Πηγάδια και Όλυμπος Καρπαθου. Ο Δήμος διαθέτει 50.000 ευρώ για νέα φώτα LED

Πηγάδια και Όλυμπος Καρπαθου. Ο Δήμος διαθέτει 50.000 ευρώ για νέα φώτα LED

Με δυο απευθείας αναθέσεις, συνολικού  ύψους 49.679,36 ευρώ ο Δήμος Καρπάθου προχωρά σε προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED σε Πηγάδια και Όλυμπο.

“Εγκρίνουμε τη δαπάνη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED KAI ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LED ΔΕ ΠΗΓΑΔΙΩΝ. και διαθέτουμε πίστωση ύψους ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ( 29.524,40 ) Ευρώ, για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 20.7135.0011 του Προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, οικον. έτους 2021. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜ. ΝΙΣΥΡΙΟΣ

“Εγκρίνουμε τη δαπάνη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED KAI ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LED ΟΛΥΜΠΟΥ και διαθέτουμε πίστωση ύψους ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ και ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ ( 20.154,96 ) Ευρώ, για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 20.7135.0010 του Προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, οικον. έτους 2021″”. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜ. ΝΙΣΥΡΙΟΣ