Ομόφωνο ψήφισμα Κοινότητας Ολύμπου για τον θάνατο του Επίτιμου Δημότη Κάρολου Παπούλια

Ομόφωνο ψήφισμα Κοινότητας Ολύμπου για τον θάνατο του Επίτιμου Δημότη Κάρολου Παπούλια

              

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

 

                                                         ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2021

                 

Στην Όλυμπο, σήμερα Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:30 στο Κοινοτικό κατάστημα της Κοινότητας Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Κοινοτικό Συμβούλιο Ολύμπου ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 130- 27/12/2021 πρόσκληση του Αναπληρωτή Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3) μέλη.

 

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Γεώργιος Κων. Χατζηπαπάς Ηλίας Βασ. Παπαηλίας     
  2. Ιωάννης Ηλ. Μηνατσής Αντώνιος Ιωάν. Οικονόμος
  3. Βασίλειος Εμμ. Ορφανός

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ΚΕΠ0033 Ολύμπου κα Σοφία Μπαλάσκα- Χαλκιά.

 

ΘΕΜΑ:      Δημόσια έκφραση συλλυπητηρίων για τον αιφνίδιο θάνατο του επί σειρά ετών διατελέσαντος Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, ανακηρυγμένου Επίτιμου Δημότη της Αυτοδιοίκητης Κοινότητας Ολύμπου Καρπάθου, αείμνηστου Κάρολου Παπούλια. 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ολύμπου κ. Γεώργιος Χατζηπαπάς, εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης της Έκτακτης Συνεδρίασης ανέφερε τα εξής :

Αξιότιμοι κ.κ. Κοινοτικοί Σύμβουλοι,

ως Προεδρεύων του Κοινοτικού Συμβουλίου Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου εισηγούμαι στο Κοινοτικό Συμβούλιό μας να εκφράσει δημόσια τα ειλικρινή συλλυπητήριά του για την αιφνίδια απώλεια του, επί σειρά ετών Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και Επίτιμου Δημότη της Αυτοδιοίκητης Κοινότητας Ολύμπου Καρπάθου, αείμνηστου Κάρολου Παπούλια.

Ο εκλιπών επισκέφτηκε επίσημα τον τόπο μας, Όλυμπο, Διαφάνι και Παλάτια της Σαρίας στις 5 Ιουνίου 2007, οπότε και του επιφυλάχθηκε από τις Κοινοτικές μας Αρχές και τους συμπατριώτες μας, εντόπιους και απόδημους, αποθεωτική υποδοχή η οποία εξακολουθεί να παραμένει ζωντανή στη μνήμη όλων μας. Τότε ανακηρύχθηκε με ομόφωνη απόφαση του Κοινοτικού μας Συμβουλίου και Επίτιμος Δημότης της Αυτοδιοίκητης Κοινότητας Ολύμπου Καρπάθου, κοσμώντας με το όνομά του το δημοτολόγιο της ιστορικής ιδιαίτερης πατρίδας μας.

Η κίνηση εκείνη ήταν μια αναγνώριση εκ μέρους των Ολυμπιτών των μακρόχρονων αγώνων του για το στέριωμα της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, των ακάματων προσπαθειών που κατέβαλε, ώστε να αντιμετωπιστούν με επιτυχία οι εξωτερικοί κίνδυνοι που περιέβαλαν την πατρίδα μας και της καθοριστικής συμβολής του στην εμπέδωση της Ενότητας του Ελληνικού λαού.

Για όλους αυτούς τους λόγους προτείνω την έκδοση του παρόντος ψηφίσματος και καλώ το σώμα να υπερψηφίσει ομόφωνα το περιεχόμενό του.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα να εκφράσει δημόσια τα συλλυπητήριά του στους οικείους του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια και στον πολιτικό φορέα ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΚΙΝ.ΑΛ., τις Κυβερνήσεις του οποίου υπηρέτησε με αφοσίωση επί σειρά ετών ως Υπουργός των Εξωτερικών.

Το παρόν να δημοσιευτεί στον Δωδεκανησιακό τύπο.

                             Η απόφαση αυτή πήρε α/α  23/2021

Μετά την σύνταξή του υπογράφεται το πρακτικό αυτό ως ακολούθως

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος               Τα Mέλη

  

 

 Γεώργιος Κων. Χατζηπαπάς              Ιωάννης Ηλ. Μηνατσής

                                                                                                          

 

 

                                                               

                                                               Βασίλειος Εμμ. Ορφανός