Δήμος Η.Ν. Κάσου: Προκήρυξη ΑΣΕΠ 13Κ/2021 για την πλήρωση θέσεων εργασίας

Δήμος Η.Ν. Κάσου: Προκήρυξη ΑΣΕΠ 13Κ/2021 για την πλήρωση θέσεων εργασίας

 

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η   13Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 66/31.12.2021/τ. ΑΣΕΠ και 2/18.01.2022/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.468 συνολικά θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α Ά και ΄Β βαθμού.

Συγκεκριμένα για τον Δήμο Η.Ν. Κάσου προορίζονται οι παρακάτω θέσεις .

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
1810 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠ.ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
1900 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
2201 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
2210 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
2219 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
2302 ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

 

 

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχει ξεκινήσει από τις 20 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και θα λήξει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ Διαγωνισμοί (asep.gr).