Προγραμματική σύμβαση του Δήμου Καρπάθου με το ΕΜΠ - Διερεύνηση υβριδικού συστήματος ΑΠΕ

Προγραμματική σύμβαση του Δήμου Καρπάθου με το ΕΜΠ - Διερεύνηση υβριδικού συστήματος ΑΠΕ

Προγραμματική σύμβαση με ΕΜΠ για την Διερεύνηση αξιοποίησης υβριδικού συστήματος με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για την διαχείριση των υδατικών πόρων στο νησί της Καρπάθου.

Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα Πέμπτη με ημερομηνία 01/06/2023, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

1. ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο, κ. Νισύριο Ιωάννη και εδρεύει στην έδρα του Δήμου Καρπάθου συνάπτουν προγραμματική σύμβαση,

2. Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο»-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ή για συντομία ΕΛΚΕ-ΕΜΠ, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Πατησίων 42, Τ.Κ : 106.82, ΑΦΜ: 099793475, Δ.Ο.Υ.: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ, και έχει Διοικητικές Υπηρεσίες στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ.: 157.80 – ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (Διεύθυνση Επικοινωνίας), και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΕΜΠ καθ. Ιωάννη Κ. Χατζηγεωργίου, σύμφωνα με την διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με αρ. πρωτ. 164073/Ζ1/21-10-2019, ΦΕΚ 878/ΥΟΔΔ/22-10-2019 και την πράξη Πρύτανη 347/2019, όπως αυτή επικυρώθηκε με την απόφαση του θέματος 5 της 10ης/2019 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΕΜΠ και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4482Β’/09-12-2019 και τροποποιήθηκε με την απόφαση του θέματος 12 της 3ης/2021 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΕΜΠ και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1498Β’/14-04-2021.

ΑΡΘΡΟ 1 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Οι συμβαλλόμενοι έχοντας υπόψη τα ακόλουθα :

i Τις διατάξεις του άρθρου 100 «Προγραμματικές Συμβάσεις» του Ν.3852/2010

ii Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τον Ν.3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

iii Τον Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

iv Την κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου από τη Σύγκλητο του ΕΜΠ στην 9η συνεδρίασή της 07.07.2000 (ΦΕΚ 1098/Β/5-9-2000), «Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου»

v Την με αριθμ. 472023 Απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Καρπάθου vi Την με αριθμ. 1 Απόφαση του Θέματος 7 της 19ης/2023 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ-ΕΜΠ για την έγκριση του έργου συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής :

Με την παρούσα προγραμματική σύμβαση επιδιώκεται η εξυπηρέτηση σκοπών αποκλειστικά δημοσίου συμφέροντος. Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών, με κοινό στόχο τη διερεύνηση αξιοποίησης κατάλληλου υβριδικού συστήματος με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στο νησί της Καρπάθου.

Κοινός στόχος των δύο μερών αποτελεί η αξιολόγηση διάφορων υβριδικών συστημάτων για την επίτευξη υψηλής αξιοπιστίας του συστήματος υδροδότησης για το νησί της Καρπάθου και η επίτευξη της υδατικής αυτονομίας του – με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος και πάντα με την συναίνεση της τοπικής κοινωνίας.

Ο σκοπός αυτός δύναται να εκπληρωθεί αποκλειστικά και μόνο με την παρούσα σύμβαση, καθώς απαιτούνται: (i) ερευνητική διαδικασία, (ii) εξειδικευμένες γνώσεις, (iii) και σύμπραξη των ανωτέρω φορέων για την εμπέδωση συνεργασίας και την υλοποίηση δράσεων οι οποίες σχετίζονται με την επίτευξη του προαναφερθέντος σκοπού και τους στόχους αυτού. Ειδικότερα με την παρούσα προγραμματική σύμβαση, για την από κοινού εξυπηρέτηση του δημόσιου σκοπού που περιγράφεται παραπάνω συμφωνείται από τα συμπράττοντα μέρη ένα πλαίσιο συνεργασίας, το αποτέλεσμα της οποίας θα είναι επωφελές για την τοπική κοινωνία και θα προάγει την έρευνα και την επιστήμη.

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΧΩΡΟΣ

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την χρηματοδότηση από τον Δήμο Καρπάθου προκειμένου να εκπονηθεί το ερευνητικό έργο με τίτλο:

«Διερεύνηση αξιοποίησης υβριδικού συστήματος με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για την διαχείριση των υδατικών πόρων στο νησί της Καρπάθου».

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων (ΕΛΚΕ-ΕΜΠ) αναλαμβάνει την εκπόνηση των απαραίτητων ερευνών, με την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων και τεχνολογιών, προκειμένου να διερευνηθεί, να εξευρεθεί, να σχεδιασθεί και να αναπτυχθεί το κατάλληλο και επωφελέστερο σύστημα για το Δήμο Καρπάθου. Το έργο που θα βασίζεται στην καινοτομία και θα προάγει την επιστήμη και την έρευνα, θα εκπονηθεί σε πέντε (5) Φάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στη συνέχεια.

Η Φάση 1 περιλαμβάνει το σύνολο των διαδικασιών οι οποίες σχετίζονται με την ορθή διαχείριση και τον συντονισμό του ερευνητικού έργου. Η συνολική διάρκεια της Φάσης 1 είναι 24 μήνες.

Η Φάση 1 εγγυάται την καλή συνεργασία μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων φορέων, την οικονομική βιωσιμότητα του προτεινόμενου ερευνητικού έργου και διασφαλίζει την καλή εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου.

Η Φάση 1 στοχεύει στην καλή εκτέλεση του έργου με βασικό σκοπό να θεραπευτεί το σύνολο των στόχων οι οποίοι έχουν τεθεί από το Δήμο Καρπάθου και από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας

Η Φάση 2 σχετίζεται με τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση του συνόλου των απαραίτητων δεδομένων. Επιπλέον, σχεδιάζεται η δημιουργία κατάλληλης βάσης δεδομένων η οποία και στο τέλος του έργου θα παραδοθεί στον ανάδοχο.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται να αναζητηθούν πρωτογενή ιστορικά μετεωρολογικά δεδομένα (π.χ., βροχόπτωση, διεύθυνση ανέμου, ένταση ανέμου, μέγιστη ένταση ανέμου, θερμοκρασία, σχετική υγρασία, βαρομετρική πίεση, ολική νέφωση ορατότητα, μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία) για τη μέγιστη δυνατή χρονική διάρκεια και με τη μέγιστη δυνατή χρονική ευκρίνεια.

Τα δεδομένα αυτά πρόκειται να αναζητηθούν από διάφορες πηγές (π.χ., ΕΜΥ, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών κλπ.) για το νησί της Καρπάθου.

Τέλος, θα αναζητηθούν δεδομένα σχετικά με τον μόνιμο πληθυσμό, τους τουρίστες, την κατανάλωση ενέργειας, την κατανάλωση νερού, τη διάταξη και λειτουργία του υφιστάμενου δικτύου υδροδότησης και ενέργειας, τη λειτουργία υδρογεωτρήσεων ή ύπαρξης ομβροδεξαμενών, τις χρήσεις γης, τις αρδευτικές ανάγκες μεταξύ άλλων. Σε περιπτώσεις ύπαρξης υδρογεωτρήσεων αυτές θα ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό του νέου συστήματος αν και μόνο αν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα δεδομένα και αυτές δύναται να αξιοποιηθούν.

Η συνολική διάρκεια της Φάσης 2 είναι 6 μήνες. Παραδοτέο αυτής της φάσης είναι: το παραδοτέο Π1 στο οποίο και θα παρουσιάζεται το σύνολο των συλλεχθέντων δεδομένων.

Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των αλγορίθμων και το σύνολο των υπολογισμών οι οποίοι πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην παρούσα ερευνητική εργασία.

Παραδοτέο Π1: Συλλογή Δεδομένων και Επεξεργασία (Παραδίδεται έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) Η Φάση 3 Σχετίζεται με την επιλογή των πλέον κατάλληλων περιοχών για την χωροθέτηση των προτεινόμενων έργων.

Για το λόγο αυτό πρόκειται να αξιοποιηθεί κατάλληλη μέθοδος πολυκριτηριακής ανάλυσης, π.χ., η μέθοδος της Αναλυτικής Ιεραρχικής Διαδικασίας (Analytical Hierarchy Process-AHP) καθώς και κατάλληλη Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ). Σαν κριτήρια επιλογής πρόκειται να χρησιμοποιηθούν: (i) διαθεσιμότητα δεδομένων, (ii) αναγκαιότητα επέμβασης, (iii) αιολικό δυναμικό, και (iv) δυνατότητα χωροθέτησης προτεινόμενων μονάδων (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά). Η συνολική διάρκεια της Φάσης 3 είναι 12 μήνες. Παραδοτέο αυτής της φάσης είναι: το παραδοτέο Π2 στο οποίο πρόκειται να γίνει ανασκόπηση του συνόλου των προαναφερθέντων εργασιών.

Παραδοτέο Π2: Πολυκριτιριακή ανάλυση και επιλογή περιοχών χωροθέτησης έργων (Παραδίδεται δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης). Η Φάση 4 σχετίζεται με την αξιολόγηση διάφορων υβριδικών σεναρίων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στο νησί της Καρπάθου και την τελική επιλογή ενός σεναρίου.

Πρόκειται να αξιολογηθούν οι παρακάτω τεχνικές: σύστημα αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, υπάρχουσες υποδομές (φράγμα, δεξαμενές, γεωτρήσεις κλπ.) και πλωτή μονάδα αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης με συστοιχία μπαταριών. Στο στάδιο αυτό θα αναπτυχθεί το κατάλληλο λογισμικό για την προσομοίωση των προαναφερθέντων τεχνικών κάτω από ιστορικές συνθήκες. Η συνολική διάρκεια της Φάσης 4 είναι 12 μήνες.

Παραδοτέο αυτής της φάσης είναι: το παραδοτέο Π3 το οποίο θα περιλαμβάνει έκθεση με την ολοκληρωμένη περιγραφή του συνόλου των προαναφερθέντων εργασιών και συνοπτική περιγραφή της προτεινόμενης λύσης (σενάριο).

Παραδοτέο Π3: Ανάπτυξη σεναρίων ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων (Παραδίδεται δεκαοχτώ μήνες από την υπογραφή της σύμβασης). Τέλος, η Φάση 5 περιλαμβάνει την εφαρμογή του επιλεγέντος σεναρίου του προηγούμενου πακέτου εργασίας ΠΕ4, και την εκτίμηση του συνολικού κόστους επένδυσης, για το νησί της Καρπάθου.

Αρχικά πρόκειται να εκτιμηθούν οι ενεργειακές και υδατικές ανάγκες. Έπειτα, θα εκτιμηθεί το συνολικό οικονομικό κόστος (κόστος κατασκευής και κόστος συντήρησης και λειτουργίας) για τη διάρκεια ζωής του έργου. Το συνολικό οικονομικό κόστος πρόκειται να αξιολογηθεί κάνοντας χρήση της μεθοδολογίας κόστους-οφέλους (Cost Benefit Analysis-CBA) ή/και της μεθοδολογίας συνολικού κόστους έργου (Life Cycle Cost analysisLCC).

Η συνολική διάρκεια της Φάσης 5 είναι 12 μήνες. Παραδοτέο αυτής της φάσης είναι: το παραδοτέο Π4 το οποίο σχετίζεται με την ολοκληρωμένη παρουσίαση της επιλεγείσας εναλλακτικής λύσης για την περιοχή μελέτης. Επιπλέον, στο παραδοτέο αυτό θα γίνεται αναλυτική περιγραφή του συνόλου των μεθοδολογιών οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ή/και αναπτύχθηκαν σε αυτό το στάδιο του έργου.

Παραδοτέο Π4: Επιλογή κατάλληλου σεναρίου ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων (Παραδίδεται εικοσιτέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης). Για την εκτέλεση του έργου αυτού ορίζεται, από την πλευρά του Ε.Μ.Π., Επιστημονικός Υπεύθυνος ο κ. Ευάγγελος Μπαλτάς, Καθηγητής του Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ο οποίος θα ορίσει ειδικότερα τα μέλη της ερευνητικής ομάδας, θα συντονίσει και θα διεκπεραιώσει τις εργασίες της.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ) θα ευθύνεται εν γένει για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και τη σκοπιμότητα των δαπανών που συνδέονται με την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του έργου παρακολουθώντας το οικονομικό αντικείμενό του (άρθρο 234 παρ. 3 Ν. 4957/2022, ΦΕΚ 141 Α’/21.07.2022).

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ε.Μ.Π. αναλαμβάνει τη γενική ευθύνη για την υποβολή όλων των εγγράφων εκ μέρους του Ε.Μ.Π. προς το Δήμο και για τη γενικότερη σύνδεση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών. Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ε.Μ.Π. αναπληρώνεται από μέλος του Τομέα που υποδεικνύεται από τον ίδιο και ορίζεται από το Ε.Μ.Π.

ΑΡΘΡΟ 3 ΙΣΧΥΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και ανάρτησης της στην διαύγεια και έχει χρονική διάρκεια εικοσιτέσσερις (24) μήνες.

Ο χρόνος υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: Φάσεις \ Μήνες Εξάμηνα 1 2 3 4

Φάση 1: Διαχείριση έργου X X X X Φάση 2: Συλλογή Δεδομένων και Επεξεργασία X Φάση 3: Πολυκριτηριακή ανάλυση και επιλογή περιοχών χωροθέτησης έργων X X Φάση 4: Ανάπτυξη σεναρίων ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων X X Φάση 5: Επιλογή κατάλληλου σεναρίου ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων X X Η κάθε Φάση του έργου παρουσιάζεται αναλυτικά στο Άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης.

Η συνολική προθεσμία 24 μηνών δύναται να παραταθεί έως και την ολοκλήρωση του έργου μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και έγκριση των αρμόδιων αποφαινόμενων οργάνων των συμβαλλομένων μερών σε εφαρμογή του άρθρου 10 της παρούσας σύμβασης. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει για να εξετάσει την πορεία υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου που θα εκπονηθεί, θα εγκριθεί η παραλαβή από την Οικονομική Επιτροπή (ΟΕ). Η ολοκλήρωση της Προγραμματικής Σύμβασης σε καμιά περίπτωση δεν επιδρά στα δικαιώματα του Δήμου που απορρέουν από την παραλαβή του ερευνητικού έργου

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

1. ο Δήμος Καρπάθου αναλαμβάνει : Την χορήγηση χρηματοδότησης ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα δύο ευρώ (74.152,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, να συμμετέχει με δυο εκπροσώπους της στην Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης (ΕΠΠΕ) και να παράσχει την απαραίτητη διοικητική υποστήριξη στην εκτέλεση του έργου.

2. Ο ΕΛΚΕ-ΕΜΠ αναλαμβάνει:

Την εκπόνηση του ερευνητικού έργου, και να συμμετέχει με εκπρόσωπο του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5 ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ως φορέας εκπόνησης του Ερευνητικού Προγράμματος ορίζεται με την παρούσα σύμβαση ο ΕΛΚΕ-ΕΜΠ.

ΑΡΘΡΟ 6 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο προϋπολογισμός της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται σε εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα δύο ευρώ (74.152,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Για το ποσόν αυτό αναλαμβάνει ο Δήμος Καρπάθου την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον συμβαλλόμενο φορέας εκπόνησης του Ερευνητικού Προγράμματος (ΕΛΚΕ-ΕΜΠ)και επιβαρύνει τον κωδικό 15.6737.0001 του προϋπολογισμού του έτους 2023.

Η μεταφορά των πιστώσεων από τον Δήμο θα γίνει ως εξής:

✓ Η πρώτη δόση ύψους δεκαοχτώ χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ (18.538,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα καταβληθεί με την υποβολή και την έγκριση του παραδοτέου Π1.

✓ Η δεύτερη δόση ύψους δεκαοχτώ χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ (18.538,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα καταβληθεί με την υποβολή και την έγκριση του παραδοτέου Π2.

✓ Η τρίτη δόση ύψους δεκαοχτώ χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ (18.538,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα καταβληθεί με την υποβολή και την έγκριση του παραδοτέου Π3.

✓ Η τελευταία δόση ύψους δεκαοχτώ χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ (18.538,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος και αφού συνταχθεί έκθεση (Π4) με την περιγραφή των ενεργειών που ολοκληρώθηκαν από τους επιστημονικούς υπεύθυνους του έργου με λεπτομερή απολογιστικά στοιχεία.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα συνταχθεί οριστικό πρωτόκολλο.

Η καταβολή των δόσεων γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, που θα εκδίδεται στα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Ε.Μ.Π., μετά από προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου.

Σε περίπτωση διακοπής του προγράμματος λόγω ανωτέρας βίας, το κόστος για το μη εκτελεσθέν πρόγραμμα θα επιστραφεί από μέρους του Ε.Μ.Π. Οι ως άνω καταβολές θα γίνονται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό 080/545098-59 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Σταδίου 38, Αθήνα 105 64 για τον «Ειδικό Λογαριασμό Ε.Μ.Π.».

ΑΡΘΡΟ 7 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι συμβαλλόμενοι εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της Σύμβασης και διαπιστώνοντας την ανάγκη για την όσο το δυνατόν ταχύτερη λήψη αποφάσεων αποφασίζουν όπως ορισθεί Κοινή Επιτροπή Εποπτείας και Παρακολούθησης. Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων μερών, οι οποίοι θα οριστούν από τους νομίμους εκπροσώπους των φορέων και θα είναι:

1. Δύο (2) εκπρόσωποι του Δήμου Καρπάθου

2. Ένας (1) εκπρόσωπος του ΕΛΚΕ-ΕΜΠ. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ένας εκ των δύο εκπροσώπων του Δήμου. Η Επιτροπή συνεδριάζει, για τη διαπίστωση της πορείας του ερευνητικού έργου, όπως αυτή προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του άρθρου 3 του παρόντος, και εισηγείται για τις τροποποιήσεις της σύμβασης.

Η Επιτροπή βεβαιώνει επίσης την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης κατά την λήξη της. Η Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου. Στην πρόσκληση γράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Η επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει και έκτακτα όταν προκύψει θέμα ή ζητηθεί από δύο τουλάχιστον μέλη της, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.

Ο πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος, ή μέλη της επιτροπής την εισήγηση θέματος της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί επίσης να καλεί στις συνεδριάσεις τα αρμόδια στελέχη των δύο φορέων καθώς και οποιονδήποτε κρίνει σκόπιμο για παροχή πληροφοριών ή απόψεων για τα συζητούμενα θέματα. Σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

Για τον Δήμο Καρπάθου Πρόεδρος θα είναι ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Νισύριος Ιωάννης και Μέλος ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεργατσούλης Δημήτριος Το τρίτο μέλος ο Καθηγητής κ. Ευάγγελος Μπαλτάς του ΕΜΠ.

ΑΡΘΡΟ 8 ΡΗΤΡΕΣ

Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται από κοινού για την ορθή και πιστή εφαρμογή της παρούσας σύμβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.

ΑΡΘΡΟ 9 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η επίλυση των διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων για θέματα που αναφέρονται στην ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται από την Επιτροπή του άρθρου

7. Η απόφαση στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι ομόφωνη, αλλιώς αναβάλλεται για μια φορά κατά την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής η λήψη απόφασης ώστε να επιτευχθεί ομοφωνία. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό υπερισχύει η πλειοψηφούσα γνώμη των μελών της Επιτροπής. Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 10 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για τη τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης απαιτείται έγγραφη συμφωνία, η οποία θα υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών, κατόπιν σχετικής έγκρισης των αρμοδίων αποφαινόμενων οργάνων αυτών.

Η παρούσα σύμβαση υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Ε.Μ.Π. Για το Δήμο Καρπάθου Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης ΕΜΠ

Ο Δήμαρχος Νισύριος Ιωάννης Καθ. Ι.Κ. Χατζηγεωργίου

13.6.2023

Καρπαθιακά Νέα