Όνειρο οι μπάρες στους πεζόδρομους της Καρπάθου. Τι γίνεται με την πλατεία Επαρχείου και το παιγνίδι των παιδιών;

Όνειρο οι μπάρες στους πεζόδρομους της Καρπάθου. Τι γίνεται με την πλατεία Επαρχείου και το παιγνίδι των παιδιών;

Η τουριστική σεζόν ξεκινά επίσημα σήμερα στην Κάρπαθο, με το πρώτο τσάρτερ να φτάνει στον διεθνές αεροδρόμιο του Αφιάρτη από την Ολλανδία. Αισιόδοξοι δείχνουν οι επιχειρηματίες στον τουρισμό ωστόσο παραμένει ανοιχτό το θέμα της ασφάλειας των δυο πεζόδρομων στην πρωτεύουσα του νησιού.

Εδώ και μήνες βρίσκονται στην Κάρπαθο στι αποθήκες του δήμου Καρπάθου 11 μπάρες για να κλείνουν με ασφάλεια οι πεζόδρομοι. Στις 30 Ιουλίου 2021 γράφαμε εδώ, στα Καρπαθιακά Νέα, ότι η πρωτεύουσα, θα άλλαζε πρόσωπο αφού με απόφαση δημάρχου κ. Νισύριου, δόθηκε πίστωση ύψους ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ ( 24.799,81 ) ευρώ, για να κλείσουν οι πεζόδρομοι για τα αυτοκίνητα.

Πέρασαν μήνες, πάμε για δεύτερο καλοκαίρι με τους πεζόδρομους ανοιχτούς! Είναι διάχυτη η απορία για το τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Γιατί δεν τοποθετούνται; τι είναι αυτό που καθυστερεί τη διαδιαδικασία;

Η Αστυνομία επιτηρεί με τις δυνάμεις που έχει, κόβει πρόστιμα κι αυτό αποτελεί τη μοναδική προστασία των πεζών ωστόσο η θέση στην πλατεία μπροστά από το Επαρχείο είναι από τα πιο δύσκολα σημεία αφού τα μικρά παιδιά κάθε απόγευμα ξεθεώνονται στο παιγνίδι και πολύ καλά κάνουν. Όμως ποιος θα τους προστατέψει από τους διερχόμενους οδηγούς; οι οποίοι σπρώχνουν το κάγκελο και… περνούν ανενόχλητοι!

Κι επειδή υπάρχει εικόνα ότι στο παρελθόν δεν υπήρξαν αποφάσεις που να αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Πηγάδια της Καρπάθου, παραθέτουμε μια σειρά παλαιότερων αποφάσεων με θέμα ακριβώς τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις!Αριθμός Απόφασης: 136/2011
Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 119/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Δήμου Καρπάθου, έτους 2010».

Κάρπαθος και στο Δημοτικό Κατάστημα στις 31 του μηνός Μαΐου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Σρίτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου, ύστερα από την από 26 Μαΐου 2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα με αποδεικτικό επίδοσης στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Υ.Ε.Κ. Α’ 87).

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση επί του θέματος,

Αποφαίνεται κατά πλειοψηφία

Αποδέχεται την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Χαροκόπου Ιωάννη, συμπληρώνοντας και τροποποιώντας την υπ’ αριθ. 119/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Δήμου Καρπάθου, έτους 2010», όπως αυτή διατυπώνεται στο σκεπτικό της απόφασης.

Μειοψηφούν, ως προς το να τροποποιηθεί το ωράριο απαγόρευσης διέλευσης οχημάτων στην παραλιακή οδό από 19:00 έως 01:00 που ισχύει μέχρι σήμερα σε 19:00 έως 24:00, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λάμπρος Ηλίας, Κοσμάς Ιωάννης, Ρουσάκης Νικόλαος, Ανδρέου Νικόλαος, Μηνατσής Ιωάννης, Πύργου Αλεξανδρίνα και Αλεξίου Ηλίας.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Καρπάθου για άμεση εφαρμογή της. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 136/2011.

………………………………………..

Από το Πρακτικό της με αριθμό  07 / 2010

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου.

 

Αριθμός Απόφασης: 113/2010

 Θέμα:  Τροποποίηση του άρθρου 15 της 86/09 απόφασης του Δημοτικού

             Συμβουλίου.(Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Δήμου Καρπάθου).

              Κάρπαθος και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 07  του μηνός Μαΐου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. συνήλθε σε Δημόσια  Έκτακτη  Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου, ύστερα από Τηλεφωνική  πρόσκληση της Προέδρου του, στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρα (95 Ν.3463/2006) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας για τη συζήτηση του θέματος, διότι σε σύνολο 17 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες  10 Δημοτικοί Σύμβουλοι  και σε σύνολο 08 Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων Δημοτικών Διαμερισμάτων βρέθηκαν παρόντες  2

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά  από διαλογική συζήτηση επί του θέματος,

Αποφαίνεται   κατά   πλειοψηφία 

Εγκρίνει την εισήγηση του υπαλλήλου της Δημοτικής Αστυνομίας κ. Σπακουρή Ιωάννη  τροποποιώντας το άρθρο 15 της υπ’ αριθ. 86/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Δήμο Καρπάθου, όπως αυτή διατυπώνεται στο σκεπτικό της απόφασης.

Μειοψηφεί ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεργατσούλης Γεώργιος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 113/2010.

………………………………………………………………………………………………………………………


Από το Πρακτικό της με αριθμό  08 / 2010

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου.

 

Αριθμός Απόφασης: 119/2010

 Θέμα:  Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Δήμου Καρπάθου, έτους  2010.

           

Κάρπαθος και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 02  του μηνός Ιουνίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθε σε Δημόσια  Τακτική  Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου, ύστερα από την από 31  Μαΐου 2010 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα με αποδεικτικό επίδοσης στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρα (95 Ν.3463/2006) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας για τη συζήτηση του θέματος, διότι σε σύνολο 17 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες  16 Δημοτικοί Σύμβουλοι  και σε σύνολο 08 Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων Δημοτικών Διαμερισμάτων βρέθηκαν παρόντες  3,  ήτοι:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Νικολαΐδου Καλλιόπη. (Πρ  Δ.Σ.)                                         Μακρής Ανδρέας
 2. Ανδρέου Νικόλαος.        (Αντιδήμ.)                          
 3. Φιορέντζης Ευστάθιος.(Αντιδήμ)
 4. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ                             
 5. Λάμπρος Ηλίας.    
 6. Νισύριος Εμμανουήλ.       
 7. Γεργατσούλης Γεώργιος.                                                                                
 8. Παραγυιός Κωνσταντίνος    
 9. Σισαμής Γεώργιος                                    
 10. Βασιλαράκης Γεώργιος.
 11. Μανωλάκης Γεώργιος.                                                                                                            
 12. Δήμαρχος Γεώργιος.
 13. Τούμα Γεώργιος (Προσήλθε στο 1ο θέμα)                       
 14. Χαροκόπος Ιωάννης.
 15. Σπανός Μιχαήλ     
 16. Χατζηκωστής Αριστείδης.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΤΟΠΙΚΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

                                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Λυτός Ηλίας  ( Πρ. Βωλάδας).                                     Ορφανίδης  Νικόλαος  (Πρ. Απερίου).                                                            
 2. Λιγνός Κωνσταντίνος   ( Πρ. Σπόων).                      Αλεξιάδης Μηνάς  (Πρ. Αρκάσας).
 3. Ρουσάκης Νικόλαος   ( Πρ. Μενετών).                    Λυτός Βασίλειος ( Πρ. Μεσοχωρίου).           
 4.                        Καμαράτος  Γεώργιος (Πρ,  Πυλών).                                               
 5.         Κρητσιώτης Γεώργιος (Πρ. Όθους)  

                                                                                                                                                 

Παρόντος  του  Δημάρχου Καρπάθου  κ. Μιχαήλ  Γ. Ιωαννίδη και  αφού  παραβρέθηκε  ο  Υπάλληλος  του  Δήμου κ. Γεώργιος Π. Μηνακάκης για  την τήρηση  των  πρακτικών, η  Πρόεδρος  του  Δημοτικού Συμβουλίου κ. Καλλιόπη Ι. Νικολαΐδου  αφού διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας,  έδωσε το λόγο στον Υπάλληλο της Δημοτικής Αστυνομίας κ. Σπακουρή Ιωάννη ο οποίος  εισηγούμενος το θέμα ανέφερε: « Σε τροποποιήσει της υπ’ αρίθ. 86/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Δήμου Καρπάθου», εισηγούμαστε την τροποποίηση της ως εξής :         ΘΕΜΑ :    Κυκλοφοριακές   ρυθμίσεις

 

 1. α). Στη Δημοτική οδό (μονόδρομος) από Δασονομείο έως οικία Λαμπρίδη επιτρέπεται  η

στάθμευση, μονό  αριστερά .

β)  Από πρώην Δημοτικό Κατάστημα (Περιοχή Κονάκι)  έως υπεραγορά Γεργατσούλη (Περιοχή

Αύλα) απαγορεύετε η στάθμευση σε όλο το μήκος του Δρόμου και από τις δύο πλευρές του .

Εξαιρείται ο χώρος για (2) δυο  οχήματα  της Ι.Μ.Κ.Κ., (1) ένα όχημα Γενικής Ταχυδρομικής, (1)

ένα όχημα  rent a car Τσαουσόπουλου Σοφία.

γ)  Στην οδό Γεωργίου  Λοϊζου  επιτρέπεται η στάθμευση μόνο δεξιά.

 1. Στη Δημοτική οδό από Ολυμπιακή έως Αγίους Αποστόλους γίνεται μονόδρομος ανόδου και επιτρέπεται η στάθμευση δεξιά και αριστερά.
 2. Η Δημοτική οδό «Ανδρέα Λεντάκη» χαρακτηρίζεται ως οδός διπλής κατεύθυνσης, απαγορεύεται η στάθμευση στην δεξιά πλευρά  της καθόδου της και απαγορεύεται η είσοδος προς τον  πεζόδρομο.
 3. Στη περιοχή Νεοχώρι και στο πεζόδρομο προς το ξενοδοχείο ιδιοκτησίας Κόκκινου απαγορεύεται η στάθμευση.
 4. Στη Δημοτική οδό (διπλής κατεύθυνσης) από Τράπεζα Δωδεκανήσου έως πρώην Συμβολαιογραφείο απαγορεύεται η στάθμευση. Το αδιέξοδο τμήμα της οδού «Παπαναστασίου» χαρακτηρίζεται πεζόδρομος και απαγορεύεται η διέλευση και η στάθμευση οχημάτων.
 5. Η Δημοτική οδό από Συμβολαιογραφείο προς οικία Σπανομανωλή γίνεται μονόδρομος έως οικεία Κοντού και επιτρέπεται η στάθμευση.
 6. Από πρώην Συμβολαιογραφείο έως περιφερειακό Σισάμου, διπλής κατευθύνσεως, επιτρέπεται η στάθμευση μόνο δεξιά.
 7. Στην πλατεία Αποδήμων Καρπαθίων επιτρέπεται η διέλευση μόνο ελαφρών οχημάτων. Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στην πλατεία . Απαγορεύεται η διέλευση βαρέων οχημάτων. Απαγορεύεται η διέλευση όλων των οχημάτων κατά της ώρες λειτουργίας του πεζόδρομου από 19:00-01:00 όπως αυτό διέπεται και στον παραλιακό δρόμο.
 8. Από το ξενοδοχείο «Ατλαντίς» έως το κτήριο ιδιοκτησίας Ελ. Φελλουζή, επιτρέπεται η διέλευση μόνο ελαφρών οχημάτων τροφοδοσίας, ήπια κυκλοφορία, και μόνο για τροφοδοσία καταστημάτων κατά της ώρες του πεζόδρομου.
 9. Από Ξενοδοχείο «Ατλαντίς» αρχή πλακόστρωτου έως την οδό «Ήρωα Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη» απαγορεύεται η στάθμευση δεξιά και αριστερά.
 10. Η οδός «Ήρωα Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη» χαρακτηρίζεται μονόδρομος, επιτρέπεται η στάθμευση μόνο δεξιά και χαρακτηρίζεται μία θέση για στάθμευση αναπηρικού οχήματος έμπροσθεν της καφετέριας ιδιοκτησίας κ. Τσέκου Χριστίνας και δύο θέσεις έξω από το νέο  Δημοτικό κατάστημα .
 11. Από την οδό «Ήρωα Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη» έως Υπεραγορά Α/φων Γεργατσούλη επιτρέπεται η στάθμευση μόνο δεξιά. Εξαιρούνται (1) μία  θέση  για ενοικιαζόμενα οχήματα Καραξή Βασιλείου.
 12. Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση από γωνία ιδιοκτησίας Μάρθας Νικητιάδη (έναντι Υπεραγοράς Γεργατσούλη) έως περίπτερο Παπαγεωργίου Καλλιόπης και από τις δύο πλευρές του δρόμου. Δύο (2) θέσεις ΤΑΧΙ έναντι χώρου στάθμευσης ΚΤΕΛ .
 13. Για τα Λεωφορεία:

α)  Κατόπιν  αιτήσεως  του   ΚΤΕΛ  Καρπάθου  με   αριθ.  πρωτ.  3/22-02-2010 για τον καθορισμό

     χώρου στάθμευσης των Λεωφορείων, ο Δήμος βρίσκεται σε συνεννόηση με τους    

     εκπροσώπους του ΚΤΕΛ και το θέμα θα επανεξεταστεί.

 1. Για την Παραλιακή οδό ισχύει η υπ’ αριθ. 113/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  που έχει ως εξής: «Απαγορεύεται η κυκλοφορία και η στάθμευση κατά τις ώρες 19:00 – 01:00, από 01 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου κάθε χρόνο μέχρι ακύρωσης ή τροποποίησης της παρούσας  απόφασης.

Απαγορεύεται η στάθμευση σε όλο το μήκος της οδού από λιμάνι έως Αμφιθέατρο και από τις δύο πλευρές της οδού.

Επιτρέπεται μόνο στο τμήμα από Τουριστικό Κατάστημα ιδιοκτησίας Νταμαρέλου Νικολάου στη περιοχή «Σκάλα»  έως Εθνική Τράπεζα. Και μόνο για τις ώρες 01:00 π.μ έως 19:00 μ.μ (περιλαμβάνονται δύο θέσεις για Α.Μ.Ε.Α.).

Η τρίτη θέση στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α. θα δημιουργηθεί πλησίον νέου πρακτορείου ΠΡΟΠΟ Παπαβασίλη Βασιλείου στη περιοχή Βλυχά».                                                                                            

Προτείνεται επίσης τα Σαββατοκύριακα  να κλείνει η Παραλιακή οδός όλο το 24ωρο κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου και από το έτος 2011 να κλείνει από 15 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου.

Η Παραλιακή Οδός θα ανοίγει μία ώρα πριν την άφιξη επιβατικών πλοίων και θα παραμένει ανοικτή μία ώρα μετά την αναχώρηση επιβατικών πλοίων για όσους αποδεδειγμένα έχουν συναλλαγή με αυτά.

 1. Για όλο τον πεζόδρομο απαγορεύεται η κυκλοφορία Η τροφοδοσία των καταστημάτων εντός του πεζόδρομου θα γίνεται κατά τις ώρες 07.30 π.μ. έως 10.30 π.μ. και από τις 14.00 μ.μ. έως 16.00 μ.μ.. Οι είσοδοι των πεζόδρομων θα κλείνουν τις ώρες απαγορευμένης κυκλοφορίας (Πνευματικό Κέντρο Δήμου,  κάτωθεν Επαρχείου, οδός «Ανδρέα Λεντάκη» οδός Δημοκρατίας) πλατεία Αποδήμων. Καρπαθίων.
 2. Τα μεγάλα φορτηγά και νταλίκες ερχόμενες από τον παραλιακό είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν πορεία δεξιά από τα ενοικιαζόμενα Α/φων Γκατούλη και αριστερά προς περιοχή Λιμιάτη – ακολούθως τον δρόμο προς γήπεδο και περιφερειακό προς Βρουτσά. Τα βαρέα οχήματα (φορτηγά, νταλίκες κ.λ.π) απαγορεύεται να διέρχονται κεντρικών δρόμων της πόλης εκτός αν φέρουν ειδική άδεια από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Καρπάθου.
 3. Στην οδό Μιαούλη (διπλής κατεύθυνσης) από οικία Χατζημανώλη έως Πνευματικό Κέντρο απαγορεύεται η στάθμευση. Από Πνευματικό Κέντρο έως Λιμάνι ο δρόμος είναι μονόδρομος και απαγορεύεται η κυκλοφορία και η στάθμευση κατά τις ώρες 19.00 μ.μ. έως 01.00 π.μ.
 4. Στη Δημοτική οδό από Μπαρ Εδέμ έως ξενοδοχείο Τιτάνια επιτρέπεται η στάθμευση μόνο στη δεξιά πλευρά με εξαίρεση στην κατηφόρα από οικία Γ. Ρουσάκη έως οικία Θ. Χαροκόπου, όπου επιτρέπεται η στάθμευση μόνο στην αριστερή πλευρά.(Θα προβλεφθούν τρεις θέσεις στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες).
 5. Από Αγ. Αποστόλους και για όλη την έξοδο της πόλης προς Μενετές επιτρέπεται η στάθμευση μόνο στην αριστερή πλευρά.
 6. Η Δημοτική οδό από Αγροτική Τράπεζα έως κατάστημα Ο.Τ.Ε. γίνεται μονόδρομος (Άνοδος) και επιτρέπεται η στάθμευση μόνο στην αριστερά πλευρά εξαιρούνται 1 θέση για A.C.S και μία για ΕΛ.ΤΑ.
 7. Η Δημοτική οδός από Ο.Τ.Ε. έως κτήριο ιδιοκτησίας Ν. Πιπέρη είναι μονόδρομος και επιτρέπεται η στάθμευση δεξιά και αριστερά.
 8. Στη Δημοτική οδό από Αγία Φωτεινή (Άφωτη) έως είσοδο πόλεως (Εδέμ) απαγορεύεται η στάθμευση αριστερά σε όλο το μήκος της. Στη δεξιά πλευρά (κατευθυνόμενοι προς πόλη) επιτρέπεται η στάθμευση από Άφωτη έως εστιατόριο «Πέλαγος» (1)μία θέση για τα rent a car των επιχειρήσεων .
 9. Η Δημοτική οδός ανάμεσα στην υπάρχουσα αφετηρία των ΚΤΕΛ και στην οικία Μάρθας Νικητιάδου γίνεται μόνο κάθοδος.
 10. Χώροι στάθμευσης:
 • Στη θέση «Ρυάκι» ιδιοκτησία Ορφανίδη.
 • Στη θέση «Αύλα» ιδιοκτησία Νικητιάδη.
 • Στη θέση «Βρουλίδια» ιδιοκτησίας Τσέκου.
 • Στη θέση «Ακρόπολη» ιδιοκτησία Σπανομανωλή.
 1. Κατά τα λοιπά ισχύει ο Κ.Ο.Κ. και απαγορεύεται η στάθμευση όπου υπάρχει κίτρινη γραμμή και επιτρέπεται όπου υπάρχει άσπρη γραμμή. Απαγορεύεται αυστηρά από καταστηματάρχες ή δημότες η δημιουργία κίτρινων διαγραμμίσεων και τοποθέτηση κάθε είδους (Ζαρντινιέρες, εμπορεύματα κ.λ.π.) τα οποία  εμποδίζουν την στάθμευση οχημάτων και τη διάβαση πεζών από πεζοδρόμια.
 2. Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αρκάσας και επί του πεζόδρομου απαγορεύεται η διέλευση, στάση και στάθμευση καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο, εκτός των οχημάτων τροφοδοσίας κατά τις ώρες 07.30 π.μ. έως 10.30 π.μ. και από τις 14.00 μ.μ. έως 16.00 μ.μ.
 3. Απαγορεύεται η είσοδος βαρέων οχημάτων  (Νταλίκες, Φορτηγά, και Μπετονιέρες κ.λ.π) στα Δ.Δ. Απερίου, Bωλάδας  και  αποφασίζετε  η διαδρομή για το  Δ.Δ Απερίου και Δ.Δ Βωλάδος ο περιφερειακός του Απερίου  για το Δ.Δ Όθους  ο περιφερειακός Αγ.Γεωργίου Βατσών και για το Δ.Δ  Αρκάσας  ο περιφερειακός Αεροδρομίου.
 4. Απαγορεύετε η είσοδος παντός τροχοφόρου επί του πεζόδρομου Αγ. Απόστολοι προς Καστέλια (από είσοδο έμπροσθεν εστιατορίου Καλυψώ) όπου θα τοποθετηθεί σήμανση απαγόρευσης εισόδου.
 5. Απαγορεύεται η στάθμευση ενοικιαζόμενων οχημάτων των εταιριών μίσθωσης εντός των οδικών δικτύων πλην όσων έχουν εξαιρεθεί από σχετικές Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
 6. Απαγορευτική κίτρινη διαγράμμιση στάθμευσης έμπροσθεν  των ξενοδοχείων της Πόλεως και των Δημοτικών Διαμερισμάτων, με εξαίρεση τα  ταξί και τα λεωφορεία για αποβίβαση και επιβίβαση  των πελατών τους.
 7. Να τοποθετηθεί οδοσήμανση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της απόφαση.
 8. Για τα Δημοτικά Διαμερίσματα ισχύουν οι Αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων  που καθορίζουν τις στάσεις και τους χώρους της επιτρεπόμενης στάθμευσης.
 9. Στο αδιέξοδο δρόμο από οικία  Χρ. Νασίοπουλου και στη Δημοτική. Πλατεία να καθοριστούν θέσεις επιτρεπόμενης στάθμευσης, κάτω Νιοχωρίου. Ο καθορισμός θέσεων  από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, Τεχνική Υπηρεσία  και Δημοτική Αστυνομία.
 10. Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αρκάσας στην περιοχή «Ψήλου Ρυάκι»  απαγορεύετε η στάθμευση.
 11. Προτείνεται επίσης, κατόπιν της υπ’ αριθ. 2218/12-04-2010 αιτήσεως του Κρητσιώτη Εμμανουήλ του Νικολάου, ιδιοκτήτη Σχολής Οδηγών, η διασταύρωση στην περιοχή «Λιμανάκι» της Έδρας του Δήμου και πλησίον της οικίας – ιατρείου του κ. Εμμανουήλ Νισυρίου η κατασκευή ορθής γωνίας (κράσπεδο) για τη διενέργεια πρακτικών μαθημάτων και τη διεξαγωγή εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών, σε ακριβές σημείο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και τα έξοδα θα καλυφθούν από τον αιτούντα.

 

Η παρούσα θα ισχύει στο σύνολο της μέχρι τροποποίησης ή ακύρωσης  της από νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ».

 

Ακολούθησαν  ερωτήσεις – τοποθετήσεις από Δημοτικούς Συμβούλους και από το ακροατήριο.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά  από διαλογική συζήτηση επί του θέματος,

Αποφαίνεται   κατά  πλειοψηφία

Αποδέχεται την εισήγηση του Υπαλλήλου της Δημοτικής Αστυνομίας κ. Σπακουρή Ιωάννη, για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Δήμο Καρπάθου, όπως αυτή διατυπώνεται στο σκεπτικό της απόφασης.

Μειοψηφούν, ως προς το σκέλος της παραγράφου 15 που αναφέρεται στο κλείσιμο της Παραλιακής οδού σε 24ωρη βάση τα Σαββατοκύριακα για όλη τη θερινή περίοδο, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ, Λάμπρος Ηλίας, Ανδρέου Νικόλαος, Φιορέτζης Ευστάθιος, Σισαμής Γεώργιος, Δήμαρχος Γεώργιος, Σπανός Μιχαήλ και Χατζηκωστής Αριστείδης.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Καρπάθου για άμεση εφαρμογή της.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 119/2010.

Αφού εξαντλήθηκε το θέμα  της ημερήσιας διάταξης, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως παρακάτω.

…………………………………………..

Αριθμός Απόφασης: 297/08.

 

Θέμα:  Επανεξέταση του Άρθρου 1 παράγραφος β΄ της υπ’ αρίθ. 116/2008 απόφασης Δημοτικού

             Συμβουλίου «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Δήμου Καρπάθου».

 

Κάρπαθος και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ξενώνας)  σήμερα στις 11 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη  και ώρα 17:00 μ.μ. συνήλθε σε Δημόσια  Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του  Δημοτικού Συμβουλίου, της 5ης   Δεκεμβρίου  2008 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα με αποδεικτικό επίδοσης στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρα (94 και 108 Π. Δ. 410/95) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

 

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας για τη συζήτηση του θέματος, διότι σε σύνολο 17 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες  15 Δημοτικοί Σύμβουλοι  και σε σύνολο 08 Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων Δημοτικών Διαμερισμάτων βρέθηκαν παρόντες  02  ήτο ι:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

 

 1. Τσαμπουνιεράκης   Μιχαήλ.                                      1.  Νισύριος   Εμμανουήλ.                                              
 2. Γεργατσούλης   Γεώργιος                                           2.  Σπανός  Μιχαήλ
 3. Λάμπρος   Ηλίας.                                                          
 4. Νικολαΐδου   Καλλιόπη.                                                                     
 5. Ανδρέου   Νικόλαος.                                         
 6. Φιορέντζης Ευστάθιος.
 7. Παραγιός Κωνσταντίνος. 
 8. Βασιλαράκης Γεώργιος.   
 9. Σισσαμής   Γεώργιος.   
 10. Μανωλάκης Γεώργιος                                               
 11. Δήμαρχος Γεώργιος. 
 12. Τούμα Γεώργιος. 
 13. Χαροκόπος Ιωάννης.
 14. Μακρής Ανδρέας          
 15. Χατζηκωστής Αριστείδης.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΤΟΠΙΚΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Λιγνός Κωνσταντίνος    ( Πρ. Σπόων                        Κρητσιώτης Γεώργιος (Πρ. Όθους).
 2.              Καμαράτος  Γεώργιος (Πρ.  Πυλών).                     2.  Ορφανίδης  Νικόλαος (Πρ. Απερίου).
 3.              Ρουσάκης  Νικόλαος  ( Πρ. Μενετών).                    
 4. Λυτός  Ηλίας   ( Πρ. Βωλάδας).      
 5. Αλεξιάδης Μηνάς  (Πρ. Αρκάσας).        
 6.   Λυτός  Βασίλειος  ( Πρ. Μεσοχωρίου                    

                                                           

Παρόντος  του  Δημάρχου Καρπάθου  κ. Μιχαήλ  Γ. Ιωαννίδη και  αφού  παραβρέθηκε  ο  Υπάλληλος  του  Δήμου κ. Γεώργιος Π. Μηνακάκης για  την τήρηση  των  πρακτικών, ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάμπρος Ηλίας αφού διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, εισηγήθηκε το θέμα και εκτός των άλλων διάβασε στο σώμα την εισήγηση της Δημοτικής Αστυνομίας η οποία έχει ως ακολούθως:

«Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος β της απόφασης 116/08 της 16/04/08 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, από το κτήριο ιδιοκτησίας Σακελλαρίδη έως υπεραγορά Γεργατσούλη απαγορεύεται η στάθμευση σε όλο το μήκος του δρόμου και από τις δύο πλευρές του.

Εξαιρείται ο χώρος ο χώρος για δύο οχήματα της Μητρόπολης, (1 θέση για ενοικιαζόμενα οχήματα ιδιοκτησίας κ. Τσαουσόπουλου Σοφία και μία θέση για Γενική Ταχυδρομική ιδιοκτησίας κ. Γιαλλουράκη).

Στον κάθετο δρόμο της «Γεωργίου Λοΐζου»  επιτρέπεται η στάθμευση μόνο δεξιά.

Η απόφαση αυτή θα ίσχυε έως 30/10 όπου και θα επανεξεταζόταν.

 

Ελέγχοντας το μέτρο αυτό διαπιστώθηκε ότι λειτουργεί θετικά ως προς τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία της κυκλοφορίας του συγκεκριμένου δρόμου και εισηγούμαστε την συνεχή εφαρμογή του μέχρι και την 31η Απριλίου 2009 όπου και θα πρέπει να έχουν επανεξετασθεί στο σύνολό τους οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Δήμο Καρπάθου με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου».

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις από Δημοτικούς Συμβούλους.

 

Το Δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση επί του θέματος,

 

Αποφαίνεται   κατά πλειοψηφία

 

Απορρίπτει  την εισήγηση της Δημοτικής Αστυνομίας περί επανεξέτασης του Άρθρου 1 παράγραφος β΄ της υπ’ αρίθ. 116/2008 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Δήμου Καρπάθου».

 

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λάμπρος Ηλίας, Ανδρέου Νικόλαος, Σισαμής Γεώργιος, Βασιλαράκης Γεώργιος, Φιορέτζης Ευστάθιος, Παραγιός Κωνσταντίνος, Νικολαϊδου Καλλιόπη.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 297/08

 

……………………………………………….

Αριθμός Απόφασης: 150/07

 

 Θέμα:  Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Δημου Καρπάθου.

 

Κάρπαθος και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ξενώνας)  σήμερα στις 26 του μηνός Απριλίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19: 30 π.μ. συνήλθε σε Δημόσια  Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου, ύστερα από την από 20  Απριλίου 2007 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα με αποδεικτικό επίδοσης στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρα (94 και 108 Π. Δ. 410/95) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

 

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας διότι σε σύνολο 17 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες  15 Δημοτικοί Σύμβουλοι  και σε σύνολο 08 Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων Δημοτικών Διαμερισμάτων βρέθηκαν παρόντες  07,  ήτοι:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Λάμπρος Ηλίας.                                                           Μανωλάκης Γεώργιος. 
 2. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ.                                         Σισσαμής   Γεώργιος. 
 3. Ανδρέου Νικόλαος.                                              
 4. Νισύριος Εμμανουήλ.
 5. Γεργατσούλης Γεώργιος. 
 6. Βασιλαράκης Γεώργιος.
 7. Φιορέντζης Ευστάθιος.
 8. Παραγιός Κωνσταντίνος.
 9. Νικολαΐδου Καλλιόπη. 
 10. Δήμαρχος Γεώργιος.
 11. Χαροκόπος Ιωάννης.
 12. Τούμα Γεώργιος
 13. Μακρής Ανδρέας.
 14. Σπανός Μιχάλης.
 15. Χατζηκωστής Αριστείδης.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΤΟΠΙΚΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

 

                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Αλεξιάδης Μηνάς ( Πρ. Αρκάσας).                         Ορφανίδης  Νικόλαος    ( Πρ. Απερίου).     
 2. Λυτός Ηλίας         ( Πρ. Βωλάδας).                        Κρητσιώτης  Γεώργιος  ( Πρ. Όθους).                 
 3. Ρουσάκης Νικόλαος      ( Πρ. Μενετών.                Καμαράτος   Γεώργιος   ( Πρ. Πυλών).        
 4. Λιγνός Κωνσταντίνος   ( Πρ. Σπόων).
 5. Λυτός Βασίλειος           ( Πρ. Μεσοχωρίου).

 

Παρόντος  του  Δημάρχου Καρπάθου  κ. Μιχαήλ  Γ. Ιωαννίδη και  αφού  παραβρέθηκε  ο  υπάλληλος  του  Δήμου κ. Γεώργιος Π. Μηνακάκης για  την τήρηση  των  πρακτικών, ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ηλίας Α. Λάμπρος  αφού διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, εισηγήθηκε το θέμα και πρότεινε στο Σώμα να καθορισθούν οι χώροι απαγορευμένης στάθμευσης στην έδρα του Δήμου ως ακολούθως:

 1. α).Στη Δημοτική οδό (μονόδρομος) από Δημαρχείο έως κτήριο ιδιοκτησίας Σακελλαρίδου απαγορεύεται

η στάθμευση, πλην του χώρου έμπροσθεν του Δημοτικού καταστήματος για Δήμαρχο και Δημοτικούς

Συμβούλους.

β).Από το κτήριο ιδιοκτησίας Σακελλαρίδη έως Εμπορικό Κέντρο (Εφορία)  επιτρέπεται η στάθμευση

αριστερά  ή δεξιά τους μονούς ή ζυγούς μήνες ανάλογα. Εξαιρείται ο χώρος για οχήματα της

Μητρόπολης, δύο θέσεις για  ενοικιαζόμενα οχήματα ιδιοκτησίας κ. Τσααουσόπουλου Μιχαήλ και μία

θέση για  “Γενική Ταχυδρομική”  ιδιοκτησίας κ. Γιαλλουράκη.

γ).Από Εμπορικό Κέντρο (Εφορία) έως Υπεραγορά Γεργατσούλη επιτρέπεται η στάθμευση μόνο δεξιά

όλους τους μήνες.

 1. Στη Δημοτική οδός από Ολυμπιακή έως Αγίους Αποστόλους γίνεται μονόδρομος ανόδου και επιτρέπεται η στάθμευση δεξιά και αριστερά.
 2. Η Δημοτική οδός «Ανδρέα Λεντάκη» χαρακτηρίζεται ως οδός διπλής κατεύθυνσης, απαγορεύεται η στάθμευση στην δεξιά πλευρά της καθόδου της και απαγορεύεται η είσοδος προς τον  πεζόδρομο.
 3. Στη περιοχή Νεοχώρι και στο πεζόδρομο προς το ξενοδοχείο ιδιοκτησίας Κόκκινου απαγορεύεται η στάθμευση.
 4. Στη Δημοτική οδό (διπλής κατεύθυνσης) από Τράπεζα Δωδεκανήσου έως πρώην Συμβολαιογραφείο απαγορεύεται η στάθμευση. Το αδιέξοδο τμήμα της οδού «Παπαναστασίου» χαρακτηρίζεται πεζόδρομος και απαγορεύεται η διέλευση και στάθμευση οχημάτων.
 5. Η Δημοτική οδός από Συμβολαιογραφείο προς οικία Σπανομανωλή γίνεται μονόδρομος έως οικεία Κοντού και επιτρέπεται η στάθμευση.
 6. Από πρώην Συμβολαιογραφείο έως περιφερειακό Σισάμου, διπλής κατευθύνσεως, επιτρέπεται η στάθμευση μόνο δεξιά.
 7. Στην πλατεία Αποδήμων Καρπαθίων επιτρέπεται η διέλευση μόνο ελαφρών οχημάτων. Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση. Απαγορεύεται η διέλευση βαρέων οχημάτων. Ορίζεται θέση στάθμευσης για ένα υπηρεσιακό όχημα της Ολυμπιακής Αεροπορίας επί της οδού 25ης Μαρτίου και ακριβώς δίπλα στο κτήριο που στεγάζεται η υπηρεσία.
 8. Από το ξενοδοχείο «Ατλαντίς» έως το κτήριο ιδιοκτησίας Ελ. Φελλουζή, επιτρέπεται η διέλευση μόνο ελαφρών οχημάτων, ήπια κυκλοφορία.
 9. Από Ξενοδοχείο «Ατλαντίς» αρχή πλακόστρωτου έως την οδό «Ήρωα Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη» απαγορεύεται η στάθμευση δεξιά και αριστερά.
 10. Η οδός «Ήρωα Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη» χαρακτηρίζεται μονόδρομος, επιτρέπεται η στάθμευση δεξιά και αριστερά και χαρακτηρίζεται μία θέση για στάθμευση αναπηρικού οχήματος έμπροσθεν της καφετέριας ιδιοκτησίας κ. Τσέκου Χριστίνας.
 11. Από την οδό «Ήρωα Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη» έως Υπεραγορά Α/φων Γεργατσούλη επιτρέπεται η στάθμευση μόνο δεξιά. Εξαιρούνται δύο θέσεις για ενοικιαζόμενα οχήματα ιδιοκτησίας Τσέρκη Εμμανουήλ και δύο θέσεις για ενοικιαζόμενα οχήματα Καραξή Βασιλείου.
 12. Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση από γωνία ιδιοκτησίας Μάρθας Νικητιάδη (έναντι Υπεραγοράς Γεργατσούλη) έως περίπτερο Παπαγεωργίου Μαρίας.
 13. Για τα Λεωφορεία:
 • Αφετηρία έναντι υπεραγοράς Α/φων Γεργατσούλη, στην περιοχή «Αύλα».
 • Στάσεις στη Τράπεζα Δωδεκανήσου – Δημοτικό Κατάστημα –Υπεραγορά Γεργατσούλη.
 1. Στη Παραλιακή οδό ισχύουν τα εξής:
 • Απαγορεύεται η κυκλοφορία και η στάθμευση κατά τις ώρες 19:00 μ.μ.  έως  01:00 π.μ.
 • Επιτρέπεται η στάθμευση από το πρακτορείο Παπαβασίλη έως Εθνική Τράπεζα (Τρεις θέσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες).
 • Απαγορεύεται η στάθμευση σε όλο το μήκος της παραλιακής οδού από λιμάνι έως Αμφιθέατρο προς την πλευρά της θάλασσας. Εξαιρείται ο χώρος έναντι Εκκλησιαστικού Μεγάρου όπου δημιουργείται χώρος στάθμευσης μόνο για μηχανάκια.
 1. Για όλο τον πεζόδρομο απαγορεύεται η κυκλοφορία Η τροφοδοσία των καταστημάτων εντός του πεζόδρομου θα γίνεται κατά τις ώρες 07.30 π.μ. έως 10.30 π.μ. και από τις 14.00 μ.μ. έως 16.00 μ.μ.. Οι είσοδοι των πεζόδρομων θα κλείνουν τις ώρες απαγορευμένης κυκλοφορίας (Πνευματικό Κέντρο Δήμου,  κάτωθεν Επαρχείου, οδός «Ανδρέα Λεντάκη» οδός Δημοκρατίας).
 2. Τα μεγάλα φορτηγά και νταλίκες ερχόμενες από τον παραλιακό είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν πορεία δεξιά από τα ενοικιαζόμενα Α/φων Γκατούλη και αριστερά προς περιοχή Λιμιάτη – ακολούθως τον δρόμο προς γήπεδο και περιφερειακό προς Βρουτσά. Τα βαρέα οχήματα (φορτηγά, νταλίκες κ.λ.π) απαγορεύεται να διέρχονται κεντρικών δρόμων της πόλης εκτός αν φέρουν ειδική άδεια από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Καρπάθου.
 3. Στην οδό Μιαούλη (διπλής κατεύθυνσης) από οικία Χατζημανώλη έως Πνευματικό Κέντρο απαγορεύεται η στάθμευση. Από Πνευματικό Κέντρο έως Λιμάνι ο δρόμος είναι μονόδρομος και απαγορεύεται η κυκλοφορία και η στάθμευση κατά τις ώρες 19.00 μ.μ. έως 01.00 π.μ.
 4. Στη Δημοτική οδό από Μπαρ Εδέμ έως ξενοδοχείο Τιτάνια επιτρέπεται η στάθμευση μόνο στη δεξιά πλευρά με εξαίρεση στην κατηφόρα από οικία Γ. Ρουσάκη έως οικία Θ. Χαροκόπου, όπου επιτρέπεται η στάθμευση μόνο στην αριστερή πλευρά.(Θα προβλεφθούν τρεις θέσεις στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες).
 5. Από Αγ. Αποστόλους και για όλη την έξοδο της πόλης προς Μενετές επιτρέπεται η στάθμευση μόνο στην αριστερή πλευρά.
 6. Η Δημοτική οδό από Αγροτική Τράπεζα έως κατάστημα Ο.Τ.Ε. γίνεται μονόδρομος (Άνοδος) και επιτρέπεται η στάθμευση μόνο στην δεξιά πλευρά.
 7. Η Δημοτική οδός από Ο.Τ.Ε. έως κτήριο ιδιοκτησίας Ν. Πιπέρη είναι μονόδρομος και επιτρέπεται η στάθμευση δεξιά και αριστερά.
 8. Στη Δημοτική οδό από Αγία Φωτεινή (Άφωτη) έως είσοδο πόλεως (Εδέμ) απαγορεύεται η στάθμευση αριστερά σε όλο το μήκος της. Στη δεξιά πλευρά (κατευθυνόμενοι προς πόλη) επιτρέπεται η στάθμευση από Άφωτη έως εστιατόριο «Πέλαγος».
 9. Η Δημοτική οδός ανάμεσα στην αφετηρία των ΚΤΕΛ και στην οικία Μάρθας Νικητιάδου γίνεται μόνο κάθοδος.
 10. Χώροι στάθμευσης:
 • Στη θέση «Ρυάκι» ιδιοκτησία Ορφανίδη.
 • Στην οδό «Ανδρέα Λεντάκη» ιδιοκτησία Γεργατσούλη.
 • Στη θέση «Αύλα» ιδιοκτησία Νικητιάδη.
 1. Κατά τα λοιπά ισχύει ο Κ.Ο.Κ. και απαγορεύεται η στάθμευση όπου υπάρχει κίτρινη γραμμή και επιτρέπεται όπου υπάρχει άσπρη γραμμή. Απαγορεύεται αυστηρά από καταστηματάρχες ή δημότες η δημιουργία κίτρινων διαγραμμίσεων και τοποθέτηση κάθε είδους (Ζαρντινιέρες, εμπορεύματα κ.λ.π.) τα οποία  εμποδίζουν την στάθμευση οχημάτων και τη διάβαση πεζών από πεζοδρόμια.
 2. Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αρκάσας και επί του πεζόδρομου απαγορεύεται η διέλευση, στάση και στάθμευση καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο, εκτός των οχημάτων τροφοδοσίας κατά τις ώρες 07.30 π.μ. έως 10.30 π.μ. και από τις 14.00 μ.μ. έως 16.00 μ.μ.
 3. Να τοποθετηθεί οδοσήμανση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της απόφαση.

 

Εισηγούμαι στο Σώμα την έγκριση  και την εφαρμογή των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και την ισχύ τους μέχρι την 30η Απριλίου 2008, όπου με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, θα καθοριστούν οι νέες ρυθμίσεις για την επόμενη θερινή περίοδο ».

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις από Δημοτικούς Συμβούλους.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,

 

Αποφαίνεται   ομόφωνα 

 

Ψηφίζει την πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Δήμο Καρπάθου, όπως αυτή διατυπώνεται στο σκεπτικό της απόφασης.

 

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Καρπάθου για άμεση εφαρμογή της.

 

Η ισχύ της απόφασης θα είναι έως την 30η Απριλίου 2008.

………………………………………….

Αριθμός Απόφασης: 112/06

 

 Θέμα: Καθορισμός χώρων απαγορευμένης στάθμευσης στην Έδρα του Δήμου. Κυκλοφοριακές

           ρυθμίσεις.

 

Κάρπαθος και στο Δημοτικό Κατάστημα «Ξενώνας» του Δήμου Καρπάθου  σήμερα στις 17 του μηνός Απριλίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε σε Δημόσια  Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου, ύστερα από την από 10η  Απριλίου 2006 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα με αποδεικτικό επίδοσης στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρα (94 και 108 Π. Δ. 410/95) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 23 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες  19  Δημοτικοί Σύμβουλοι ήτοι:

 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Λάμπρος  Ηλίας

Νισύριος Εμμανουήλ

Βασιλαράκης  Γεώργιος

Νικολαΐδου  Καλλιόπη

Τσαμπουνιεράκης  Μιχαήλ

Σπανομανωλής  Εμμανουήλ

Ανδρέου Νικόλαος
Ζαμαλής Ιωάννης

Σακελλάκης  Ιωάννης

Αλεξιάδης  Μηνάς

Χαψής Μιχαήλ

Οικονομίδης  Μηνάς

Χαροκόπος  Ιωάννης του Μιχαήλ

Δήμαρχος  Γεώργιος

Τσαγκάρης Μιχαήλ

Αννούσης Εμμανουήλ

Χαροκόπος Ιωάννης του Αντωνίου

Λυτός Ηλίας

Σισαμής Γεώργιος

   ΑΠΟΝΤΕΣ

Ασπρομμάτης Κων/νος

Μακρής  Ανδρέας

Τσαουσόπουλος  Μιχαήλ

Φελλουζή Ελένη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρόντος  του  Δημάρχου Καρπάθου  κ. Μιχαήλ  Γ. Ιωαννίδη και  αφού  παραβρέθηκε  ο  υπάλληλος  του  Δήμου κ. Γεώργιος Π. Μηνακάκης για  την τήρηση  των  πρακτικών, ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ηλίας Α. Λάμπρος  αφού διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας εισηγήθηκε το θέμα και πρότεινε στο Σώμα να καθορισθούν οι χώροι απαγορευμένης στάθμευσης στην έδρα του Δήμου ως ακολούθως:

 1. α).Στη Δημοτική οδό (μονόδρομος) από Δημαρχείο έως κτήριο ιδιοκτησίας Σακελλαρίδου απαγορεύεται η στάθμευση, πλην του χώρου έμπροσθεν του Δημοτικού καταστήματος για Δήμαρχο και Δημοτικούς Συμβούλους.

β). Από το κτήριο ιδιοκτησίας Σακελλαρίδη έως Εμπορικό Κέντρο (Εφορία)  επιτρέπεται η στάθμευση αριστερά  ή δεξιά τους μονούς ή ζυγούς μήνες ανάλογα. Εξαιρείται ο χώρος για οχήματα της Μητρόπολης και δύο θέσεις για ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα ιδιοκτησίας Τσαουσόπουλου.

γ). Από Εμπορικό Κέντρο (Εφορία) έως Υπεραγορά Γεργατσούλη επιτρέπεται η στάθμευση μόνο δεξιά όλους τους μήνες

 1. Στη Δημοτική οδός από Ολυμπιακή έως Αγίους Αποστόλους γίνεται μονόδρομος ανόδου και επιτρέπεται η στάθμευση δεξιά – αριστερά.
 2. Η Δημοτική οδός «Ανδρέα Λεντάκη» χαρακτηρίζεται ως οδός διπλής κατεύθυνσης, απαγορεύεται η στάθμευση στην δεξιά πλευρά της καθόδου της και απαγορεύεται η είσοδος προς τον  πεζόδρομο.
 3. Στη περιοχή Νεοχώρι και στο πεζόδρομο προς το ξενοδοχείο ιδιοκτησίας Κόκκινου απαγορεύεται η στάθμευση.
 4. Στη Δημοτική οδό (διπλής κατεύθυνσης) από Τράπεζα Δωδεκανήσου έως συμβολαιογραφείο απαγορεύεται η στάθμευση.
 5. Η Δημοτική οδός από Συμβολαιογραφείο προς οικία Σπανομανωλή γίνεται μονόδρομος έως οικεία Κοντού και επιτρέπεται η στάθμευση.
 6. Από Συμβολαιογραφείο έως περιφερειακό Σισάμου, διπλής κατευθύνσεως, επιτρέπεται η στάθμευση μόνο δεξιά.
 7. Στην πλατεία Αποδήμων Καρπαθίων επιτρέπεται η διέλευση μόνο ελαφρών οχημάτων. Απαγορεύεται εντελώς διέλευση βαρέων οχημάτων.
 8. Από ξενοδοχείο «Ατλαντίς» έως κτήριο ιδιοκτησίας Ελ. Φελεουζή, ελαφρά οχήματα, ήπια κυκλοφορία.
 9. Από ξενοδοχείο «Ατλαντίς» έως υπεραγορά «Γεργατσούλη» επιτρέπεται η στάθμευση μόνο δεξιά. Καθορίζονται δύο θέσεις για ενοικιαζόμενα ιδιοκτησίας Εμμ. Τσέρκη και δύο θέσεις για ενοικιαζόμενα Β. Καραξή.
 10. Η Δημοτική οδός από Νέο Δημοτικό Κατάστημα έως ξενοδοχείο «Οκεανίς», μονόδρομος και επιτρέπεται η στάθμευση δεξιά και Αριστερά.
 11. Για τα Λεωφορεία:
 • Αφετηρία έναντι υπεραγοράς Α/φων Γεργατσούλη, στην περιοχή Αύλα.
 • Στάσεις στη Τράπεζα Δωδεκανήσου – Δημοτικό Κατάστημα –Υπεραγορά Γεργατσούλη.
 1. Στη Παραλιακή οδό ισχύουν τα εξής:
 • Απαγορεύεται η κυκλοφορία και στάθμευση κατά τις ώρες 19.00 μ.μ. έως 01.00 π.μ.
 • Επιτρέπεται η στάθμευση από το πρακτορείο Παπαβασίλη έως Εθνική Τράπεζα (Τρεις θέσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες).
 • Επιτρέπεται η στάθμευση από σκάλα Πολεμικού έως αρχή Εκκλησιαστικού Μεγάρου.
 • Απαγορεύεται η στάθμευση σε όλο το μήκος της παραλιακής οδού από λιμάνι έως Αμφιθέατρο προς την πλευρά της θάλασσας. Εξαιρείται ο χώρος έναντι Εκκλησιαστικού Μεγάρου όπου δημιουργείται χώρος στάθμευσης μόνο για μηχανάκια.
 1. Για τον πεζόδρομο απαγορευτικές πινακίδες θα μπουν στο Πνευματικό Κέντρο, Αμφιθέατρο, κατάστημα Αμανεζή, και Κριτσιώτη, ζαχαροπλαστείο Καμαράτου και γωνιά Ανδρέου.  Οι απαγορευτικές πινακίδες των πεζόδρομων θα ισχύουν από την 15η  Απριλίου έως και την 30η Οκτωβρίου του έτους 2006.  Η τροφοδοσία των καταστημάτων εντός του πεζόδρομου θα γίνεται κατά τις ώρες 07.30 π.μ. έως 09.30 π.μ. και από τις 14.00 μ.μ. έως 16.00 μ.μ..
 2. Τα μεγάλα φορτηγά και νταλίκες ερχόμενες από τον παραλιακό είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν πορεία δεξιά από τα ενοικιαζόμενα Α/φων Γκατούλη και αριστερά προς περιοχή Λιμιάτη – ακολούθως τον δρόμο προς γήπεδο και περιφερειακό προς Βρουτσά.
 3. Στην οδό Μιαούλη (διπλής κατεύθυνσης) από οικία Χατζημανώλη έως Πνευματικό Κέντρο απαγορεύεται η στάθμευση. Από Πνευματικό Κέντρο έως Λιμάνι ο δρόμος είναι μονόδρομος.
 4. Στη Δημοτική οδό από Μπαρ Εδέμ έως ξενοδοχείο Τιτάνια επιτρέπεται η στάθμευση μόνο στη δεξιά πλευρά με εξαίρεση στην κατηφόρα από οικία Γ. Ρουσάκη έως οικία Θ. Χαροκόπου, όπου επιτρέπεται η στάθμευση μόνο στην αριστερή πλευρά.(Θα προβλεφθούν τρεις θέσεις στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες).
 5. Από Αγ. Αποστόλους και για όλη την έξοδο της πόλης προς Μενετές επιτρέπεται η στάθμευση μόνο στην αριστερή πλευρά.
 6. Η Δημοτική οδό από Αγροτική Τράπεζα έως κατάστημα Ο.Τ.Ε. γίνεται μονόδρομος (Άνοδος) και επιτρέπεται η στάθμευση μόνο στην δεξιά πλευρά.
 7. Η δημοτική οδός από Ο.Τ.Ε. έως κτήριο ιδιοκτησίας Ν. Πιπέρη είναι μονόδρομος και επιτρέπεται η στάθμευση δεξιά και αριστερά.
 8. Στη Δημοτική οδό από Αγία Φωτεινή (Άφωτη) έως είσοδο πόλεως (Εδέμ) απαγορεύεται η στάθμευση αριστερά σε όλο το μήκος της. Στη δεξιά πλευρά (κατευθυνόμενοι προς πόλη) επιτρέπεται η στάθμευση από Άφωτη έως εστιατόριο ‘Πέλαγος’.
 9. Η δημοτική οδός ανάμεσα στην αφετηρία των ΚΤΕΛ και στην οικία Μάρθας Νικητιάδου γίνεται μόνο κάθοδος.
 10. Χώροι στάθμευσης:
 • Στη θέση «Ρυάκι» ιδιοκτησία Ορφανίδη.
 • Στην οδό «Ανδρέα Λεντάκη» ιδιοκτησία Γεργατσούλη.
 1. Εκτός από τα σήματα και τον Κ.Ο.Κ. απαγορεύεται η στάθμευση όπου υπάρχει κίτρινη γραμμή και επιτρέπεται όπου υπάρχει άσπρη γραμμή.

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις από Δημοτικούς Συμβούλους.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,

 

Αποφαίνεται   ομόφωνα 

 

Ψηφίζει την πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό χώρων απαγορευμένης στάθμευσης στην έδρα του Δήμου Καρπάθου, όπως αυτή διατυπώνεται στο σκεπτικό της απόφασης.

Αποφασίζει την σύσταση τριμελούς Επιτροπής απαρτιζόμενη από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάμπρο Ηλία και τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Χαροκόπο Ιωάννη και Σπανομανωλή Εμμανουήλ οι οποία Επιτροπή  σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Καρπάθου και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου θα εξετάσει  το θέμα και θα καταθέσει προς συζήτηση σε επόμενη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις προτάσεις της.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 112/06.

 

 

………………………………………

Αριθμός Απόφασης: 142/05

 

Περίληψη Θέματος: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 103/05 απόφασης του Δ.Σ. «Καθορισμός χώρων

                                    απαγορευμένης στάθμευσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

 

Κάρπαθος και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ξενώνας)  σήμερα στις 30 του μηνός Μαΐου του έτους 2005 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18.30 μ.μ. συνήλθε σε Δημόσια  Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου, ύστερα από την από 24η  Μαΐου 2005 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα με αποδεικτικό επίδοσης στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρα (94 και 108 Π. Δ. 410/95) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 23 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες  20  Δημοτικοί Σύμβουλοι ήτοι:

 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Λάμπρος  Ηλίας

Νισύριος Εμμανουήλ

Βασιλαράκης  Γεώργιος

Ασπρομμάτης Κων/νος

Νικολαϊδου  Καλλιόπη

Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ

Ανδρέου Νικόλαος

Αλεξιάδης  Μηνάς

Ζαμαλής Ιωάννης

Χαψής Μιχαήλ

Οικονομίδης Μηνάς

Χαροκόπος  Ιωάννης

Δήμαρχος  Γεώργιος

Τσαουσόπουλος  Μιχαήλ

Τσαγκάρης  Μιχαήλ

Λυτός  Ηλίας

Πολίτης Νικόλαος

Αννούσης Εμμανουήλ

Φελλουζή Ελένη

Σισαμής Γεώργιος

   ΑΠΟΝΤΕΣ

Μακρής  Ανδρέας

Σακελλάκης  Ιωάννης

Σπανομανωλής  Εμμανουήλ

 

 

 

 

 

 

 

Παρόντος  του  Δημάρχου Καρπάθου  κ. Μιχαήλ  Γ. Ιωαννίδη και  αφού  παραβρέθηκε  ο  υπάλληλος  του  Δήμου κ. Γεώργιος Π. Μηνακάκης για  την τήρηση  των  πρακτικών, ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ηλίας Α. Λάμπρος  αφού διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας εισηγήθηκε το θέμα και πρότεινε στο Σώμα να συμπληρωθεί η αριθ.103/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό χώρων απαγορευμένης στάθμευσης στην έδρα του Δήμου και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  ως ακολούθως:

 1. α).Στη Δημοτική οδό (μονόδρομος) από Δημαρχείο έως κτήριο ιδιοκτησίας Σακελλαρίδου απαγορεύεται η στάθμευση, πλην του χώρου έμπροσθεν του Δημοτικού καταστήματος για Δήμαρχο και Δημοτικούς Συμβούλους.

β). Από το κτήριο ιδιοκτησίας Σακελλαρίδη έως Εμπορικό Κέντρο (Εφορία)  επιτρέπεται η στάθμευση αριστερά  ή δεξιά τους μονούς ή ζυγούς μήνες ανάλογα. Εξαιρείται ο χώρος για οχήματα της Μητρόπολης και δύο θέσεις για ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα ιδιοκτησίας Τσαουσόπουλου.

γ). Από Εμπορικό Κέντρο (Εφορία) έως Υπεραγορά Γεργατσούλη επιτρέπεται η στάθμευση μόνο δεξιά όλους τους μήνες

 1. Στη Δημοτική οδός από Ολυμπιακή έως Αγίους Αποστόλους γίνεται μονόδρομος ανόδου και επιτρέπεται η στάθμευση δεξιά – αριστερά.
 2. Η Δημοτική οδός «Ανδρέα Λεντάκη» χαρακτηρίζεται ως οδός διπλής κατεύθυνσης, απαγορεύεται η στάθμευση στην δεξιά πλευρά και απαγορεύεται η είσοδος προς τον  πεζόδρομο.
 3. Στη περιοχή Νεοχώρι και στο πεζόδρομο προς το ξενοδοχείο ιδιοκτησίας Κόκκινου απαγορεύεται η στάθμευση.
 4. Στη Δημοτική οδό (διπλής κατεύθυνσης) από Τράπεζα Δωδεκανήσου έως συμβολαιογραφείο απαγορεύεται η στάθμευση.
 5. Η Δημοτική οδός από Συμβολαιογραφείο προς οικία Σπανομανωλή γίνεται μονόδρομος έως οικεία Κοντού και επιτρέπεται η στάθμευση.
 6. Από Συμβολαιογραφείο έως περιφερειακό Σισάμου, διπλής κατευθύνσεως, επιτρέπεται η στάθμευση μόνο δεξιά.
 7. Στην πλατεία Αποδήμων Καρπαθίων επιτρέπεται η διέλευση μόνο ελαφρών οχημάτων. Απαγορεύεται εντελώς διέλευση βαρέων οχημάτων και θα διέπεται από τους όρους του πεζοδρόμου.
 8. Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων από «Γωνιά Ανδρέου» έως Επαρχείο και ξενοδοχείο «Ατλαντίς». Επιτρέπεται μόνο από την πλευρά του «Ατλαντίς» η διέλευση και η στάθμευση στο πάρκινγκ πέντε αυτοκινήτων του Επαρχείου με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΥ 8864 – ΖΜΗ 9724 – ΡΟΖ 4692 – ΚΧΑ 8907 – ΥΑΜ 4637, ενός αυτοκινήτου του Ειρηνοδικείου με αριθμό κυκλοφορίας ΡΟΚ 9913, ενός αυτοκινήτου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας με αριθμό κυκλοφορίας ΡΟΜ 7284 και ενός αυτοκινήτου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Στο τμήμα δε από ξενοδοχείο «Ατλαντίς» έως οικία Ε. Φελλουζή επιτρέπεται η διέλευσης οχημάτων τροφοδοσίας τις ώρες 07:30 – 09:30 π.μ. & 14:00 – 16:00 μ.μ.

 1. Από ξενοδοχείο «Ατλαντίς» έως υπεραγορά «Γεργατσούλη» επιτρέπεται η στάθμευση μόνο δεξιά. Καθορίζονται δύο θέσεις για ενοικιαζόμενα ιδιοκτησίας Εμμ. Τσέρκη και δύο θέσεις για ενοικιαζόμενα Β. Καραξή.
 2. Η Δημοτική οδός από Νέο Δημοτικό Κατάστημα έως ξενοδοχείο «Οκεανίς», μονόδρομος και επιτρέπεται η στάθμευση δεξιά και από αριστερά έως την είσοδο της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου.
 3. Για τα Λεωφορεία:
 • Αφετηρία έναντι υπεραγοράς Α/φων Γεργατσούλη, στην περιοχή Αύλα.
 • Στάσεις στη Τράπεζα Δωδεκανήσου – Δημοτικό Κατάστημα –Υπεραγορά Γεργατσούλη.
 1. Στη Παραλιακή οδό ισχύουν τα εξής:
 • Απαγορεύεται η κυκλοφορία και στάθμευση κατά τις ώρες 19.00 μ.μ. έως 01.00 π.μ.
 • Απαγορεύεται η στάθμευση σε όλο το μήκος της παραλιακής οδού από την πλευρά των καταστημάτων.
 • Εξαιρείται και επιτρέπεται η στάθμευση από πρακτορείο Ο.Π.Α.Π. «Παπαβασίλη» έως Εθνική Τράπεζα (Οριοθετούνται τρεις θέσεις στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες).
 • Εξαιρείται και επιτρέπεται η στάθμευση από σκάλα «Πολεμικού» έως αρχή Εκκλησιαστικού Μεγάρου.
 • Απαγορεύεται η στάθμευση σε όλο το μήκος της παραλιακής οδού απ’ την πλευρά της θάλασσας έως ιδιοκτησία Άννας Αναγνωστοπούλου.
 • Επιτρέπεται η στάθμευση ΜΟΤΟ – CAR από ιδιοκτησία Καλλιόπης Χατζηκωστή έως τέλος Εκκλησιαστικού Μεγάρου.
 • Επιτρέπεται η στάθμευση από ιδιοκτησία Οικονομίδη έως Αμφιθέατρο.
 1. Για τον πεζόδρομο απαγορευτικές πινακίδες θα μπουν στο Πνευματικό Κέντρο, στο Αμφιθέατρο, μεταξύ των καταστημάτων κατάστημα κ. Αμανεζή  και κ. Κριτσιώτη, στο ζαχαροπλαστείο του κ. Καμαράτου και στο τέλος της οδού «Γεωργίου Λοϊζου» έξω από το κατάστημα του κ. Καραγεωργιάδη, απαγορεύοντας την κίνηση προς δεξιά.  Οι απαγορευτικές πινακίδες των πεζόδρομων θα ισχύουν από την 15η  Απριλίου έως και την 30η Οκτωβρίου του έτους 2005.  Η τροφοδοσία των καταστημάτων εντός του πεζόδρομου θα γίνεται κατά τις ώρες 07:30 π.μ. έως 09:30 π.μ. και από τις 14.00 μ.μ. έως 16.00 μ.μ..
 2. Τα μεγάλα φορτηγά και νταλίκες ερχόμενες από τον παραλιακό είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν πορεία δεξιά από τα ενοικιαζόμενα Α/φων Γκατούλη και αριστερά προς περιοχή Λιμιάτη – ακολούθως τον δρόμο προς γήπεδο και περιφερειακό προς Βρουτσά.
 3. Στην οδό Μιαούλη (διπλής κατεύθυνσης) από οικία Χατζημανώλη έως Πνευματικό Κέντρο απαγορεύεται η στάθμευση. Από Πνευματικό Κέντρο έως Λιμάνι ο δρόμος είναι μονόδρομος.
 4. Στη Δημοτική οδό από Μπαρ Εδέμ έως ξενοδοχείο Τιτάνια επιτρέπεται η στάθμευση μόνο στη δεξιά πλευρά με εξαίρεση στην κατηφόρα από οικία Γ. Ρουσάκη έως οικία Θ. Χαροκόπου, όπου επιτρέπεται η στάθμευση μόνο στην αριστερή πλευρά.(Θα προβλεφθούν τρεις θέσεις στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες).
 5. Από Αγ. Αποστόλους και για όλη την έξοδο της πόλης προς Μενετές επιτρέπεται η στάθμευση μόνο στην αριστερή πλευρά.
 6. Η Δημοτική οδό από Αγροτική Τράπεζα έως κατάστημα Ο.Τ.Ε. γίνεται μονόδρομος (Άνοδος) και επιτρέπεται η στάθμευση μόνο στην δεξιά πλευρά.
 7. Η δημοτική οδός από Ο.Τ.Ε. έως κτήριο ιδιοκτησίας Ν. Πιπέρη είναι μονόδρομος και επιτρέπεται η στάθμευση δεξιά και αριστερά.
 8. Στη Δημοτική οδό από Αγία Φωτεινή (Άφωτη) έως είσοδο πόλεως (Εδέμ) απαγορεύεται η στάθμευση αριστερά σε όλο το μήκος της. Στη δεξιά πλευρά (κατευθυνόμενοι προς πόλη) επιτρέπεται η στάθμευση από Άφωτη έως εστιατόριο ‘Πέλαγος’.
 9. Η δημοτική οδός ανάμεσα στην αφετηρία των Κ.Τ.Ε.Λ. και στην οικία Μάρθας Νικητιάδου γίνεται μόνο κάθοδος.
 10. Χώροι βραχυπρόθεσμης στάθμευσης Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκινήτων:
 • Στη θέση «Ρυάκι» ιδιοκτησία Ορφανίδη.
 • Στην οδό «Ανδρέα Λεντάκη» ιδιοκτησία Γεργατσούλη.
 1. Εκτός από τα σήματα και τον Κ.Ο.Κ. απαγορεύεται η στάθμευση όπου υπάρχει κίτρινη γραμμή και επιτρέπεται όπου υπάρχει άσπρη γραμμή».

Ο Δημοτικός Σύμβουλος και Αρχηγός της μειοψηφίας κ. Χαροκόπος Ιωάννης προτείνει στην παράγραφο 09 να επιτρέπεται η διέλευση και η στάθμευση των αυτοκινήτων που αναφέρονται και είναι ιδιοκτησία των υπαλλήλων του Επαρχείου Καρπάθου, μόνο κατά εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες του Επαρχείου  (07: 30 έως 15: 00) εκτός του υπηρεσιακού οχήματος του κ. Επάρχου και του υπαλλήλου του Π.Σ.Ε.Α. κ. Σπανού Νικολάου τα οποία θα μπορούν να σταθμεύουν όλο το εικοσιτετράωρο.

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις από Δημοτικούς Συμβούλους και από το ακροατήριο.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,

 

Αποφαίνεται   κατά  πλειοψηφία 

 

Ψηφίζει την πρόταση του κ. Αντιδημάρχου με την παρατήρηση που διατύπωσε στην τοποθέτησή του ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαροκόπος Ιωάννης και αφορά στην παράγραφο 09 «Επιτρέπεται η διέλευση και η στάθμευση των αυτοκινήτων που είναι ιδιοκτησία των υπαλλήλων του Επαρχείου Καρπάθου, μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες του Επαρχείου  (07: 30 έως 15: 00) εκτός του υπηρεσιακού οχήματος του κ. Επάρχου και του υπαλλήλου του Π.Σ.Ε.Α. κ. Σπανού Νικολάου τα οποία θα μπορούν να διέρχονται και να σταθμεύουν όλο το εικοσιτετράωρο.

Την πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου όπως διατυπώθηκε ψηφίζουν εκτός του ιδίου και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Νισύριος Εμμανουήλ, Βασιλαράκης Γεώργιος, Ασπρομμάτης Κων/νος, Ανδρέου Νικόλαος, Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ, Ζαμαλής Ιωάννης Και Αλεξιάδης Μηνάς.

Παρόν ψηφίζει ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχαήλ Χαψής.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 142/05.

 

……………………………………………………..

Αριθμός Απόφασης: 105 / 2003

 

Περίληψη Θέματος: Καθορισμός χώρων απαγορευμένης στάθμευσης στην έδρα του Δήμου.

                             Κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις.

 

Κάρπαθος και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 22 του μηνός Μαΐου του έτους 2003 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18.30 συνήλθε σε Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου, ύστερα από την από 16-05-2003 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα με αποδεικτικό επίδοσης στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρα (94 και 108 Π. Δ. 410/95) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 23 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες  18 Δημοτικοί Σύμβουλοι ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Νισύριος Εμμανουήλ

Δήμαρχος  Γεώργιος

Λάμπρος  Ηλίας

Τσαουσόπουλος Μιχαήλ

Βασιλαράκης  Γεώργιος

Νικολαϊδου  Καλλιόπη

Φελλουζή  Ελένη

Αννούσης  Εμμανουήλ

Ανδρέου Νικόλαος

Λυτός  Ηλίας

Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ

Μακρής  Ανδρέας

 

Σπανομανωλής  Εμμανουήλ

Ζαμαλής  Ιωάννης

 

Αλεξιάδης Μηνάς

 

Ασπρομμάτης Κων/νος

Σακελλάκης  Ιωάννης

Οικονομίδης  Μηνάς
Χαψής Μιχαήλ

 

Κατσάνης Χρήστος

Χαροκόπος Ιωάννης

 

Τσαγκάρης Μιχαήλ

Πολίτης  Νικόλαος

 

 

Παρόντος  του Δημάρχου Καρπάθου  κ. Μιχαήλ Γ. Ιωαννίδη και  αφού  παραβρέθηκε  ο  Υπάλληλος  του  Δήμου κ. Γεώργιος Π. Μηνακάκης για  την τήρηση  των  πρακτικών, ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Εμμανουήλ Θ. Νισύριος,  αφού διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, αναφέρθηκε  στο  1ον  θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Λάμπρος Ηλίας για  να ενημερώσει το Σώμα σχετικά με το θέμα.

Παίρνοντας τον λόγο ο κ. Αντιδήμαρχος ανέφερε ότι η   “ Κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας της Επιτροπής για τον καθορισμό χώρων επιτρεπομένης στάθμευσης εντός του Δήμου Καρπάθου, αποτελούμενη από τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Καρπάθου, τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Καρπάθου κ. Ηλία Λάμπρο, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μιχαήλ Τσαμπουνιεράκη, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ιωάννη Χαροκόπο, τον Τοπογράφο Μηχανικό του Δήμου κ. Δημήτριο Γεργατσούλη και τον Υπάλληλο του Δήμου κ. Ιωάννη Σακελλιάδη, προτείνει τα εξής:

 1. Στη Δημοτική οδό (μονόδρομος) από Δημαρχείο έως Υπεραγορά Α/φων Γεργατσούλη επιτρέπεται η στάθμευση αριστερά ή δεξιά τους μονούς ή ζυγούς μήνες ανάλογα. Και δύο θέσεις στάθμευσης για ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα ιδιοκτησίας Τσαουσόπουλου.
 2. Στη Δημοτική οδό (διπλής κατεύθυνσης)από Αγίους Αποστόλους έως Ολυμπιακή επιτρέπεται η στάθμευση αριστερά και δεξιά τους μονούς ή ζυγούς μήνες. Από τις 21.00 μ.μ έως τις 01.00 δεν θα επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων.
 3. Στη Δημοτική οδό από κομμωτήριο Χαψή προς πάρκινγκ Γεργατσούλη (έναντι καταστήματος Αμανεζή) χαρακτηρίζεται ως οδός διπλής κατεύθυνσης, απαγορεύεται η στάθμευση στην δεξιά πλευρά και απαγορεύεται η είσοδος προς τον  πεζόδρομο. Προσέρχεται στην Συνεδρίαση ο Σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Λυτός Ηλίας.
 4. Στη περιοχή Νεοχώρι και στο πεζόδρομο προς το ξενοδοχείο ιδιοκτησίας Κόκκινου απαγορεύεται η στάθμευση.
 5. Στη Δημοτική οδό (διπλής κατεύθυνσης) από Τράπεζα Δωδεκανήσου έως συμβολαιογραφείο απαγορεύεται η στάθμευση.
 6. Στη Δημοτική οδό (διπλής κατεύθυνσης) από Συμβολαιογραφείο έως οικία Σπανομανωλή, απαγορεύεται η στάθμευση στην αριστερή πλευρά.
 7. Στη Δημοτική οδό (μονής κατεύθυνσης) από γωνία Ανδρέου προς Επαρχείο, από το κατάστημα Μπιζέκη έως τη σκάλα προς το Αμφιθέατρο  επιτρέπεται η στάθμευση αριστερά ή δεξιά τους μονούς ή ζυγούς μήνες ανάλογα. Από την Παιδική Χαρά έως την Υπεραγορά Α/φων Γεργατσούλη επιτρέπεται η στάθμευση στη δεξιά  πλευρά. Με εξαίρεση δύο θέσεις στάθμευσης για ενοικιαζόμενα ιδιοκτησίας Εμμ. Τσέρκη.
 8. Για τα Λεωφορεία:
 • Αφετηρία στη δεξιά πλευρά της οδού από οικία Νταργάκη έως διασταύρωση με κεντρική οδό εισόδου Πόλεως (περιοχή Αύλα)
 • Στάσεις στη Τράπεζα Δωδεκανήσου – Δημοτικό Κατάστημα – Γωνιά του Ανδρέου – Υπεραγορά Γεργατσούλη.
 1. Στη Παραλιακή οδό ισχύουν τα εξής:
 • Απαγορεύεται η κυκλοφορία και στάθμευση κατά τις ώρες 19.00 μ.μ. έως 01.00 π.μ.
 • Επιτρέπεται η στάθμευση από το πρακτορείο Παπαβασίλη έως καφετέρια Χριστοδούλου (Εθνική Τράπεζα) στην αριστερή πλευρά.
 • Επιτρέπεται η στάθμευση από σκάλα Πολεμικού έως αρχή Εκκλησιαστικού Μεγάρου.
 • Απαγορεύεται η στάθμευση σε όλο το μήκος της παραλιακής οδού από λιμάνι έως καφετέρια Πρωτογεράκη (Αμφιθέατρο) προς την πλευρά της θάλασσας.
 1. Για τον πεζόδρομο απαγορευτικές πινακίδες θα μπουν στο Πνευματικό Κέντρο, Αμφιθέατρο, κατάστημα Αμανεζή, και Κριτσιώτη, ζαχαροπλαστείο Καμαράτου. Η τροφοδοσία των καταστημάτων εντός του πεζόδρομου θα γίνεται κατά τις ώρες 07.30 π.μ. έως 09.30 π.μ. και από τις 14.00 μ.μ. έως 16.00 μ.μ..
 2. Τα μεγάλα φορτηγά και νταλίκες ερχόμενες από τον παραλιακό είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν πορεία δεξιά από τα ενοικιαζόμενα Α/φων Γκατούλη και αριστερά προς περιοχή Λιμιάτη – ακολούθως τον δρόμο προς γήπεδο και περιφερειακό προς Βρουτσά.
 3. Στην οδό Μιαούλη (διπλής κατεύθυνσης) από οικία Χατζημανώλη έως Πνευματικό Κέντρο απαγορεύεται η στάθμευση. Από Πνευματικό Κέντρο έως Λιμάνι ο δρόμος είναι μονόδρομος.
 4. Στη Δημοτική οδό από Μπαρ Εδέμ έως ξενοδοχείο Τιτάνια επιτρέπεται η στάθμευση μόνο στη δεξιά πλευρά με εξαίρεση στην κατηφόρα από οικία Γ. Ρουσάκη έως οικία Θ. Χαροκόπου, όπου επιτρέπεται η στάθμευση μόνο στην αριστερή πλευρά.
 5. Στη Δημοτική οδό (διπλής κατεύθυνσης) από ενοικιαζόμενα δωμάτια Τικετζόγλου έως κατάστημα Ο.Τ.Ε. επιτρέπεται η στάθμευση μόνο στην δεξιά πλευρά.
 6. Στη Δημοτική οδό από Αγία Φωτεινή (Άφωτη) έως είσοδο πόλεως (Εδέμ) απαγορεύεται η στάθμευση αριστερά σε όλο το μήκος της. Στη δεξιά πλευρά (κατευθυνόμενοι προς πόλη) επιτρέπεται η στάθμευση από Άφωτη έως εστιατόριο ‘Πέλαγος’.
 7. Χώροι στάθμευσης:
 • Πλατεία Επαρχείου
 • Παραλιακή οδός από Αμφιθέατρο έως Ναυτικό Όμιλο.
 • Δρόμος προς ‘Γαρόνησο’.

 

Τελειώνοντας την εισήγησή της πρότασης της Επιτροπής ο κ. Αντιδήμαρχος, τον λόγο πήρε ο Αρχηγός της μειοψηφίας κ. Χρήστος Κατσάνης ο οποίος στην παράγραφο τρία (3) προτείνει (από κομμωτήριο Χαψή προς πάρκινγκ Γεργατσούλη) να ανοίξει η διέλευση των οχημάτων προς τον πεζόδρομο. Στην παράγραφο εννέα (9), προτείνει η κυκλοφορία στην παραλιακή να απαγορεύεται από τις 07.00 μ.μ έως τις 12.00 και όχι μέχρι τις 01.00 π.μ που προτείνει η Επιτροπή και στην παράγραφο 16 (χώροι στάθμευσης ) προτείνει να εξαιρεθεί η πλατεία Επαρχείου, λόγω του Ιστορικού Μνημείου.

Ο Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Ανδρέας Μακρής προτείνει στην παράγραφο εννέα (9) να επιτραπεί η στάθμευση από τουριστικό περίπτερο έως Ζαμπελάκη προς την πλευρά της θάλασσας διότι ο δρόμος είναι αρκετά φαρδύς

Ο Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Μηνάς Οικονομίδης παρατηρεί ότι η επιτροπή δεν έχει προβλέψει καθόλου θέσεις στάθμευσης για  ανάπηρους πολίτες σε όλες τις Δημόσιες υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

 

Δευτερολογώντας  ο κ. Αντιδήμαρχος έδωσε διευκρινήσεις στις παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων καθώς και πολιτών που την εισήγηση της Επιτροπής για τον καθορισμό χώρων επιτρεπομένης στάθμευσης εντός του Δήμου Καρπάθου, το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση επί του θέματος:

 

Αποφαίνεται   κατά πλειοψηφία 

 

Ψηφίζει την πρόταση της Επιτροπής για τον καθορισμό χώρων επιτρεπομένης στάθμευσης εντός του Δήμου Καρπάθου, όπως αυτή διατυπώνεται στο σκεπτικό της απόφασης.

Την πρόταση στην παράγραφο τρία (3) που πρότεινε ο Αρχηγός της μειοψηφίας κ. Χρήστος Κατσάνης ψηφίζουν εκτός του ιδίου και οι κ.κ. Ιωάννης Σακελλάκης Σύμβουλος της πλειοψηφίας, Μιχαήλ Τσαγκάρης και Ηλίας Λυτός Σύμβουλοι της μειοψηφίας.

Παρόν ψηφίζουν για την παράγραφο τρία (3) οι κ.κ. Μηνάς Οικονομίδης Σύμβουλος της πλειοψηφίας, Ιωάννης Χαροκόπος και  Πολίτης Νικόλαος, Σύμβουλοι της μειοψηφίας.

Την πρόταση στην παράγραφο εννέα (9) που πρότεινε ο Αρχηγός της μειοψηφίας κ. Χρήστος Κατσάνης ψηφίζουν εκτός του ιδίου και οι κ.κ. Μιχαήλ Χαψής Σύμβουλος της πλειοψηφίας, Ιωάννης Χαροκόπος, Μιχαήλ Τσαγκάρης, Νικόλαος Πολίτης και Ηλίας Λυτός Σύμβουλοι της μειοψηφίας.

Την πρόταση στην παράγραφο δεκαέξι (16) που πρότεινε ο Αρχηγός της μειοψηφίας κ. Χρήστος Κατσάνης ψηφίζουν εκτός του ιδίου και οι κ.κ. Ιωάννης Χαροκόπος, Μιχαήλ Τσαγκάρης και Ηλίας Λυτός, Σύμβουλοι της μειοψηφίας.

Την πρόταση στην παράγραφο εννέα (9) που πρότεινε ο Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Ανδρέας Μακρής ψηφίζουν εκτός του ιδίου και οι Σύμβουλοι της πλειοψηφίας κ.κ. Γεώργιος Βασιλαράκης, Μιχαήλ Τσαμπουνιεράκης, Εμμανουήλ Σπανομανωλής, Ιωάννης Σακελλάκης και Μιχαήλ Χαψής. Ο Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Μηνάς Οικονομίδης ψηφίζει παρόν.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 105/2003.


φωτογραφία καλοκαίρι 2022

21.4.2023

Καρπαθιακά Νέα