Πολιτικούς Γάμους στην Όλυμπο θα μπορεί να κάνει ο Αντιδήμαρχος Νίκος Νταής

Πολιτικούς Γάμους στην Όλυμπο θα μπορεί να κάνει ο Αντιδήμαρχος Νίκος Νταής

Ο Δήμαρχος Καρπάθου Ιωάννης Θεμ Νισύριος αποφάσισε τον ορισμό του Αντιδημάρχου Βόρειας Καρπάθου ως εξής:

Εξουσιοδοτείται για την τέλεση πολιτικών γάμων, ως αναπληρωτής του Δημάρχου Γεωργίου, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 872/2021 απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού. (αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του νομού) και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ