Πέντε αλλαγές για το Airbnb προτείνουν οι ξενοδόχοι

Πέντε αλλαγές για το Airbnb προτείνουν οι ξενοδόχοι

Προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάννης Ρέτσος, με επιστολή του στους συναρμόδιους υπουργούς. 

Μεταξύ άλλων εισηγείται να θεωρείται τουριστικό κατάλυμα πολυκατοικία ή συγκρότημα κατοικιών, σε περίπτωση πο το σύνολο των διαμερισμάτων εκμισθώνεται με βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Επίσης προτείνει οι ΟΤΑ Α’ βαθμού να ορίζουν το μέγιστο αριθμό ακινήτων που μπορούν να εγγράφονται στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης για την περιοχή εντός των ορίων τους.

Αναλυτικά η επιστολή του κ.Ρέτσου προς τους: Άκη Σκέρτσο, Υπουργό Επικρατείας, Βασίλη Κικίλια, Υπουργό Τουρισμού, Θεόδωρο Σκυλακάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και κοινοποίηση στον Θάνο Πετραλιά, Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Θέμα: Προτάσεις για βελτίωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων

Κύριοι Υπουργοί,

Επανερχόμενοι στην από 5 Απριλίου 2022 επιστολή μας, επισημαίνουμε τα βασικά σημεία της πρότασης νομοθετικής ρύθμισης που σας καταθέσαμε, για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων και συγκεκριμένα τα ζητήματα που κατά την άποψή μας πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα.

Σημειώνουμε πως κατά τη κατάρτιση της πρότασής μας λάβαμε υπόψη:

α. Την ανάγκη προστασίας της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος της χώρας,

β. Την ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος εύρεσης στέγης, που έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις σε πολλές περιοχές της χώρας,

γ. Την προστασία των νομίμων τουριστικών επιχειρήσεων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, που σε πολλές περιπτώσεις υφίστανται, καθώς πολλά παράνομα καταλύματα λειτουργούν «υπό τον μανδύα» της βραχυχρόνιας μίσθωσης, και,

δ. Την αύξηση των εσόδων του Δημοσίου, των Ασφαλιστικών Ταμείων και των Δήμων, με σκοπό την πιο δίκαιη κατανομή των αντίστοιχων υποχρεώσεων σε νόμιμες επιχειρήσεις και πολίτες.

Ειδικότερα:

  • Πολυκατοικίες διαμερισμάτων: Προτείνεται να προβλεφθεί ρητά πως σε περίπτωση που το σύνολο των διαμερισμάτων πολυκατοικίας ή συγκροτήματος κατοικιών εκμισθώνεται με βραχυχρόνιες μισθώσεις, τότε αυτό θεωρείται τουριστικό κατάλυμα, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη αδειοδότηση.
  • ΦΠΑ: Προτείνεται η απαλλαγή από ΦΠΑ του εισπραττόμενου μισθώματος να περιορίζεται μόνο στην περίπτωση που ο δικαιούχος του εισοδήματος είναι φυσικό πρόσωπο και έχει καταχωρίσει στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέχρι δύο (2) ακίνητα στον Α.Φ.Μ. του (εκ των οποίων το ένα από τα δύο ακίνητα θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως ακίνητο στο οποίο ιδιοκατοικεί). Σε αντίθετη περίπτωση, καθώς και σε κάθε περίπτωση που δικαιούχος του εισοδήματος είναι νομικό πρόσωπο, τότε στο εισπραττόμενο μίσθωμα θα πρέπει να επιβάλλεται Φ.Π.Α.
  • Παρακράτηση φόρου: Προτείνεται να προβλεφθεί η υποχρέωση κάθε ψηφιακής πλατφόρμας να παρακρατά φόρο 5% επί του συνολικού αντιτίμου της βραχυχρόνιας μίσθωσης, τον οποίο θα  αποδίδει στη συνέχεια στο Δημόσιο
  • Μέγιστος αριθμός ακινήτων που εκμισθώνονται βραχυχρόνια ανά Δήμο: Προτείνεται να παρέχεται το δικαίωμα στους ΟΤΑ Α’ βαθμού να ορίσουν, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τους, η οποία θα αιτιολογείται με βάση σχετική επιστημονική μελέτη, το μέγιστο αριθμό ακινήτων που μπορούν να εγγράφονται στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης για την περιοχή εντός των ορίων τους
  • Επιβολή δημοτικού φόρου: Προτείνεται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις που συνάπτονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών να επιβάλλεται φόρος υπέρ των ΟΤΑ Α’ βαθμού, ο οποίος θα ισούται με ποσοστό 0,5% επί του αντιτίμου της μίσθωσης και θα αξιοποιείται από τους ΟΤΑ στην κάλυψη των αυξημένων δαπανών καθαριότητας, φωτισμού κ.λπ., που προκαλείται από τη λειτουργία των βραχυχρόνιων μισθώσεων

5.11.2022

tornosnews.gr