"Υπόθεση λυμάτων ": Την προσφυγή κατά της Απόφασης του κ. Λιμενάρχη, αποφάσισε η ΟΕ Δήμου Καρπάθου

"Υπόθεση λυμάτων ": Την προσφυγή κατά της Απόφασης του κ. Λιμενάρχη, αποφάσισε η ΟΕ Δήμου Καρπάθου

Συμφωνα με το Πρακτικό 30/04-11-2022 της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ  ΟΜΟΦΩΝΑ η άσκηση προσφυγής κατά της με αρ. 1/2022 Απόφασης του κ. Λιμενάρχη Καρπάθου, ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Νισύριος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του νομικού συμβούλου κ. Χριστοδουλάκη Ιωάννη. Σε απόσπασμα αναφερεται:

“…Εν προκειμένω δεν προκύπτει με σαφή αιτιολογία η ρύπανση του θαλασσίου περιβάλλοντος με υπαιτιότητα του Δήμου μας, ο βαθμός ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο το Λιμεναρχείο Καρπάθου κατέληξε στη κρίση αυτή. Ως εκ τούτου θεωρώ, ότι υφίσταται λόγος άσκησης, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου προσφυγής κατά της με αριθμό 1/2022 Απόφασης του κ. Λιμενάρχη Καρπάθου.”

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

την άσκηση προσφυγής κατά της με αρ. 1/2022 Απόφασης του κ. Λιμενάρχη Καρπάθου, ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου».

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος

Τα μέλη

Δήμαρχος Γεώργιος

Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ

Τσέρκης Εμμανουήλ

Παραγυιός Εμμανουήλ

10.11.2022

Καρπαθιακά Νέα