Νέα Προκήρυξη εκμίσθωσης Κυλικείου του Νοσοκομείου της Καρπάθου

Νέα Προκήρυξη εκμίσθωσης Κυλικείου του Νοσοκομείου της Καρπάθου

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Το Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος» δια της υπ’ αριθ. 06/ 29-07-2021, θέμα 3ο, (ΑΔΑ: ΩΥΜΗ46Μ52Μ-8ΗΡ) απόφασής του 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι: 

Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου, ιδιοκτησία του Νοσοκομείου, για τριετή εκμίσθωση με δυνατότητα προαίρεσης ενός (1) έτους με τους ίδιους όρους. 

  • • Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 6η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα δώδεκα (12:00) μ.μ.. 
  • • Οι προσφορές θα κατατίθενται κλειστές και σφραγισμένες στο γραφείο προμηθειών του ΓΝ Καρπάθου μέχρι και την Παρασκευή 03/09/2021 και ώρα δώδεκα (12.00) μ.μ.. 
  • • Κριτήριο για την τελική επιλογή του μισθωτή είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Νοσοκομείο βάσει τιμής (υψηλότερη τιμή). 
  • • Πληροφορίες για το διαγωνισμό, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2245022228, e-mail: ch_kaoukakis@1657.syzefxis.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος Καουκάκης Χάρης. 
  • • Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης με τα σχετικά παραρτήματα διατίθεται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr και σε έντυπη μορφή από το γραφείο προμηθειών του ΓΝ Καρπάθου. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΟΥΜΑΝΗΣ