ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ «Δήμου Καρπάθου» και «Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου» για την εκπόνηση Ερευνητικού Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ «Δήμου Καρπάθου» και «Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου» για την εκπόνηση Ερευνητικού Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 Μεταξύ «Δήμου Καρπάθου» και «Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου» για την εκπόνηση του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο: «ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ESG» 

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα την 06-09-2023, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

1. Του Δήμου Καρπάθου, που εδρεύει στην Κάρπαθο, με ΑΦΜ:099688245, Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο, κ. Νισύριο Ιωάννη, ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου».

2. Του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, το οποίο εδρεύει στο Ηράκλειο, Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71410, ΑΦΜ: 996844260, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Καθ. Νικόλαο Κατσαράκη, Πρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ και το οποίο θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης», έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και ειδικότερα των άρθρων 100, 164 παρ.3 και 186 παρ. VI.1., όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3. Τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

4. Το Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/31-5-1982) «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανώτατου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα, καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ, ΦΕΚ 314 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

6. Τον Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ τ. Α΄195/06-09-2011) «Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

7. Το Ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τον Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

9. Τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Τον Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α΄70/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

11. Τον Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137/29-08-2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 3 φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.

12. Τον Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ. Α’/21.07.2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την με αρ. 62/2023 (Α.Δ.Α.:9ΝΕΞΩΕ0-6Μ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου για την έγκριση σύναψης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης

14. Τη με αριθ. 298/2023 (ΑΔΑ: ΨΧΝΥΩΕ0-Χ4Υ) απόφαση Του Δημάρχου Καρπάθου για την έγκριση/δέσμευση διάθεσης πίστωσης του Προϋπολογισμού 2023.

15. Το με αρ. πράξης 17/θ.6/06-07-2023 (Α.Δ.Α.: 6Η8Τ46ΜΗ2Ι-ΡΝΧ) απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) για την έγκριση σύναψης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης

16. Την με αρ. πρωτ. 7545/03-07-2023 Βεβαίωση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΕΛΜΕΠΑ (ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ) σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 12 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)

17. Την με αρ. πρωτ. 18502/4-8-2023 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού-Διοικητικού Δήμου Καρπάθου, σύμφωνα με τις παρ. 4 & 5 του άρθρου 12 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α).

18. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στην παρούσα και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας Σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο πρώτος συμβαλλόμενος, ήτοι Δήμος Καρπάθου αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο δια της παρούσης, ήτοι στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος, με τίτλο «ΈΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ESG»

Μέσα από το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο θα παρασχεθούν υπηρεσίες συμβούλου με σκοπό τη προσαρμογή του Δήμου Καρπάθου με τα ευρωπαϊκά πλαίσια πληροφοριών ESG (Περιβαλλοντικά -Environmental, Κοινωνικά – Social και Εταιρικής Διακυβέρνησης -Governance).

Η μελέτη αποσκοπεί και περιλαμβάνει την ανάπτυξη μοντέλου αξιολόγησης ESG: Προσδιορισμός βασικών στόχων ανά θεματικό άξονα (“Ε”, “S”, “G”), κριτήρια ανά στόχο και σχετικοί δείκτες, τρόποι βαθμονόμησης και δεδομένα από σχετική μελέτη με αντίστοιχους φορείς σε διεθνές επίπεδο.

Το μοντέλο αυτό θα είναι προσαρμοσμένο στο τρόπο λειτουργίας, διάρθρωσης και στις ανάγκες του Δήμου. Επιπλέον, αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, εξαγωγή βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) και προτεινόμενων επιπέδων (flags) επικινδυνότητας, ανάπτυξη πλάνου ενεργειών προσαρμογής του Δήμου με στόχο την εναρμόνιση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

Η μελέτη θα εκπονηθεί από την ομάδα του Εργαστηρίου Orama lab με επιστημονικό υπεύθυνο τον Δρ. Γαρεφαλάκη Αλέξανδρο του Εμμανουήλ της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού.

Δεδομένου ότι:

• ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει το σύνολο των επιστημονικών απαιτήσεων για την υλοποίηση του Έργου,

• ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει το σύνολο των επιστημονικών δυνατοτήτων, καθώς και τις αναγκαίες προϋποθέσεις (εξοπλισμό, αναγκαία στελέχωση κ.λπ.) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα είναι Προγραμματική Σύμβαση και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του N. 3852/10, ως ισχύει, ενώ επίσης πληρούνται σωρευτικώς οι προϋποθέσεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 12 του Ν. 4412/2016, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι η παρούσα εγκαθιδρύει συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων φορέων, η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες που οφείλουν να εκτελούν οι εν λόγω αρχές παρέχονται για την επίτευξη των κοινών τους στόχων.

Η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και οι συμμετέχοντες φορείς εκτελούν στην ελεύθερη αγορά λιγότερο από το 20% των δραστηριοτήτων που αφορά η συνεργασία.

Για το λόγο αυτό, η σύναψη της παρούσης εξαιρείται των διατάξεων του Ν. 4412/16. Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η ανάπτυξη πλάνου ενεργειών προσαρμογής του Δήμου με στόχο την εναρμόνιση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και τα ευρωπαϊκά πλαίσια πληροφοριών ESG.

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκπόνηση Έκθεσης Βιωσιμότητας του Δήμου Καρπάθου με τα κριτήρια ESG. Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου να εκτελέσει τα ακόλουθα: Περιγραφή εργασιών:

Η εκπόνηση Έκθεσης Βιωσιμότητας θα εκπονηθεί σε δύο (2) Φάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στη συνέχεια. Η Φάση 1 σχετίζεται με τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση του συνόλου των απαραίτητων δεδομένων.

Επιπλέον, σχεδιάζεται η δημιουργία κατάλληλης βάσης δεδομένων η οποία και στο τέλος του έργου θα παραδοθεί στον ανάδοχο. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των κατευθυντήριων οδηγιών του GRI για τη σύνταξη του Απολογισμού, ο Δήμος Καρπάθου θα απευθυνθεί αρχικά μέσω ερωτηματολογίων, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενους/ες του Δήμου, συνεργάτες, πολίτες, προμηθευτές, φορείς και συλλόγους, με στόχο να εντοπιστούν τα ουσιαστικά θέματα που τους απασχολούν.

Η συνολική διάρκεια της Φάσης 1 είναι 2 μήνες. Παραδοτέο αυτής της φάσης είναι: το παραδοτέο Π1 στο οποίο και θα παρουσιάζεται το σύνολο των συλλεχθέντων δεδομένων.

Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για το δημιουργία της Έκθεσης βιωσιμότητας και την συμπλήρωση των δεικτών ΕSG.

Παραδοτέο Π1: Συλλογή Δεδομένων και Επεξεργασία (Παραδίδεται δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης).

Στη Φάση 2, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί και αφού συν-αποφασιστούν τα ουσιαστικά θέματα που χρήζουν προτεραιότητας και ανάλυσης, η ομάδα έργου θα προχωρήσει στη μελέτη ουσιαστικότητας, δηλαδή στην ανάδειξη των ουσιαστικών θεμάτων, τα οποία οδηγούν στη χάραξη των πυλώνων (Περιβάλλον, Διακυβέρνηση, Κοινωνία, Οικονομική Βιωσιμότητα, Βιώσιμες Υποδομές και Εργαζόμενοι) της στρατηγικής του Δήμου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η συνολική διάρκεια της Φάσης 2 είναι 4 μήνες. Παραδοτέο αυτής της φάσης είναι: το παραδοτέο Π2 το οποίο σχετίζεται με την ολοκληρωμένη Έκθεση Βιωσιμότητας με τους δείκτες ΕSG. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου από την πλευρά του ΕΛΜΕΠΑ είναι ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Αλέξανδρος Γαρεφαλάκης, ο οποίος φέρει την ευθύνη για την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του Ερευνητικού Προγράμματος, που ανέλαβε το ΕΛΜΕΠΑ με την παρούσα προγραμματική σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

3.1. Ο Κύριος του Έργου «Δήμος Καρπάθου» αναλαμβάνει:

• Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. • Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου.

• Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του.

• Να ορίσει τους εκπρόσωπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.

• Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες.

• Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.

• Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της με το ποσόν των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%., σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας σύμβασης.

• Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου. 3.2. Ο Φορέας Υλοποίησης (ΕΛΜΕΠΑ) αναλαμβάνει:

• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.

• Την κάλυψη όλων των δαπανών που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος, όπως ενδεικτικά τη δαπάνη του προσωπικού που θα απασχοληθεί (έξοδα μετακίνησης και αποζημίωσης του κλπ.), τις δαπάνες διακίνησης, ασφάλισης και φύλαξης των οργάνων μέτρησης / αποτύπωσης και εν γένει τις δαπάνες των εργασιών πεδίου, τις δαπάνες επεξεργασίας μετρήσεων και εν γένει των εργασιών γραφείου, τις δαπάνες αναπαραγωγής των χαρτών και των λοιπών στοιχείων που θα παραδοθούν.

• Να κοινοποιεί στον Εργοδότη τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου.

• Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Εργοδότη.

• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας, με τον αναπληρωτή του.

• Να συμβάλει στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, σε ότι αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς του.

ΆΡΘΡΟ 4 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εικοσιπέντε χιλιάδων ευρώ (25.000€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο προϋπολογισμός αυτός καλύπτει τον φορέα εκπόνησης του ερευνητικού έργου, στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται δαπάνες, όπως αμοιβές προσωπικού, εξοπλισμός, μετακινήσεις, αναλώσιμα, λοιπά έξοδα και όποια άλλη δαπάνη θεωρηθεί απαραίτητη για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Η πληρωμή θα γίνει από το Εργοδότη, προς το Φορέα Υλοποίησης, σε δύο φάσεις (δόσεις).

Η πρώτη δόση ύψους οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα καταβληθεί στο τέλος του δεύτερου μήνα μετά το πέρας τις συλλογής δεδομένων (παραδοτέο Π1).

Η δεύτερη δόση ύψους δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ (17.000) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση της Έκθεσης βιωσιμότητας του Δήμου Καρπάθου με τα κριτήρια ΕSG (παραδοτέο Π2).

Η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διενέργεια των πληρωμών θα απαιτείται η έκδοση πρακτικού παραλαβής της επιτροπής του άρθρου 6 της παρούσας, ότι η εκτέλεση της σύμβασης και τα παραδοτέα ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές, στις απαιτήσεις και το χρονοδιάγραμμα του άρθρου 5 της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, ενώ θα εκδίδονται τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία από τον Φορέα υλοποίησης.

Την οικονομική διαχείριση του έργου προς όφελος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) θα αναλάβει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 229 του Ν. 4957/2022 Διεύθυνση: Εσταυρωμένος Ηρακλείου, ΤΚ 71410 Α.Φ.Μ. 996844271 ∆.Ο.Υ. Ηρακλείου (κατωτέρω αναφερόμενος ως ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ), ο οποίος θα αναλάβει, αφενός την είσπραξη µέσω του τραπεζικού λογαριασμού του που τηρεί στην Εθνική Τράπεζα (ΙΒΑΝ GR85 0110 2050 0000 2055 4052 975, και SWIFT BIC: ΕΤΗΝGRAA) της χρηματοδότησης και αφετέρου, τη διαχείριση του κονδυλίου της αμοιβής του ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Για το λόγο αυτό ο ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ θα εκδώσει το σχετικό παραστατικό για την είσπραξη του συνολικού ποσού του συμβατικού αντικειμένου της αμοιβής του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ και θα παρακρατήσει το 12% της συμφωνηθείσας αμοιβής ως αμοιβή διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 5 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και ανάρτησης της στην διαύγεια και έχει χρονική διάρκεια έξι (6) μήνες.

Ο χρόνος υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: Φάσεις/Μήνες Μήνες 1 2 3 4 5 6 Φάση 1 Φάση 2

Η κάθε Φάση του έργου παρουσιάζεται αναλυτικά στο Άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης. Η συνολική προθεσμία 6 μηνών η οποία δύναται να παραταθεί έως και την ολοκλήρωση του έργου, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης και έγκριση των ΔΣ των 2 μερών σε εφαρμογή του άρθρου 10 της παρούσας σύμβασης. H επιμέρους διάρκεια για την ολοκλήρωση των παραδοτέων του Έργου καθορίζεται ακολούθως και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης:

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης λήγει μετά την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου και την οριστική παραλαβή του με τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου, καθώς και τη συνολική εκταμίευση των πιστώσεων του άρθρου 4 της παρούσας σύμβασης, οπότε και λήγουν οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του χρόνου υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και έγκριση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών.

ΑΡΘΡΟ 6 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοι νή Επιτροπή Παρακολούθησης». 7 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:

• έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του

• έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Μέλος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του.

• έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης, ο οποίος ορίζεται Μέλος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και εν έργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Οι συμβαλλόμενοι φορείς, ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, το αργότερο εντός 30 ημερών από την υπογραφή της παρούσας.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της.

Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη.

Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 7 ΡΗΤΡΕΣ

Οι συμβαλλόμενοι θα προσπαθήσουν να ρυθμίζουν συναινετικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ζημία του.

Σε περίπτωση μη πιστής εφαρμογής της παρούσας σύμβασης με υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης ο Δήμος Καρπάθου αποκτά μονομερώς το δικαίωμα της διακοπής χρηματοδότησης του έργου (άρθρα 3 και 4) και της επιστροφής ποσού που αντιστοιχεί σε μη υλοποιηθέν έργο.

Σε περίπτωση μη πιστής εφαρμογής της παρούσας σύμβασης με υπαιτιότητα του Δήμου Καρπάθου, ο Φορέας Υλοποίησης δύναται μονομερώς να διακόψει τις εργασίες του αντικειμένου (άρθρο 3), δικαιούται δε το μέρος της χρηματοδότησης (άρθρο 4) που θα ανταποκρίνεται στις μέχρι τότε παρασχεθείσες υπηρεσίες κατ’ αναλογία του υλοποιηθέντος έργου.

Σε περίπτωση ακύρωσης της Προγραμματικής Σύμβασης, ο Κύριος του Έργου οφείλει να αποζημιώσει πλήρως τον Φορέα υλοποίησης για όσα παραδοτέα έχουν παραληφθεί ήδη. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της Π.Σ, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης δικαιούται να επιλαμβάνεται των διαφορών που θα ανακύπτουν μεταξύ των συμβαλλομένων πλευρών και να προσπαθεί να βρίσκει τις πλέον ενδεδειγμένες λύσεις.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η εξομάλυνση της διαφοράς τότε θα λύνεται από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε, δίκαιο είναι το Ελληνικό και Κοινοτικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη, να προσφύγουν σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 8 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης. ΑΡΘΡΟ 9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 11.1 Υποκατάσταση.

Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν προχωρήσει σε υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης. 11.2 Πνευματικά δικαιώματα.

Όλα τα έγγραφα που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης.

Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής. 11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 10 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε (4) πρωτότυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον Δήμο Καρπάθου Ο Δήμαρχος

Νισύριος Ιωάννης

Για το ΕΛΜΕΠΑ Ο Πρύτανης Καθ.

Νικόλαος Κατσαράκης

7.9.2023

Καρπαθιακά Νέα