Παρελθόν ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Καρπάθου Γεώργιος Λιάγκας!

Παρελθόν ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Καρπάθου Γεώργιος Λιάγκας!

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. 1051/2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Λαμβάνοντας υπόψη: .

1.Τις αρμοδιότητες του Δήμαρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του N.3852/10 (ΦΕΚ 87 / 7-62010 τ.Α’ «Καλλικράτης»).

2.Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπάλληλων», όπως σήμερα ισχύει, η οποία ορίζει ότι «Ο Γενικός Γραμματέας διορίζεται και απολύεται με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

3.Την αριθμ. 776/ 2021 ,προηγούμενη απόφαση του Δημάρχου Καρπάθου περί διορισμού του Γεωργίου Λιάγκα του Δημητρίου, ως μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Δήμου Καρπάθου , περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμ. 2477/τΓ/12-10-2021,σύμφωνα με την αριθμ. Απόφαση 42802/10-09-2021, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

4.Το γεγονός ότι το αρμόδιο όργανο που προσέλαβε τον αναφερόμενο ως Γενικό́ Γραμματέα και ειδικότερα ο Δήμαρχος Καρπάθου, Ιωάννης Θεμ. Νισύριος προβαίνει σε αναδιάρθρωση των διοικητικών αρμοδιοτήτων με σκοπό́τη μεγίστη λειτουργικότητα των υπηρεσιών και την πλέον αποτελεσματική απόδοση εν γένει του Δήμου Καρπάθου προς αποκατάσταση της υφιστάμενης δυσαρμονίας στην ιεραρχική δομή και στη διοικητική οργάνωση του Δήμου Καρπάθου, που έχει προκληθεί με την παρουσία του κ. Γ. Λιάγκα στη θέση του Γενικού Γραμματέα.

5. Την έλλειψη συνεργασίας του Γενικού Γραμματέα με τον ίδιο το Δήμαρχο Καρπάθου, η οποία επηρεάζει τις μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Τη λύση, αζημίως για το Δήμο Καρπάθου, της από 15/10/2021 σύμβασης, με την οποία προσλήφθηκε ο Γεώργιος Λιάγκας του Δημητρίου , ως Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καρπάθου (μετακλητή θέση), από τις 04.10.2022, για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους. Περίληψη της απόφασης θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Ιωάννης Θ. Νισύριος