Προμήθεια και εγκατάσταση Παιδικών χαρών από το Δήμο Καρπάθου

Προμήθεια και εγκατάσταση Παιδικών χαρών  από το Δήμο Καρπάθου

Ο Δήμος Καρπάθου προχωρά  με τη διενέργεια διεθνούς  ηλεκτρονικού, ανοικτού  διαγωνισμού  στην προμήθεια  και πλήρη  εγκατάσταση  εξοπλισμού, δαπέδων ασφαλείας, φωτιστικών σωμάτων και κατάλληλης περίφραξης στις Παιδικές Χαρές των  Πηγαδίων, Απερίου,  Μενετών και Αρκάσας. 

Στόχος της εν λόγω δράσης  είναι η λειτουργία τέτοιων χώρων  οι οποίοι θα λειουργούν  κάτω από  σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας.    Κυρίως όμως η συγκεκριμένη δράση έρχεται να ικανοποιήσει ένα σταθερό και πολυτές  αίτημα γονέων και παιδιών της Καρπάθου   για τη δημιουργία σύγχρονων  και ασφαλών παιδικών χαρών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 304.344,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 7/8/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με  τη  χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες : Σπυρίδων Κρέτσης , τηλ. 2453-60130 ( Δήμος Καρπάθου)

Δελτίο Τύπου

φωτογραφία αρχείου, παιδική χαρά Πηγάδια Καρπάθου

Κάρπαθος   29  Ιουνίου  2023

Ο   Δήμαρχος   Καρπάθου

Ιωάννης   Θεμ.   Νισύριος

Καρπαθιακά Νέα