«Αποκατάσταση παραλιακού μετώπου Πηγαδίων από καταστροφές». Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών επιτροπής Μη.Μ.Ε.Δ.

«Αποκατάσταση παραλιακού μετώπου Πηγαδίων από καταστροφές». Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών επιτροπής Μη.Μ.Ε.Δ.

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών επιτροπής Μη.Μ.Ε.Δ. για το έργο: «Αποκατάσταση παραλιακού μετώπου Πηγαδίων από καταστροφές»

Ο Δήμος Καρπάθου προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση παραλιακού μετώπου Πηγαδίων από καταστροφές» προϋπολογισμού €187.287,71 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%).

Σύμφωνα με την παρ 8α του άρθρου 221 Ν.4412/16:

  1. Την παρ 10εδ.α΄ άρθρου 221 Ν.4412/16
  2. Την Απόφαση Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12- 2017 τ. Β’)

θα προβεί, στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ.8α του άρθ. 221 του Ν.4412/2016, διαγωνισμού έργου.

Η ηλεκτρονική κλήρωση διενεργείται μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένοι στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.), κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών για την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση παραλιακού μετώπου Πηγαδίων από καταστροφές».

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ημέρα Δευτέρα την 17/05/2020 και ώρα 10.00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α) του Δήμου Καρπάθου www.karpathos.gr και

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr

Αναπληρωτής Διευθυντής
Τεχ/κων Υπηρεσιών Πολεοδομίας
και Περιβάλλοντος Δήμου Καρπάθου

Δημήτρης ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
Τοπογράφος Μηχανικός