Σε προμήθεια τροφής για Αδέσποτες Γάτες και Σκύλους προχώρησε ο Δήμος Καρπάθου

Σε προμήθεια τροφής για Αδέσποτες Γάτες και Σκύλους προχώρησε ο Δήμος Καρπάθου

Την απευθείας ανάθεση στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΜΗΝΑ, [Με στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνση: Κάρπαθος Τ.Κ.:85700 τηλέφωνο: 2245022071 και email: nikoscon@gmail.com] ΑΦΜ: 059380902 Δ.Ο.Υ: Ρόδου

2. Η ανάθεση αφορά την Προμήθεια τροφής για Αδέσποτες Γάτες και Σκύλους και αναλύεται ως εξής:

10.Την υπ’ αριθ.: 160/14-04-2022 (ΑΔΑ:6ΜΩΕΩΕ0-ΜΦΤ και ΑΔΑΜ:22REQ010400409) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β)τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΑΞΙΑ

  1. ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ ΚΙΛΑ 3000 1,30
  2. ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΚΙΛΑ 500 1,15ΣΥΝΟΛΟ: Φ.Π.Α (24%):

3.900,00 575,00

4.475,00 1.074,00page2image678652656 page2image678652944 page2image678653232 page2image678663184 page2image678663472 page2image678663760 page2image678664176page2image678664464 page2image678664752 page2image678665040 page2image678684432 page2image678684720 page2image678685008page2image678685296

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

5.549,00

3. H Διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή και ανάρτησή της (ή μέχρι εξάντλησης του συμβατικού ποσού ή αντικειμένου) με δικαίωμα παράτασης κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών, χωρίς καμία αλλαγή των όρων που θα αναφέρονται στη σύμβαση καθώς και χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικειμένου και ποσού.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

4. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι: 5.549,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

5. Η αμοιβή του Αναδόχου σύμφωνα με την προσφορά και με την σύμβασή του θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με το Άρθρο 200 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 μετά την έκδοση του τιμολογίου και την παραλαβή της προμήθειας, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά που ορίζονται στο Άρθρο 200 παρ. 4&6 του Ν. 4412/2016.

6. Η παραλαβή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜ. ΝΙΣΥΡΙΟΣ