Προχωρά η Διευθέτηση ομβρίων υδάτων του νέου Νοσοκομείου Καρπάθου από την Περιφέρεια

Προχωρά η Διευθέτηση ομβρίων υδάτων του νέου Νοσοκομείου Καρπάθου από την Περιφέρεια
Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδικό 2015ΕΠ06710003 και τίτλο «Μελέτη, κατασκευή και εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου
Καρπάθου» της ΣΑΕΠ 067/1, για την πληρωμή του 1ου λογαριασμού (προκαταβολής) του υποέργου 4:
Διευθέτηση ομβρίων υδάτων του νέου Νοσοκομείου Καρπάθου, του έργου του θέματος.
Η πίστωση αυτή των 15.000,00€ έχει μεταβιβαστεί στο Π.Τ.Α. Νοτίου Αιγαίου με έδρα την Σύρο, υπόλογο
διαχειριστή του έργου της ΣΑΕΠ 067/1, με Α.Φ.Μ. 090355852, το οποίο υποχρεούται να παρέχει στην Τράπεζα της
Ελλάδος κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο και να τηρεί αυστηρά τις διαδικασίες, όπως αυτές προβλέπονται
από τις διατάξεις περί διαχειρίσεως Δημοσίου Χρήματος και ειδικότερα περί υποχρεώσεων για τους υπολόγους
διαχειριστές και τέλος να ενημερώνει την υπηρεσία μας για την διάθεση της πίστωσης.
 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ