Νέες παρεμβάσεις της Περιφέρειας για τα δικαιολογητικά ένταξης των Νέων Αγροτών

Νέες παρεμβάσεις της Περιφέρειας για τα δικαιολογητικά ένταξης των Νέων Αγροτών
Πέραν της αποδοχής των προτάσεων της Περιφέρειας από το Υπουργείο Αγροτικής Οικονομίας στις μέχρι τώρα προδιαγραφές για την ένταξη νέων αγροτών στην 3η πρόσκληση υπαγωγής τους στο πρόγραμμα, η Περιφέρεια απέστειλε νέα επιστολή με επισημάνσεις που θα διευκολύνουν την συμπλήρωση φακέλου των ενδιαφερομένων, ούτως ώστε να μην είναι αποτρεπτική η όλη προσπάθεια ένταξης.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής του αντιπεριφερειάρχη Φιλήμονα Ζαννετίδη έχει ως εξής:
«ΘΕΜΑ: Χορήγηση Κωδικού Εκτροφής σε υποψήφιους Νέους Γεωργούς
Αξιότιμοι κύριοι,
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε συμβαίνει να εκδίδεται μία Υπουργική Απόφαση η οποία να μην εναρμονίζεται για το ίδιο θέμα με άλλη Υπουργική Απόφαση, με αποτέλεσμα να καταστρατηγούνται οι στόχοι τους και να παρουσιάζονται προβλήματα στις Υπηρεσίας κατά την εφαρμογή τους.
Αφορμή για την παρούσα επιστολή μας είναι έκδοση του αρ. 917/111247/22-04-2021 εγγράφου της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ που αφορά Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του Ν. 4056/2012 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4711/2020, το οποίο και επισυνάπτεται για διευκόλυνσή σας. Σύμφωνα λοιπόν με την παράγραφο δύο (2) του εγγράφου, για την χορήγηση κωδικού αριθμού εκμετάλλευσης σε νέες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις απαιτείται α) η προσκόμιση έγκρισης ίδρυσης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και β) η γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας της εκμετάλλευσης.
Κατ’ αρχάς δεν μπορεί να ζητείται η γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας αφού ο νέος παραγωγός δεν έχει στην κατοχή του ζωικό κεφάλαιο καθόσον δεν του χορηγήθηκε κωδικός εκμετάλλευσης. Η διαδικασία για την έκδοση της άδειας λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων είναι πολύ χρονοβόρα και ταυτόχρονα δαπανηρή καθόσον μεταξύ των άλλων απαιτούνται αρχιτεκτονικά σχέδια, βεβαίωση χρήσεως γης, άδεια από Αρχαιολογική Υπηρεσία και ενδεχόμενα έγκριση οικολογικής αξιολόγησης. Όπως επίσης γνωρίζετε, πρόσφατα έγινε η προδημοσίευση της αρ. πρ. 1107/07-04-2021 3ης Πρόσκλησης για την εγκατάσταση των νέων αγροτών υπομέτρο 6.1 με την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά την εκμετάλλευσή τους στην Ενιαία Ενίσχυση 2021 η προθεσμία της οποίας λήγει την 20 Ιουνίου 2021, προκειμένου να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ένταξής τους στο πρόγραμμα. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την σύνταξη της αίτησης της Ενιαίας ενίσχυσης για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις είναι η προσκόμιση του κωδικού της εκμετάλλευσής τους τον οποία αρνείται να τους χορηγήσει η Διεύθυνση Κτηνιατρικής μετά από το λήψη του εν λόγω εγγράφου. Στο πρόγραμμα του ΠΑΑ 2014-2020, αλλά και στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδου, στο Πρόγραμμα των Νέων αγροτών αλλά και στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων η ίδρυση και η γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης ζητείται ως υποχρέωση να προσκομισθεί σε τρία έως τέσσερα χρόνια με την ολοκλήρωση του έργου.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν υπάρχει εναρμόνιση Υπουργικών Αποφάσεων καθόσον ενώ με τα κοινοτικά μας προγράμματα του δεύτερου πυλώνα, όπου οι ενισχύσεις ανά επιχείρηση είναι πολύ υψηλές (22.000 και 40.000 € για τους νέους αγρότες) και η έκδοση της άδειας λειτουργίας απαιτείται σε τέσσερα χρόνια, για την χορήγηση ενός κωδικού κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης απαιτείται να προϋπάρχει η άδεια λειτουργίας. Δηλαδή για ένα νεοεισερχόμενο κτηνοτρόφο ο οποίος δεν γνωρίζει εάν θα ενταχθεί στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών, του ζητάμε πρώτα την άδεια λειτουργίας της κτηνοτροφικής του εκμετάλλευσης ενώ σε αντίθεση με την απασχόληση του, εάν δηλαδή πρόκειται για ενδιαφερόμενο με εξαρτημένη απασχόληση, η διακοπή της εργασίας του απαιτείται να γίνει μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων και εφόσον βρίσκεται στην λίστα των επιτυχόντων Νέων Αγροτών
Είναι εμφανές ότι η εφαρμογή του εν λόγου εγγράφου εμποδίζει την δημιουργία νέων κτηνοτρόφων και κατ’ επέκταση καταστρατηγεί τους στόχους του προγράμματος που είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών της χώρας.
Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε για τις ενέργειες σας, προκειμένου να χορηγηθούν οι απαιτούμενοι κωδικοί κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων χωρίς την απαιτούμενη προσκόμιση άδειας λειτουργίας, στο στάδιο της δημιουργίας τους προκειμένου να τους δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος προετοιμασίας τους
Με τιμή
Αντιπεριφερειάρχης
Φιλήμονας Ζαννετίδης»
Το Γραφείο Τύπου