Δεκτή η παραίτηση της κ. Πολυχρονίου από τον Δήμαρχο Καρπάθου

Δεκτή η παραίτηση της κ. Πολυχρονίου από τον Δήμαρχο Καρπάθου

Έγινε αποδεκτή η παραίτηση της κα Σοφίας Πολυχρονίου από τη θέση της Προϊστάμενης Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών του Δήμου Καρπάθου, από τον Δήμαρχο Καρπάθου κ. Νισύριο.

Να σημειώσουμε ότι η κα Πολυχρονίου, αυτή τη στιγμή, είναι η μόνη υπάλληλος του Δήμου  με Πανεπιστημιακή εκπαίδευση στα Οικονομικά και στην συγκεκριμένη θέση  βρισκόταν πολλά χρόνια. Η παραίτηση δόθηκε στις 30 Ιουνίου 2020 από την κα Πολυχρονίου.

Όπως αναφέρει η πράξη που αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αρ. 718/2020 Ο Δήμαρχος Καρπάθου

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Την με αριθ. πρωτ. 4378/30-06-2020 αίτηση παραίτησης της Πολυχρονίου Σοφίας του Μιχαήλ, Προϊστάμενης Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών του Δήμου Καρπάθου.

3. Το αριθ. πρωτ. 6217/24-08-2020 έγγραφο του Δημάρχου Καρπάθου με το οποίο αποδέχεται την παραίτηση της Πολυχρονίου Σοφίας από τη θέση της Προϊσταμένης Δ/νης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπάθου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τοποθετεί την Πολυχρονίου Σοφία του Μιχαήλ, υπάλληλο του Δήμου μας κατηγορίας ΠΕ Διοικητικών στο Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας και τις αναθέτει τις αρμοδιότητες όπως εμφανίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καρπάθου ΦΕΚ 1322/23-04- 2020 & στο άρθρο 7.