Πέρασε η πρόταση Μανώλη Τσέρκη για ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2020, 2021 ΚΑΙ 2022 από το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Πέρασε η πρόταση Μανώλη Τσέρκη για ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2020, 2021 ΚΑΙ 2022 από το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2020, 2021 ΚΑΙ 2022 ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ως μέλος και Δημοτικός Σύμβουλος της εκλεγείσας δημοτικής παράταξης της «ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ», του Δήμου Καρπάθου, αιτούμαι και προτείνω τη διενέργεια γενικού ελέγχου των οικονομικών-λογιστικών, του Δήμου μας, που αφορά συγκεκριμένα σε διενέργεια πλήρους διαχειριστικού ελέγχου για τις χρήσεις από το 2020 έως και το 2022 (μέχρι την ημέρα του ελέγχου) του Δήμου Καρπάθου.

Ζητώ, σήμερα, σε αυτήν την συνεδρίαση του Δ.Σ., να ψηφίσει ως έκτακτο θέμα συζήτησης, από τα παρόντα μέλη, το αίτημά μου αυτό, σχετικά με «τη διενέργεια πλήρους διαχειριστικού, οικονομικού, λογιστικού ελέγχου του Δήμου Καρπάθου, για τα οικονομικά έτη 2020 έως και 2022 από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αδαπάνως,  για το Δήμο Καρπάθου».

Ο Δήμος οφείλει και τούτο θα πρέπει να πράξει, ήτοι να δεσμευτεί ότι θα παράσχει στους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς κάθε δυνατό και διαθέσιμο μέσο και στοιχείο, καθώς και να ζητήσει να γίνει ιδιαίτερη μνεία στα εξής κάτωθι :

Α) Τόσο στην ακολουθηθείσα διαδικασία των απευθείας αναθέσεων συμβάσεων προμηθειών, των μελετών έργων και –ιδιαίτερα- των απευθείας αναθέσεων παροχής υπηρεσιών και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, όσο και στα –υπέρογκα- ποσά που δαπανήθηκαν τα εν λόγω επίμαχα έτη, με την αιτιολογία-δικαιολογία ότι, δήθεν, δεν επαρκεί το προσωπικό του Δήμου, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τούτο δεν αληθεύει.

Β) Στον έλεγχο της πληρωμής των επιδομάτων θέσεων ευθύνης Προϊσταμένων και Διευθυντών, μετά τις μετακινήσεις αυτών, με σχετικές αποφάσεις του Δημάρχου Καρπάθου. Επιπλέον, να ελεγχθούν οι εν λόγω αποφάσεις μετακίνησης, του Δημάρχου, τόσο ως προς την νομιμότητα τους αφενός και αφετέρου, αφού καταβάλλονται αυτά τα επιδόματα μέχρι και σήμερα, αν η καταβολή τους αυτή είναι νόμιμη, ήτοι αν οι «λαβόντες» – Αναπληρωτές, πράγματι νομίμως τα λαμβάνουν/δικαιούνται.

Γ) Να ελεγχθεί αν ο Δήμος είχε Διαχειριστική Επάρκεια (Οικονομική και Διοικητική), κατά το έτος 2021, ώστε να δύναται να υποβάλει προτάσεις για χρηματοδότηση (έργων, μελετών κλπ), δεδομένου ότι, για σημαντικά μεγάλο χρονικό διάστημα (9 μηνών) δεν υπήρχε «τοποθετημένος» Διευθυντής.

Δέον να σημειωθεί επίσης -και τούτο θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν-, η «αδυναμία» που εκφράζεται στην από 07-12-2021 Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, η οποία απευθύνεται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με έλεγχο που διενεργήθηκε την 31η Δεκεμβρίου 2021 (για το οικονομικό έτος του 2020), από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, κύριο Νικόλαο Λ. Απέργη, η οποία μεταξύ πολλών άλλων αναφέρει χαρακτηριστικά «“Βάση για Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης”, δεν έχει καταστεί εφικτό να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη θεμελίωση ελεγκτικής γνώμης», εμφανίζοντας και χαρακτηρίζοντας τον εν γένει Δήμο Καρπάθου –μάλλον- «ανεπαρκή».

Λόγω, λοιπόν, της σοβαρότητας και του επείγοντος χαρακτήρα του ως άνω θέματος, παρακαλώ, για την άμεση ψήφισή του.–

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Μανώλης Τσέρκης