Πέντε μήνες παράταση στο έργο «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων του νέου νοσοκομείου Καρπάθου»

Πέντε μήνες παράταση στο έργο «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων του νέου νοσοκομείου Καρπάθου»

 

Στην Τακτική Συνεδρίαση 26.10.2022, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  εγκρίθηκε Ομόφωνα και αποφασίστηκε (485/2022) η τροποποίηση της μελέτης, τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:

«Διευθέτηση ομβρίων υδάτων του νέου νοσοκομείου Καρπάθου» αναδόχου: «ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» κατά πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι μέχρι τις 02-03-2023, (χωρίς άλλο δικαίωμα για την – 4 – ανάδοχο εταιρία του έργου, πλην της νόμιμης αναθεώρησης), χωρίς χρήση των επί έλαττον δαπανών και χρήση μέρους των απροβλέπτων, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 386.579,56 € εκ των οποίων ποσό 301.558,13 € για εργασίες με ΓΕ&ΟΕ, ποσό 5.857,33€ για απρόβλεπτα, ποσό 4.342,24 € για αναθεώρηση, και ποσό 74.821,85 € για τον Φ.Π.Α.

17.11.2022

Καρπαθιακά Νέα