Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Διαγωνισμός για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Διαγωνισμός για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Ενεργειακή Α.Ε. διακήρυξε συνοπτικό διαγωνισμό προϋπολογισμού 39.955 ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Σχεδιασμός και Δημιουργία ενός Αναπτυξιακού μοντέλου για τον καταδυτικό τουρισμό- Συγγραφή: Πρωτοκόλλου και οδηγιών ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου καταδυτικών διαδρομών, Οδηγού καλών πρακτικών για προστασία θαλάσσιας ζωής, Επιχειρηματικού Σχεδίου και Προτάσεων βελτίωσης νομοθετικού πλαισίου» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 19-Φεβρουαρίου και ώρα 15:00 μ.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας στη Ρόδο τη Δευτέρα  22 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00 π.μ.
Το πρώτο υποπαραδοτέο σχετίζεται με την ανάπτυξη και καταγραφή κατευθυντήριων οδηγιών για την κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας για τις προστατευόμενες περιοχές/ καταδυτικές διαδρομές (με άξονες την προστασία του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού αποθέματος της κάθε περιοχής, λαμβάνοντας επίσης υπόψη κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια. Η μεθοδολογική προσέγγιση για την ανάπτυξη των κατευθυντήριων οδηγιών περιλαμβάνει τα επόμενα βήματα:
-Προσδιορισμό των περιοχών ενδιαφέροντος
-Ανασκόπηση επιστημονικών δεδομένων
-Ανάλυση επιστημονικών δεδομένων
-Διατύπωση συστάσεων των κατευθυντήριων οδηγιών
-Ανάπτυξη σχεδίου κατευθυντήριων οδηγιών
-Διαβούλευση επί των σχεδίων κατευθυντήριων οδηγιών
-Οριστικοποίηση κατευθυντήριων οδηγιών
-Πιλοτική εφαρμογή κατευθυντήριων οδηγιών
-Εφαρμογή και έλεγχος τήρησης κατευθυντήριων οδηγιών
-Αξιολόγηση κατευθυντήριων οδηγιών
-Αναθεώρηση και ενημέρωση κατευθυντήριων οδηγιών, βάσει νεότερων δεδομένων.
Το δεύτερο υποπαραδοτέο σχετίζεται με την ανάπτυξη οδηγού καλών πρακτικών για τη διενέργεια καταδύσεων και την προστασία της θαλάσσιας ζωής. Η μεθοδολογική προσέγγιση για την ανάπτυξη του οδηγού περιλαμβάνει τα επόμενα βήματα:
-Εντοπισμό «καλών πρακτικών» με γνώμονα τη γεωγραφική, κοινωνική, οικονομική και πολιτειακή μεγαλύτερη δυνατή ομοιότητα των υπό εξέταση περιοχών
-Εντοπισμό «καλών πρακτικών» με γνώμονα την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα των δράσεων που υλοποιήθηκαν.
-Εντοπισμό «καλών πρακτικών» με γνώμονα τη δυνατότητα ευρύτερης εφαρμογής των πρακτικών και την προοπτική μεταφοράς τεχνογνωσίας στους φορείς του έργου ώστε να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα στη μεταφορά τεχνογνωσίας προς αυτούς.
-Εντοπισμό «καλών πρακτικών» με γνώμονα τη συνάφεια του περιεχομένου τους με τα χαρακτηριστικά των περιοχών- στόχων του έργου.
-Επιλογή καλών πρακτικών.
-Συγγραφή οδηγού καλών πρακτικών.
-Διαβούλευση μεταξύ των εταίρων επί του οδηγού καλών πρακτικών.
-Οριστικοποίηση οδηγού.

Source: tornosnews.gr