Δήμος Καρπάθου: Ομόφωνα προκρίθηκε η θέση Άγιος Νικόλαος (έναντι του συγκροτήματος της ΔΕΗ) για τα οχληρά φορτία

Δήμος Καρπάθου: Ομόφωνα προκρίθηκε η θέση Άγιος Νικόλαος (έναντι του συγκροτήματος της ΔΕΗ) για τα οχληρά φορτία

 

Μελέτη Χωροθέτησης Λιμενικών Υποδομών Διακίνησης Οχληρών Φορτίων στη Νήσο Κάρπαθο

 

Με την με αριθμό 229/24.11.2017 απόφαση, το Δημοτικό Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου αποφάνθηκε κατά πλειοψηφία τη συνέχιση της ήδη ανατεθείσας μελέτης επέκτασης του λιμένα Πηγαδιών με ανάθεση νέας μελέτης είτε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είτε από το Δήμο Καρπάθου με σκοπό τη μεταφορά των οχληρών και επικίνδυνων φορτίων εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός τουριστικής κίνησης. Στην απόφαση προτάθηκε να εξετασθεί εναλλακτικά η θέση στην περιοχή Βρόντη η οποία είναι απομακρυσμένη από τον οικιστικό ιστό των Πηγαδιών και από την τουριστική δραστηριότητα.

Ο Δήμος Καρπάθου ανταποκρινόμενο στην παραπάνω απόφαση ανέθεσε τον Οκτώβριο του 2021 στην μελετητική εταιρία CNWAY Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΜΕ την χωροθέτηση λιμένα στο οποίο θα μεταφερθούν τα οχληρά φορτία από το λιμένα Πηγαδιών σε νέα θέση.

Στη σχετική σύμβαση και συγκεκριμένα στο άρθρο 1 αυτής προσδιορίστηκε η χωροθέτηση να πραγματοποιηθεί στην περιοχή Βρόντη. Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται λιμενική μελέτη και συγκοινωνιακή μελέτη πρόσβασης που εκπονούνται σε προκαταρκτικό στάδιο, ακτομηχανική αναγνώριση καθώς και ο προκαταρκτικός προσδιορισμός των περιβαλλοντικών απαιτήσεων από την κατασκευή του έργου που είναι το πρώτο στάδιο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.

Η συνολική μελέτη εκπονήθηκε και υποβλήθηκε τον Μάιο του 2022 στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Στα πλαίσια της μελέτης πραγματοποιήθηκε από τη μελετητική εταιρία διερεύνηση για την επιλογή κατάλληλης θέσης χωροθέτησης από την οποία προέκυψαν δύο (2) ισότιμες εναλλακτικές λύσεις όπου η πρώτη στη θέση Άγιος Νικόλαος (έναντι του συγκροτήματος της ΔΕΗ) και η δεύτερη στη θέση Αγίας Κάρα (αρχαίο Λιμάνι Καρπάθου).

Σύμφωνα με τη μελέτη και κατόπιν σχετικής αξιολόγησης προηγήθηκε ελαφρώς η θέση στην περιοχή Αγίας Κάρα, ωστόσο κατόπιν απαίτησης των δημοτών της Καρπάθου και τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου αποφασίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2022.

 

Κάρπαθος   29  Νοεμβρίου   2022

Ο   Δήμαρχος   Καρπάθου

 Ιωάννης   Θεμ.   Νισύριος