Εγκρίθηκε αίτημα για πλωτή εξέδρα μπροστά από το Καταδυτικό Κέντρο Καρπάθου από την Γεν. Διεύθυνση Αρχαιοτήτων

Εγκρίθηκε αίτημα για πλωτή εξέδρα μπροστά από το Καταδυτικό Κέντρο Καρπάθου από την Γεν. Διεύθυνση Αρχαιοτήτων

Εγκρίνεται από πλευράς Αρχαιολογικού Νόμου το αίτημα του κ. Κωνσταντίνου Πρωτόπαππα για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας εποχικής χρήσης στον κόλπο Πηγαδίων, έμπροσθεν της επιχείρησης Καταδυτικού Κέντρου φερομένης ιδιοκτησίας του, στον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο Πηγαδίων, ν. Καρπάθου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενάλιων ή παράκτιων αρχαιοτήτων και διότι δεν προκαλείται άμεση ή έμμεση βλάβη στις πλησιέστερες υφιστάμενες αρχαιότητες του χώρου.

Η πλωτή εξέδρα, διαστ. 10,11 × 5,07 μ., με πλαστικούς πλωτήρες, μεταλλικό πλαίσιο (αλουμίνιο) και ξύλινο κατάστρωμα θα αγκυρωθεί στο βυθό με τέσσερα (4) αγκυροβόλια, συνδεδεμένα με αλυσίδες. Η έγκριση αυτή δίδεται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

1. Να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 4858/2021 (σχετ. 1).

2. Σε περίπτωση εντοπισμού ενάλιων ή παράκτιων αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια κατασκευής ή λειτουργίας του έργου να ειδοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο η Εφορεία Εναλίων Αρχ/των για ενέργειες των αρμοδιοτήτων της.

3. Να εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη των λοιπών συναρμοδίων Υπηρεσιών

4. Η πλωτή εξέδρα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τον σκοπό, ο οποίος αναφέρεται στο αίτημα.

5. Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί οποιαδήποτε επιπλέον επέμβαση στην ξηρά, θα υποβληθεί νέο αίτημα προς την Εφορεία Αρχ/των Δωδεκανήσου.

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της παρούσης, οι εργασίες να διακοπούν και οι υπεύθυνοι να υποστούν τις προβλεπόμενες από τον Αρχαιολογικό Νόμο κυρώσεις.

Η Απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά την άδεια που τυχόν απαιτείται από άλλη αρμόδια Κρατική Αρχή. Εσωτ. Διανομή: Γ.Δ.Α.Π.Κ., Δ.Π.Κ.Α. /τμήμα Α1, Δ.Β.Μ.Α./τμήμα Β1

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Πολυξένη Αδάμ-Βελένη

17.5.2023

Καρπαθιακά Νέα