Παρέμβαση του Νίκου Κανάκη στην τροπολογία Παππά για τους δασικούς χάρτες

Παρέμβαση του Νίκου Κανάκη στην τροπολογία Παππά για τους δασικούς χάρτες

Ο Νίκος Κανάκης αφού μελέτησε την πρόταση του κ. Παππά ανήρτησε στη σελίδα του την άποψη του:

“Η τροπολογία είναι θετική αλλα θα πρέπει να συμληρωθεί για να καλυφθουν και τα νησια που δεν είχαν κτηματολόγιο κατα την ενσωμάτωσή τους ,όπως η Καρπαθος , όπως είχαμε προτείνει, προσθέττοντας

1. α. Στο τέλος του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του ν. 998/1979 προστίθεται η φράση :

« Ειδικά για τα νησιά της Δωδεκανήσου για τα οποία δεν υπάρχουν αεροφωτογραφίες του 1945 η αγροτική μορφή των εκτάσεων που δασώθηκαν μεταγενέστερα θα αποδεικνύεται και με άλλα τεκμήρια καλλιέργειας, όπως βαθμίδες, λιθόκτιστους τοίχους, παλαιά κτίσματα ή ερείπια, παλιά αλώνια, δενδροκαλλιέργειες, λιθοσωρούς , διαφορές στην σύνθεση της βλάστησης σε σχέση με τις γειτονικές εκτάσεις καθώς και με τους ιταλικούς γεωγραφικούς και γεωφυσικούς Χάρτες».

β. Στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου προστίθεται εδάφιο γ ως εξής:

«Ειδικά για τα Δωδεκάνησα για τα οποία δεν ειχε συνταχθει κτηματολόγιο πριν την ενσωματωσή τους,, για την εφαρμογή του εδαφίου (α) λαμβάνονται υπόψη τίτλοι ιδιοκτησίας , πωλητήρια , προικοσύμφωνα, διαθήκες και ιδιωτικά έγγραφα με βεβαία ημερομηνία συνταχθέντα πριν την 7η Μαρτίου 1948, έστω και αν δεν έχουν μεταγραφεί»

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Ιωάννης Παππάς έπειτα από σειρά συσκέψεων που είχε με νομικούς, μηχανικούς και τοπογράφους της Ρόδου και της Κω, κατέθεσε στον υφυπουργό κ. Αμυρά, πλήρη αιτιολογική έκθεση προκειμένου να τροποποιηθούν οι διατάξεις των άρθρων 62 και 67 του ν. 998/1979 , στις οποίες βρίσκουν εφαρμογή οι δασικοί χάρτες και δημιουργούνται προβλήματα στις ιδιοκτησίες των νησιωτών.

Συγκεκριμένα ζητείται η τροποποίηση του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του ν. 4280/2014, ώστε να προστεθούν και τα Δωδεκάνησα στην εν λόγω διάταξη. Έτσι καταργείται το τεκμήριο υπέρ του δημοσίου στα δωρυάλωτα νησιά της Δωδεκανήσου που δεν εφαρμόζεται πλήρως ο κτηματολογικός κανονισμός.

Περαιτέρω όσον αφορά το άρθρο 67 παρ. 1 εδ. α΄ του ν. 998/1979 για τις περιοχές Ρόδου, Κω, Λακκί και Ξηρόκαμπου Λέρου Δωδεκανήσου, τα ακίνητα σε αυτές τις περιοχές φέρουν – ήδη κτηματολογικά προσδιδόμενη – ιδιοσυστασία, η οποία τα κατατάσσει σε οικόπεδα, αγρούς σπόριμους, αγρούς αρδευόμενους ή μη και σε άλλες διαφορετικές κατηγορίες ακινήτων, μία εκ των οποίων είναι και τα δάση, τα οποία άλλοτε καταγράφονται στη δημόσια και άλλοτε στην ιδιωτική κτήση.

Δεδομένης δε της χρονολόγησης της διαδικασίας κτηματογράφησης και χαρακτηρισμού των ανωτέρω περιοχών κατά τα έτη 1922 έως 1930, δηλαδή σε χρονικό διάστημα που βρίσκεται σε ιδιαίτερη χρονική εγγύτητα με το έτος 1945, παρέλκει η όποια διαδικασία εκ νέου χαρακτηρισμού των ακινήτων στις περιοχές αυτές με βάση τα ευρήματα στις αεροφωτογραφίες του έτους 1945 ή αυτών του έτους 1960.

Συνεπώς σε αυτές τις περιοχές που εφαρμόζεται πλήρως ο Κτηματολογικός Κανονισμός να τεκμαίρεται ότι κατισχύουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς και ο χαρακτηρισμός (ιδιοσυστασία) των ακινήτων που περιλαμβάνονται στα οικεία κτηματολογικά βιβλία και άρα να μην απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια των πολιτών για την απόδειξη της ιδιοκτησίας τους, αντιθέτως το δημόσιο να φέρει το βάρος απόδειξης του αντιθέτου.

Με τις ανωτέρω τροποποιήσεις των άρθρων καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος των ακινήτων της Δωδεκανήσου κι έτσι οι πολίτες απαλλάσσονται από την ταλαιπωρία απόδειξης της ιδιοσυστασίας των ακινήτων τους.

Με το περιεχόμενο της τροπολογίας είναι σύμφωνος ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Αμυράς καθώς και ο Υπ. Επικρατείας κ. Γεραπετρίτης με τον οποίο συνομίλησε ο βουλευτής Ιωάννης Παππάς.