Ο Πάρις Παπαδημητρίου ορίστηκε άμισθος ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Ο Πάρις Παπαδημητρίου ορίστηκε άμισθος ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Ο Δήμαρχος Καρπάθου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Αναθέτει στον κ. Παπαδημητρίου Παρασκευά του Ιωάννη, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, καθήκοντα άμισθου Ειδικού Συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου Δήμου Καρπάθου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σε θέματα τεχνικών υπηρεσιών, πολεοδομίας και περιβάλλοντος που άπτονται των εξειδικευμένων γνώσεων και της εμπειρίας του.

Ο ως άνω άμισθος ειδικός σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου και συνεργάζεται όπου απαιτείται με τους Αντιδημάρχους, τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και δεν θα ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για τα συγκεκριμένα θέματα που ορίζεται να εξυπηρετεί.

Η παρούσα Απόφαση δεν συνιστά πρόσληψη ή διορισμό και δε γεννά υπηρεσιακή, υπαλληλική ή άλλου είδους εργασιακή σχέση του οριζόμενου συμβούλου με το Δήμο.

Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι τη λήξη της Δημοτικής περιόδου, πλην της περιπτώσεως τροποποίησης της ή ανάκλησής της, χωρίς ο ορισθείς ειδικός σύμβουλος να δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπάθου και στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ

1.3.2024

Καρπαθιακά Νέα