Πρόγραμμα «ΝΗΣΙδΑ»: Τις πρώτες ημέρες του Απριλίου η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Πρόγραμμα «ΝΗΣΙδΑ»: Τις πρώτες ημέρες του Απριλίου η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Τις πρώτες ημέρες του Απριλίου η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος «ΝΗΣΙδΑ»

Ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου η αξιολόγηση των φακέλων από τον ΕΦΕΠΑΕ
————————————————
Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021 πρόκειται να ολοκληρωθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικό-τητα») η διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΝΗΣΙδΑ», για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρή-σεων του Νοτίου Αιγαίου που πλήττονται από την πανδημία covid – 19.
Ειδικότερα, στις 31 Μαρτίου αναμένεται να σταλούν τα αποτελέσματα της αξιολόγη-σης από τον ΕΦΕΠΑΕ στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να γίνει η μετάπτωση του στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων και στη συνέχεια να επικυρωθούν από τον Περιφερειάρχη, Γιώργο Χατζημάρκο. Θα ακολουθήσει τις πρώτες ημέρες του Απριλίου η ανάρτηση των πινάκων των επιτυχόντων και των αποτυχόντων του Προγράμματος.
Οι επιτυχόντες θα κληθούν άμεσα και χωρίς να περιμένουν την εκδίκαση τυχόν εν-στάσεων, να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να εισπράξουν το ποσό της ενίσχυσης που τους αναλογεί.
Οι αποτυχόντες θα έχουν στη διάθεσή τους προθεσμία 10 ημερών για να υποβάλουν τις ενστάσεις τους. Στην περίπτωση κατά την οποία η ένσταση κριθεί θετικά, ο δικαι-ούχος εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΝΗΣΙδΑ» με αντίστοιχη αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του, χωρίς να βλάπτεται κανένας από τους επιτυχόντες.
Συνολικά στο Νότιο Αιγαίο υπεβλήθησαν 10.109 φάκελοι προς ένταξη στο Πρό-γραμμα «ΝΗΣΙδΑ», ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 35.000.000 € και χωρίζεται σύμφωνα με τις 4 κατηγορίες δικαιούχων, ως εξής:
• Δικαιούχοι κατηγορίας Α (Δευτερογενής τομέας – Χονδρικό εμπόριο): 9% στου συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης
• Δικαιούχοι κατηγορίας Β (Τριτογενής τομέας – Τουρισμός – Υπηρεσίες): 34% στου συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης
• Δικαιούχοι κατηγορίας Γ (Τριτογενής Τομέας – Εμπόριο): 43% στου συ-νολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης
• Δικαιούχοι κατηγορίας Δ (Τριτογενής τομέας – Εστίαση) : 14% στου συ-νολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιδιαιτερότητα του Προγράμματος «ΝΗΣΙδΑ» έναντι των αντίστοιχων προγραμμάτων των άλλων Περιφερειών είναι ότι, πρώτη στην Ελλάδα η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου δημιούργησε δύο διακριτές κατηγορίες και διέθεσε διακριτό, εγγυημένο κεφάλαιο για δύο κλάδους της οικονομίας :
– Για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, τομέα που μέχρι σήμερα απουσίαζε σταθερά από τις ενισχύσεις μέσα από τα ευρωπαϊκά χρηματο-δοτικά προγράμματα, διαθέτοντας για την κατηγορία αυτή κεφάλαιο 15.000.000,00 €.
– Για την εστίαση που ως τομέας επλήγη ιδιαίτερα από την πανδημία, διαθέτοντας για την κατηγορία αυτή κεφάλαιο 5.000.000,00 €.

Το Γραφείο Τύπου