Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023 για τον ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023 για τον ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Στην Κάρπαθο σήμερα 08-07-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου συνήλθε σε έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ να Εγκρίνει την πρόσληψη τακτικού προσωπικού του Δήμου Καρπάθου για το έτος 2023, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα