Προγραμματική σύμβαση ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ & ΠΕΔΙΑ 2.0 Α.Ε. Εκπόνησης Μελετών ύψους 112.790,40 ευρώ

Προγραμματική σύμβαση ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ & ΠΕΔΙΑ 2.0 Α.Ε. Εκπόνησης Μελετών ύψους 112.790,40 ευρώ

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Για Την Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Καρπάθου κατά τη Σύνταξη Μελετών (σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.3852/2010 και τα άρθρα 2 και 4 του Ν.4674/2020) Στην Κάρπαθο σήμερα, ημέρα Τρίτη με ημερομηνία 05/09/2023, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Καρπάθου» που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο, κ. Νισύριο Ιωάννη και εδρεύει στην έδρα του Δήμου Καρπάθου, ο οποίος θα καλείται εφεξής για λόγους συντομίας «Δήμος»,

2. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός με την επωνυμία «ΠΕΔΙΑ 2.0 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», που εκπροσωπείται από την Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Ανδρομάχη Αλιφέρη και εδρεύει στην Ρόδο, στην Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, ο οποίος θα καλείται εφεξής για λόγους συντομίας «ΠΕΔΙΑ 2.0 Α.Ε.», συνάπτουν προγραμματική σύμβαση και συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής: ΑΡΘΡΟ

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει:

• Τα περιεχόμενα • Το ισχύον δίκαιο • Το προοίμιο

• Το αντικείμενο-σκοπό-περιεχόμενο-χώρο της Σύμβασης

• Τις Υποχρεώσεις, καθήκοντα και δικαιώματα συμβαλλομένων

• Τον Προϋπολογισμό -Πόρους- Εκταμίευση

• ΤηνΔιάρκεια • Το Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

• Την Κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

• Την Τροποποίηση της Σύμβασης

• Την Αντισυμβατική Συμπεριφορά – Συνέπειες

• Τις Ρήτρες • Την Επίλυση Διαφορών

ΑΡΘΡΟ 2 ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Οι συμβαλλόμενοι έχοντας υπόψη τα ακόλουθα :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 «Προγραμματικές Συμβάσεις» του Ν.3852/2010. 2. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τον Ν.3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

3. Τον Ν.4412/2016 – ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

4. Τον Ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 53/Α/11.03.2020), όπως ισχύουν, και ειδικότερα τα άρθρα 2 και 4 αυτού,

5. Την υπ’ αριθ. 200/16.06.2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτοκόλλου 37260), 6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπάθου, όπως ισχύει,

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΔΙΑ 2.0 ΑΕ – ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Π23_

7. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΠΕΔΙΑ 2.0 Α.Ε»,

8. Το υπ. αριθ. πρωτοκόλλου 4888/06.04.2023 αίτημα του Δήμου Καρπάθου προς τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΠΕΔΙΑ 2.0 Α.Ε.»,

9. Την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 11/22.06.2023 βεβαίωση τεχνικής επάρκειας του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΠΕΔΙΑ 2.0 Α.Ε.» για την υλοποίηση της εν θέματι προγραμματικής σύμβασης με την υποβολή σχεδίου προς τον Δήμο Καρπάθου,

10. Την υπ. αριθ. 79/2023 (ΑΔΑ: 98Σ3ΩΕΟ-Ι3Ψ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, περί έγκρισης των όρων και της σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης και εξουσιοδότησης στον δήμαρχο, κ. Νισύριο Ιωάννη, για την υπογραφή της παρούσας,

11. Την με αριθ. πρωτ. 01/30.06.2023 (ΑΔΑ:6ΙΠ946Ν9ΠΒ-ΚΤΡ) απόφαση του Δ.Σ του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΠΕΔΙΑ 2.0 Α.Ε.» περί έγκρισης των όρων και της σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης και εξουσιοδότησης στην Διευθύνουσα Σύμβουλο Διοικητικού Συμβουλίου της, κ. Ανδρομάχης Αλιφέρη, για την υπογραφή της παρούσας,

12. Την με αρ. πρωτ. 21434 απόφαση Δημάρχου, 1123 (ΑΔΑ:6ΤΞΡΩΕ0-ΟΛΘ). 13. Τις Αποφάσεις Αναλήψεως Υποχρέωσης 363 (ΑΔΑ:Ψ3Μ3ΩΕ0-Π9Ρ), 364 (ΑΔΑ:917ΖΩΕ0-ΒΕ5), 365 (ΑΔΑ:ΨΑΜ0ΩΕ0-Η6Ν) και 366 (ΑΔΑ:ΩΖΘΘΩΕ0-ΓΚΥ) της 29.08.2023. 14. Την με αριθ. πρωτ. 21268/31.07.2023 (ΑΔΑ: 6ΧΝΡΟΡ1Ι-Θ4Λ) απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής

ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός με την επωνυμία «ΠΕΔΙΑ 2.0 Α.Ε.» συστήθηκε το έτος 2022 με μετόχους δεκα- πέντε (15) Δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου, καθώς και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Τμήμα Δωδεκανήσου. Ανάμεσα στους μετόχους είναι και ο Δήμος Καρπάθου. Σκοποί του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΠΕΔΙΑ 2.Ο Α.Ε.» είναι η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη, ενδεικτικά της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων αυτών, φορέων του Δημοσίου τομέα, συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, επιστημονικών φορέων, επιμελητηρίων, φορέων συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων, καθώς και η υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ν. Αιγαίου καθώς και των υπηρεσιών των ανωτέρω κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Η εύρυθμη λειτουργία των τεχνικών υπηρεσιών των αναθετουσών αρχών, ιδίως των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την απορρόφηση πληθώρας διαθέσιμων κονδυλίων προγραμμάτων και λοιπών επενδυτικών εργαλείων τοπικής ανάπτυξης, και λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη δυνατότητα προσλήψεων για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης τους, ο νομοθέτης διεύρυνε από το έτος2020 και εντεύθεν, με τις διατάξεις των νόμων 4674/2020 και 4782/2021, την δυνατότητα αυτών να αναθέτουν την υποστήριξη των τεχνικών τους υπηρεσιών μέσω προγραμματικής σύμβασης, σε δημόσιους οργανισμούς -αναθέτουσες αρχές- που προσδιορίζονται στο άρθρο 100 του ν.3852/2010.

Σε αυτούς συγκαταλέγονται και οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποτελούν ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού, το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων δύναται να ανήκει κατά πλειοψηφία ή στο σύνολό του στους Ο.Τ.Α. και, συνακόλουθα, διοικούνται από Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγόμενο από Γενική Συνέλευση, στην οποία οι Ο.Τ.Α. διαθέτουν απόλυτη πλειοψηφία (333/2023ελ.συν. τμ. 7ο ). Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4674/2020 παρ. 1, «Εκτός των περιπτώσεων ανάθεσης, σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων μελετών και έργων που ρυθμίζονται με ειδικότερες διατάξεις, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος ασκούν τις αρμοδιότητες των τεχνικών τους υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), μπορούν να συμβάλλονται με προγραμματική σύμβαση για τη διοικητική τους υποστήριξη σε θέματα που άπτονται των υπολοίπων αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών, με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Δίκτυα Δήμων.

Στην περίπτωση αυτή, η αρμοδιότητα έκδοσης της τελικής διοικητικής πράξης ασκείται από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας και σε περίπτωση έλλειψης Προϊστάμενου για οποιονδήποτε λόγο, από τον δήμαρχο. Αποφασιστικές ή γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, οι οποίες προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τα μονομελή ή συλλογικά αιρετά όργανα ασκούνται από τον οικείο δήμο.»

Ο Δήμος Καρπάθου αντιμετωπίζει αδυναμία σύνταξης μελετών από την Τεχνική του Υπηρεσία, καθώς σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 4888/06.04.2023 αίτημα του αυτή είναι υποστελεχομένη. Με το υπ. αριθμ. 11/22.06.2023 έγγραφο του Τεχνικού Διευθυντή του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΠΕΔΙΑ 2.0 Α.Ε.», αυτός διαθέτει την τεχνική επάρκεια για την υλοποίηση της εν θέματι προγραμματικής σύμβασης με την υποβολή σχεδίου προς τον Δήμο Καρπάθου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Καρπάθου συμβάλλεται με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΠΕΔΙΑ 2.0» για την εκπόνηση μελετών.

Οι μελέτες που αναλαμβάνει να υλοποιήσει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Καρπάθου τόσο σε οικονομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΧΩΡΟΣ

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην χρηματοδότηση από τον Δήμο Καρπάθου προκειμένου να εκπονηθούν τέσσερις (4) μελέτες, ως ακολούθως:

1. Σύνταξη μελέτης αξιοποίησης οικοπέδου στην περιοχή Δαματρία για την ανέγερση κτιρίου πολιτικής προστασίας.

2. Σύνταξη μελέτης αξιοποίησης οικοπέδου στην περιοχή Σάνταλος για την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων.

3. Σύνταξη στατικής μελέτης φέροντος οργανισμού 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Πηγαδίων Καρπάθου.

4. Σύνταξη μελέτης αντικατάστασης δικτύων αποχέτευσης Μενετών και επικαιροποίηση μελέτης δικτύων αποχετευτικών Αμμοοπής Λακί.

ΑΡΘΡΟ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και καθήκοντα: α) Ο Δήμος Καρπάθου αναλαμβάνει:

1. Να παρέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης.

2. Να παραλάβει τα έγγραφα που θα παραδοθούν από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΠΕΔΙΑ 2.0 Α.Ε.».

3. Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα για την παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και της πορείας αυτού, προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα υλοποίησής του.

4. Να ολοκληρώνει τη διεκπεραίωση όλων των θεμάτων (αναγκαίες οργανωτικές και διοικητικές ενέργειες, αντίστοιχες αποφάσεις σε συνεννόηση με τους αναγκαίους φορείς) που αφορούν την υλοποίηση της παρούσας.

5. Να παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

6. Να ανταποκρίνεται εγκαίρως στις οικονομικές υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα.

7. Να ορίσει τους εκπροσώπους του με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8.

8. Να διαθέσει το ποσό για το οποίο έχει δεσμευτεί δια της παρούσης.

β) Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΠΕΔΙΑ 2.0 Α.Ε.» αναλαμβάνει:

1. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8.

2. Να οργανώσει την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης σε διαδικαστικό επίπεδο.

3. Να διαθέτει για τον σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό, συνεργάτες και στελέχη προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα για την ομαλή υλοποίηση και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.

4. Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση, σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης του έργου, των μελών της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων για την πορεία του, όποτε αυτό της ζητηθεί.

5. Να διαθέτει τον αναγκαίο χώρο, που χρειάζεται, καθώς και την παροχή υπηρεσιών από τα διαθέσιμα στελέχη της στα γραφεία των υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου.

6. Να εκπονήσει, να συγκεντρώσει, να οργανώσει και να παραδώσει στον Δήμο Καρπάθου τις αναφερόμενες Μελέτες του άρθρου 4.

ΑΡΘΡΟ 6 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1. Ο προϋπολογισμός της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται σε 112.790,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Για το ποσόν αυτό αναλαμβάνει ο Δήμος Καρπάθου την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον συμβαλλόμενο Αναπτυξιακό Οργανισμό και να επιβαρύνει τους κωδικούς Κ.Α 15.6737.0001, 15.6737.0002, 15.6737.0003, 25.6737.0002 του προϋπολογισμού του έτους 2023 για τις δράσεις (1), (2) (3) και (4) του άρθρου 4 αντίστοιχα.

2. Η μεταφορά των πιστώσεων από τον Δήμο Καρπάθου θα γίνει σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση, ποσού ευρώ 24.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, θα καταβληθεί στον Αναπτυξιακό Οργανισμό με την υπογραφή της σύμβασης και θα αποσβεστεί με την ολοκλήρωση της σύμβασης.

Η δεύτερη δόση, ποσού ευρώ 50.755,68€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, θα καταβληθεί στον Αναπτυξιακό Οργανισμό μετά από πιστοποίηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του 45% τουλάχιστον του φυσικού αντικειμένου.

Η τρίτη δόση, ποσού ευρώ 37.334,72€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, θα καταβληθεί στον Αναπτυξιακό Οργανισμό μετά από πιστοποίηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου.

ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και ανάρτησης της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έχει χρονική διάρκεια επτά (7) μήνες.

2. Η συνολική προθεσμία επτά (7) μηνών δύναται να παραταθεί μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης και έγκριση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών σε εφαρμογή του άρθρου 9 της παρούσας σύμβασης.

3.Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει για να εξετάσει την πορεία υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης. Μετά την ολοκλήρωση των μελετών που θα εκπονηθούν, θα εγκριθεί η παραλαβή εκάστης μελέτης από τον Δήμο Καρπάθου σύμφωνα με την νομοθεσία.

4.Η ολοκλήρωση της Προγραμματικής Σύμβασης σε καμιά περίπτωση δεν επιδρά στα δικαιώματα του Δήμου που απορρέουν από την παραλαβή εκάστης μελέτης που θα υπογραφτεί με τον μελετητή εκπόνησής της, και τα οποία καθορίζονται από τις διατάξεις ανάθεσης μελετών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΔΙΑ 2.0 ΑΕ – ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Π23_01.01 ΑΡΘΡΟ 8 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τους κάτωθι:

α) Δήμαρχος Καρπάθου, κ. Ιωάννης Νισύριος, εκπρόσωπος του Δήμου Καρπάθου, με αναπληρωτή του τον κ. Εμμανουήλ Παραγυιό, αντιδήμαρχο Καρπάθου.

β) Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καρπάθου, κ. Γεργατσούλης Δημήτριος, εκπρόσωπος του Δήμου Καρπάθου με αναπληρωτή του την κα. Καλλιόπη Φουντουλάκη.

γ) Τεχνικός Διευθυντής του «ΠΕΔΙΑ 2.0 Α.Ε» κ. Ναπολέων Παπαδάκης, με αναπληρωτή του τον κ. Παναγιώτη Σακελλαρίου, Αντιπρόεδρο και μέλος του Δ.Σ του Αναπτυξιακού Οργανισμού. Την γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής αναλαμβάνει ο «ΠΕΔΙΑ 2.0 Α.Ε.».

2. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης, υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου αυτής, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής και η διαπίστωση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και καθηκόντων των συμβαλλομένων μερών της Προγραμματικής Σύμβασης.

3. Η Επιτροπή πιστοποιεί την πρόοδο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης δια των παραδοτέων, παραλαμβάνει αυτά και εγκρίνει κατά πλειοψηφία τις σχετικές εκταμιεύσεις προς τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΠΕΔΙΑ 2.0».

4. Η Επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικειμένων της σύμβασης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης.

5. Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους αυτής, κατ’ ανώτατον ίση με το 50% της αρχικώς προβλεπόμενης διάρκειας, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφασή της.

6. Η Επιτροπή εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα των μερών για την παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους αυτής, μεγαλύτερη του 50% της αρχικώς προβλεπόμενης διάρκειας, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση της.

7. Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται ο εκ των εκπροσώπων του Δήμου Καρπάθου, κος Ι.Νισύριος, Δήμαρχος Καρπάθου. Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη σύγκλησης των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης καθώς και της υλοποίησης των αποφάσεων αυτής.

8. Στην πρόσκληση της συνεδρίασης γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη έγκαιρα με τον προσφορότερο τρόπο. Συγχρόνως, μαζί με την πρόσκληση αποστέλλεται κάθε αναγκαίο πληροφοριακό υλικό για ενημέρωση των μελών.

9. Σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους της Επιτροπής να συμμετέχει, ειδοποιεί με ευθύνη του το νόμιμο αναπληρωτή του.

10. Η Κοινή Επιτροπή στο διάστημα υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης θα συνεδριάσει δύο (2) φορές τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης ή οποτεδήποτε ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος αυτής, για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και παραλαβή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

11. Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιήσουν την αλλαγή αυτή εγγράφως στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη.

12. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της και συνεδριάζει στα γραφεία του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΠΕΔΙΑ 2.0 Α.Ε.» είτε μέσω υβριδικής τηλεδιάσκεψης. 13. Κατά τα λοιπά η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τον Ν.2690/99 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας άρθρα 13-15 για τα συλλογικά όργανα).

ΑΡΘΡΟ 9 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΔΙΑ 2.0 ΑΕ – ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Π23_

01.01 Για τη τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης απαιτείται έγγραφη συμφωνία, η οποία θα υπογράφεται από τους εκπροσώπους όλων των συμβαλλόμενων μερών μετά από έγκριση των συμβουλίων αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών.

ΑΡΘΡΟ 10 ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 11 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου όσον αφορά στην ερμηνεία και εκτέλεση αυτής και κάθε άλλο σχετικό με αυτήν ζήτημα.

2. Η επίλυση των διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων για θέματα που αναφέρονται στην ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται από την Επιτροπή του άρθρου 8. Η απόφαση στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι ομόφωνη, αλλιώς αναβάλλεται για μια φορά κατά την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής η λήψη απόφασης ώστε να επιτευχθεί ομοφωνία. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό υπερισχύει η πλειοψηφούσα γνώμη των μελών της Επιτροπής.

3.Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Ρόδου.

ΑΡΘΡΟ 12 ΡΗΤΡΕΣ

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται από κοινού για την ορθή και πιστή εφαρμογή της παρούσας σύμβασης.

2. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο.

3. Σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους, έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.

Η παρούσα σύμβαση υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Για τον Δήμο Καρπάθου Ο Δήμαρχος Ιωάννης Νισύριος

Για τον ΠΕΔΙΑ 2.0 Α.Ε Η Διευθύνουσα Σύμβουλος Ανδρομάχη Αλιφέρη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΔΙΑ 2.0 ΑΕ – ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Π23_01.01 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Ανάλυση Κόστους Η υλοποίηση του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί μια συνάρτηση της συνολικής δαπάνης των εργασιών, των ανθρωπομηνών εργασίας, του κατάλληλου σε ειδικότητες και απαραίτητου σε αριθμό απασχολούμενου τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, στελεχών, συνεργατών και του συνολικού χρονοδιαγράμματος.

Η συνολική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης αντιστοιχεί σε επτά (7) μήνες.

Η βάση εκτίμησης της συνολικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η συνολική διάρκεια υλοποίησης των έργων και – σχετικά με τις οριζόντιες επικουρικές δράσεις – οι ανθρωπομήνες που απαιτούνται.

Η εκτίμηση του κόστους στελεχών έγινε βάσει έρευνας αγοράς. Για τον προσδιορισμό του κόστους ελήφθη υπόψη, κατά προσέγγιση, η συσχέτιση της απασχόλησης και του αριθμού των στελεχών (ομάδες έργου) με την προεκτιμώμενη απαίτηση εργασίας ανά κατηγορία εργασίας και την ειδικότητα του κάθε στελέχους. Για τις παραπάνω κατηγορίες δαπανών θα υπάρξει απολογιστική ανάλυση δαπανών βάσει των παραδοτέων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται.

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν βάσει προγραμματικής σύμβασης, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί μπορούν να διαθέτουν, πέραν του τακτικού, και έκτακτο προσωπικό, το οποίο προσλαμβάνεται με απόφαση του Δ.Σ αυτού, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3 παρ. 4 και 5της 53266/2009 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β΄1877).

Στην περίπτωση της πρόσληψης και έκτακτου προσωπικού, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί θεωρείται ότι συμμετέχουν στην σύμβαση με ίδια μέσα.

Κατά συνέπεια, η πρόσληψη από αυτούς έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες της σύμβασης δεν συναρτάται με το περιορισμένο ποσοστό των δραστηριοτήτων που αυτοί δύνανται να εκτελούν στην ελεύθερη αγορά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4412/2016 (βλ. Ολομ. 179/2022,σκ. 26-28).

Οι προϋπολογισθείσες αμοιβές των μηχανικών προέκυψαν σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για την αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης με αναπροσαρμοσμένο τιμή συντελεστή (τκ) για το έτος 2023, για επιστήμονες με εμπειρία μέχρι 10 έτη, 22 ημέρες ανθρωπομήνα και έκπτωση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΔΙΑ 2.0 ΑΕ – ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Π23_01.01 ΑΡ. ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

7.9.2023

Καρπαθιακά Νέα