Ορισμός Επιτροπής Καταλληλότητας Κτηρίου για τη μεταστέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καρπάθου

Ορισμός Επιτροπής Καταλληλότητας Κτηρίου για τη μεταστέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καρπάθου

 Ο Αναπληρωτής Διοικητή της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Νοτίου Αιγαίου Έχοντας υπόψη:

α. Το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2612/1998 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις».

β. Το άρθρο 79 παρ. 11 του ν. 4662/2020 (ΦΕΚ Α’27) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κίνδυνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος»

γ. Το υπ’ αριθ. 9297 από 06-12-2022 έγγραφο του Δήμου Καρπάθου «Δωρεάν παραχώρηση ακινήτου», με τη σχετική αλληλογραφία

Αποφασίζουμε

1. Τον ορισμό τριμελούς Επιτροπής Καταλληλότητας κτηριακών εγκαταστάσεων, για τη μεταστέγαση του Π.Κ. Καρπάθου, αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους:

1.1. Αντιπύραρχος (12883) Δημήτριος Αυγουστάκης του Γεωργίου, ως Πρόεδρο

1.2. Αντιπύραρχος (13200) Γεώργιος Παυλής του Κωνσταντίνου και

1.3. Πυραγός (17319) Αϊβάτογλου Δημήτριος του Νικολάου, ως μέλη.

2 2. Η ανωτέρω Επιτροπή, να διενεργήσει αυτοψία για την διαπίστωση της επιχειρησιακής θέσης του προτεινόμενου από τον Δήμο Καρπάθου ακινήτου, της καταλληλότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και να προβεί σε επισημάνσεις για τυχόν παρεμβάσεις ή εργασίες που απαιτούνται, έτσι ώστε οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις να καταστούν πλήρως κατάλληλες από επιχειρησιακής και λειτουργικής άποψης.

3. Μετά το πέρας της αυτοψίας και έως 15-12-2022, η Π.Υ. Ρόδου να υποβάλλει ιεραρχικά το Πρακτικό Καταλληλότητας Κτηρίου, της εν λόγω Επιτροπής.

4. Η παρούσα αναρτάται σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54Α/Α.Π.Σ.

Ο διοικητής

Μιχάλης Κρασσάς

Πύραρχος