα Κοινοτικού Συμβουλίου Ολύμπου Δήμου Καρπάθου με θέμα: "Μεταφορά του ακτινολογικού μηχανήματος του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου"

Ομόφωνο ψήφισμα Κοινοτικού Συμβουλίου Ολύμπου Δήμου Καρπάθου με θέμα: "Μεταφορά του ακτινολογικού μηχανήματος του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου"

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2021

 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου συνήλθε σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00, στο Κοινοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 110, 1/9/2021 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ηλίας Βασ. Παπαηλίας 1. Βασίλειος Εμμ. Ορφανός

2. Γεώργιος Κων. Χατζηπαπάς

3. Ιωάννης Ηλ. Μηνατσής

4. Αντώνιος Ιωάν. Οικονόμου

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ΚΕΠ0033 Ολύμπου κα Σοφία Μπαλάσκα- Χαλκιά.

 

ΘΕΜΑ: Δημόσια καταγγελία της πρόσφατης απόφασης της Διεύθυνσης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου (2ης Δ.Υ.ΠΕ.), που αφορά στην μεταφορά του ακτινολογικού μηχανήματος του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Ολύμπου Καρπάθου στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου “ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ”

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ολύμπου κ. Ηλίας Παπαηλίας, εισηγούμενος το έκτακτο θέμα της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Συνεδρίασης του οργάνου ανέφερε τα εξής :

 

Αξιότιμοι κ.κ. Κοινοτικοί Σύμβουλοι,

 

ως Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου εισηγούμαι στο Κοινοτικό Συμβούλιό μας να αποδεχθεί ως έκτακτο το εισηγούμενο στη σημερινή συνεδρίαση θέμα, ώστε να εκφράσει δημόσια την απόλυτη αντίθεση του στην εφαρμογή της απόφασης της Διεύθυνσης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου (2ης Δ.Υ.ΠΕ.), που αφορά στην απόσπαση από το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο (Π.Π.Ι.) Ολύμπου Καρπάθου του προβλεπόμενου από το οργανόγραμμα του ιατρείου μας ακτινολογικού μηχανήματος και τη μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου “ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ”, ως εφεδρικού. Επιπρόσθετα εισηγούμαι την αναλυτική ενημέρωση όλων ανεξαίρετα των αρμοδίων αρχών για τη θέση μας, ώστε να ανατρέψουμε άμεσα την αψυχολόγητη, άδικη και ανάλγητη αυτή απόφαση.

Αντί η 2η Δ.Υ.ΠΕ. και ο επικεφαλής της κ. Χρήστος Ροϊλός να προχωρήσει, με τη βοήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου “ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ”, όπως είχε υποσχεθεί, στην επένδυση της αίθουσας λειτουργίας του ακτινολογικού μηχανήματος με το επιβεβλημένο στρώμα μολύβδου, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει επιτέλους απρόσκοπτα την κανονική λειτουργία του, προβαίνει σ’ αυτή την απαράδεκτη ενέργεια με τον ισχυρισμό ότι “το μηχάνημα δεν έχει χρησιμοποιηθεί ως τώρα…”, γεγονός οφειλόμενο στη δική της αδιαφορία και μόνο!

Εισηγούμαι επομένως να ζητήσει το Κοινοτικό μας Συμβούλιο από κάθε αρμόδια αρχή, την ολοκλήρωση της προμήθειας όλου του αναγκαίου τεχνικού εξοπλισμού και τη στελέχωση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Ολύμπου Καρπάθου με το προβλεπόμενο από το οργανόγραμμα του ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, ώστε να προσφέρει ολοκληρωμένα πλέον τις πολυπόθητες ιατρικές του υπηρεσίες, που τόσα χρόνια στωϊκά περιμένει ο Ολυμπίτικος λαός.

Η πλήρης λειτουργία του Π.Π.Ι. Ολύμπου Καρπάθου είναι εξάλλου παγκοίνως γνωστό, ότι αποτελεί παράγοντα καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική υποστήριξη της οικονομικής, τουριστικής και άλλης ανάπτυξης του τόπου μας.

Μετά από διαλογική συζήτηση η εισήγηση εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου.

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 19/2021

Μετά την σύνταξή του υπογράφεται το πρακτικό αυτό ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος Τα Mέλη

 

Ηλίας Βασ. Παπαηλίας Γεώργιος Κων. Χατζηπαπάς

Ιωάννης Ηλ. Μηνατσής

Αντώνιος Ιωάν. Οικονόμος