Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

‘Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Υ.ΝΑ.Ν.Π.)

Έχοντας υπ’ όψιν:

α)τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 9 του ν.4948/2022 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας θαλάσσιων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών» (Α΄125), β)την Αριθμ.3332.2/03/13/21-08-2013 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης πλοίου, του περιεχομένου αυτής και των εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτήν» (Β΄ 2129), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.3332.2/02/14/25-06- 2014 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 1890), και

γ) Η Αριθμ. 2903.5/92965/19/31-12-2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Υπαγωγή υπηρεσιών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Γενικούς Γραμματείς, Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και σε υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Β’ 5056) δ) Η Αριθμ. 2253.1-1/76240/22/25-10-2022 (Β’5542) Υπουργική Απόφαση με θέμα

«Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και διάκριση τακτικών δρομολογιακών γραμμών σε κατηγορίες», για τη δρομολογιακή περίοδο από 01.11.2023 μέχρι και 31.10.2024.

Κ Α Λ Ε Ι πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες, για εκδήλωση ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας ενός (01) έως πέντε (05) ετών, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών που περιλαμβάνονται στον συνημμένο στην παρούσα πίνακα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιγράφονται σε αυτόν.

1.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πλοιοκτήτες, που αυτοί και τα πλοία τους, πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 και του άρθρου 3 του ν. 4948/2022 (125 Α΄).

2.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, υποβάλλουν αίτηση δρομολόγησης πλοίου/πλοίων στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών (Δ.Θ.Σ.), του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 10, μέχρι και την 15/05/2023.

 

3.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

3.1 Στην αίτηση δρομολόγησης πλοίου, επισυνάπτονται:

α) Πίνακας δρομολογίων, της γραμμής ή των γραμμών που επιθυμούν να εξυπηρετήσουν, στον οποίο να περιγράφονται αναλυτικά τα προγράμματα των δρομολογίων για χρονικό διάστημα ενός (01) έως πέντε (05) ετών, καθώς και τα προβλεπόμενα από τον ν. 4948/2022 (125 Α΄) χρονικά διαστήματα διακοπής δρομολογίων του πλοίου.

β) Τα δικαιολογητικά και έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου τρίτου του ν.4948/2022( 125 Α΄), όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2 της Αριθμ.3332.2/03/13/21-08-2013 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης πλοίου, του περιεχομένου αυτής και των εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτήν», όπως τροποποιήθηκε με την Αριθμ.3332.2/02/14/25-06-2014 Υπουργική Απόφαση.

Αν ο ενδιαφερόμενος πλοιοκτήτης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, έχει έδρα ή κατοικεί σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.) εκτός από την Ελβετία, αναγράφει στη δήλωση δρομολόγησης και ότι έχει κατά νόμο διορίσει εκπρόσωπο, διαχειριστή και αντίκλητο εγκατεστημένο στην Ελλάδα, καθώς και τα στοιχεία διορισμού αυτού.

γ) Στοιχεία Προσδιορισμού του πλοίου σύμφωνα με το «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι» της Αριθμ. 3332.2/03/13/ 21-08-2013 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης πλοίου, του περιεχομένου αυτής και των εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτήν», όπως ισχύει. δ) Πιστοποιητικό Ασφάλειας ή Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (σε απλό ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο) σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από το οποίο να προκύπτει η μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες (χειμώνα- θέρους) του προσφερόμενου/ων πλοίου/ων. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη πλην της ελληνικής πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από αρμόδια αρχή ή από εξουσιοδοτημένα από τη νομοθεσία πρόσωπα. 3.2 Στην περίπτωση πλοίου που κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης δρομολόγησης τελεί σε ακινησία για οποιονδήποτε λόγο, δηλώνεται το διάστημα ακινησίας μαζί με τον λόγο ακινησίας του πλοίου και δεκαπέντε ημέρες πριν την έναρξη των δρομολογίων δύνανται να προσκομισθούν τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας. 3.3. Στην περίπτωση ναυπηγούμενου πλοίου, προσδιορίζεται στην αίτηση δρομολόγησης ο χρόνος ετοιμότητας του πλοίου και προσκομίζονται: α) βεβαίωση περί έναρξης της ναυπήγησης από τον παρακολουθούντα το πλοίο νηογνώμονα, μαζί με στοιχεία κυριότητας για το πλοίο (π.χ. σύμβαση ναυπήγησης, πιστοποιητικό κυριότητας), β) τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 2 της Αριθμ. 3332.2/03/13/21-08-2013 υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και γ) τα δικαιολογητικά των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 2 της παραπάνω υπουργικής απόφασης, καθώς επίσης τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3.1 του παρόντος δύνανται να προσκομισθούν πέντε (05) ημέρες πριν την έναρξη των δρομολογίων.

  1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

4.1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Στην περίπτωση αυτή η Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών εξετάζει τα δικαιολογητικά που κατατίθενται και καλεί τους πλοιοκτήτες, των οποίων οι αιτήσεις πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης, για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας αποκλειστικής εξυπηρέτησης της/των δρομολογιακής/ών γραμμής/ών.

4.2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Για τις γραμμές όπου ο συνολικός αριθμός των προσφερομένων πλοίων υπερβαίνει τον αριθμό των απαιτουμένων, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επιλέγει μεταξύ των προσφερομένων πλοίων, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

4.2.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών προβαίνει για κάθε γραμμή και προσφερόμενο πλοίο, στη σύνταξη σχετικού πίνακα, στον οποίο περιλαμβάνονται τ’ ακόλουθα: · Οι απαιτήσεις του πίνακα της παρούσας. · Τα στοιχεία των χαρακτηριστικών του πλοίου. · Οι βαθμολογίες των προσόντων του πλοίου, οι οποίες προκύπτουν με την παρακάτω διαδικασία υπολογισμού.

4.2.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Πολλαπλασιάζονται: α) Ο αριθμός επιβατών χειμώνα που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη γραμμή, επί συντελεστή 0,02.

β) Ο αριθμός επιβατών θέρους στην συγκεκριμένη γραμμή, επί συντελεστή 0,02.

γ) Ο αριθμός κλινών επιβατών, ανεξαρτήτως θέσεως, επί συντελεστή 0,04.

δ) Η διαφορά των ετών της ηλικίας του πλοίου από την ηλικία του παλαιοτέρου προσφερομένου στην συγκεκριμένη γραμμή, επί συντελεστή 2.

ε) Ο αριθμός αριθμημένων καθισμάτων αεροπορικού τύπου (δεν υπολογίζονται ως κλίνες σε οποιαδήποτε θέση) επί συντελεστή 0,02. στ) Η επιφάνεια του χώρου φόρτωσης των οχημάτων σε τετραγωνικά μέτρα, επί συντελεστή 0,04. Τελικά, αθροίζονται τα παραπάνω επί μέρους γινόμενα και από το σύνολο προκύπτει η βαθμολογία των προσόντων του πλοίου. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται κατά ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) αντίστοιχα σε περίπτωση που το πλοίο διαθέτει και χρησιμοποιεί:

  • σύστημα απόσβεσης διατοιχισμών,
  • εγκατάσταση κλιματισμού και · πρωραία έλικα ελιγμών. Η παραπάνω συνολική βαθμολογία μειώνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), εάν δεν υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση περί δυνατότητας αντικατάστασης του πλοίου σε κάθε περίπτωση ακινησίας. Τα στοιχεία των παραπάνω απαιτουμένων χαρακτηριστικών των πλοίων, λαμβάνονται από τα σχετικά πιστοποιητικά των πλοίων και για όσα εξ αυτών δεν περιέχονται στα πιστοποιητικά, από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο της αρχής ή του φορέα που εκδίδει τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας του πλοίου ή του παρακολουθούντα το πλοίο Νηογνώμονα, τα οποία είτε κατατίθενται από τους συμμετέχοντες μαζί με τη αίτηση δρομολόγησης, είτε κατατίθενται, εφόσον αυτό απαιτηθεί, μετά από επιστολή της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών. Αρμόδια επί των ενστάσεων σε θέματα βαθμολόγησης, εφόσον υπάρξουν, είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 360 και έπ. του ν. 4412/16 (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

4.2.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ

Η  Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος προβαίνει στη σύνταξη πρακτικού επιλογής των ενδιαφερομένων με κριτήριο τις βαθμολογίες των πλοίων. Στο πρακτικό επισυνάπτονται:

α) ο πίνακας βαθμολογίας των πλοίων,

β) οι τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις και οι αποφάσεις της Επιτροπής επί αυτών και

γ) τυχόν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι οποίες παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις του πίνακα της παρούσας πρόσκλησης. Με βάση το παραπάνω πρακτικό καλούνται οι επιλεγέντες πλοιοκτήτες για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται να αποκλείει πλοιοκτήτες από τις διαδικασίες της παρούσας πρόσκλησης, έστω και αν πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις αυτής, αν αιτιολογημένα κρίνεται ότι αυτοί και τα πλοία τους έχουν στο παρελθόν υποπέσει σε σοβαρές ή επαναλαμβανόμενες παραβάσεις καλής εκτέλεσης των δρομολογίων / όρων δρομολόγησης.

5. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πλοιοκτήτες των οποίων τα δρομολόγια ή τα χαρακτηριστικά των πλοίων διαφέρουν των απαιτήσεων του πίνακα, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), να συνάψει συμβάσεις αποκλειστικής εξυπηρέτησης ενός (01) έως πέντε (05) ετών εφόσον στις συγκεκριμένες γραμμές δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από πλοιοκτήτες/ πλοιοκτήτριες εταιρείες των οποίων τα δρομολόγια και τα πλοία πληρούσαν τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης.

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Οι συναφθείσες συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας έχουν διάρκεια από ένα (01) έως πέντε (05) δρομολογιακά έτη, αρχομένη από 01.11.2023. Ως δρομολογιακό έτος ορίζεται το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου εκάστου έτους μέχρι 31η Οκτωβρίου του επομένου έτους.

7.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

  1. 7.1 Οι όροι της πρόσκλησης οι οποίοι αποτελούν και όρους της σύμβασης, δύνανται να τροποποιηθούν μετά από συναίνεση των συμβαλλομένων.

Τροποποίηση δρομολογιακής γραμμής ή γραμμών δύναται να πραγματοποιηθεί με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.).

7.2 Οι ελάχιστες δρομολογιακές απαιτήσεις κάθε γραμμής είναι εκείνες που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα. Ο απαιτούμενος αριθμός πλοίων για τα οποία θα συναφθούν συμβάσεις για κάθε γραμμή και τα χαρακτηριστικά αυτών περιγράφονται στη στήλη 2 του πίνακα. 7.3 Για κάθε γραμμή του πίνακα που θα συναφθεί σύμβαση σύμφωνα με την παρούσα και καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης:

α) ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, διατηρεί το δικαίωμα ν’ ανακοινώνει δηλώσεις δρομολόγησης ή και να συνάπτει συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για άλλες δρομολογιακές γραμμές που δεν συμπίπτουν με τις γραμμές των συμβάσεων που συνάπτονται με την παρούσα πρόσκληση, έστω και εάν υπάρχουν κοινές αναφορές σε νησί ή νησιά.

β) στην περίπτωση που οι δρομολογιακές απαιτήσεις της γραμμής δεν καλυφθούν πλήρως, σύμφωνα με την παράγραφο 5 της παρούσας πρόσκλησης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διατηρεί το δικαίωμα ν’ αποδέχεται δηλώσεις δρομολόγησης ή να συνάπτει συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας στις ίδιες δρομολογιακές γραμμές, μέχρι των ορίων των δρομολογιακών απαιτήσεων της γραμμής που περιγράφονται στον πίνακα. Ειδικότερα στην περίπτωση υποβολής δηλώσεων δρομολόγησης πλοίων, η επιλογή και αποδοχή των δηλώσεων θα γίνεται σύμφωνα με τ’ αναφερόμενα στην παρούσα.

7.4 Κατά τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου οι πλοιοκτήτες των επιλεγέντων πλοίων δύνανται με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να τροποποιούν προσωρινά τα δρομολόγια τους, να προσθέτουν λιμάνια προσέγγισης της επιθυμίας τους, έστω και εποχιακά, πέραν των αναφερομένων στον πίνακα της παρούσας.

7.5 Τα προγράμματα των δρομολογίων των πλοίων για τα οποία θα συναφθούν συμβάσεις τελούν υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται, καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, να τροποποιεί τα ωράρια εκτέλεσης των δρομολογίων για λόγους τάξης, ασφάλειας και λειτουργικότητας στους λιμένες των γραμμών.

7.6 Επίσης, οι πλοιοκτήτες υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι τα πλοία τους κατά την εκτέλεση των δρομολογίων διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα από τις ισχύουσες διατάξεις ναυτιλιακά έγγραφα, πιστοποιητικά ασφαλείας και προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, πιστοποιητικό κλάσης από αναγνωρισμένο νηογνώμονα, καθώς και ότι πληρούν τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας στα θέματα ασφάλειας και υγιεινής-ενδιαίτησης επιβατών και πληρώματος καθώς επίσης ότι η σύνθεση και οι όροι εργασίας του πληρώματος είναι σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

7.7 Για την κάλυψη αυξημένων συγκοινωνιακών αναγκών ή αναγκών μεταφοράς επικίνδυνων οχληρών φορτίων, τα επιλεγέντα πλοία υποχρεούνται, μετά από σχετική εντολή του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου, να εκτελούν έκτακτα δρομολόγια ή έκτακτες προσεγγίσεις. 8.

ΕΓΓΥΗΣΗ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

8.1 Μετά την ανάδειξη των επιλεγέντων πλοίων και πριν την υπογραφή της σύμβασης, κατατίθεται για κάθε πλοίο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για ποσό σε ευρώ ίσο με τον αριθμό του χειμερινού πρωτοκόλλου επιβατών επί πενήντα ευρώ (50,00€) επί του αριθμού των ετών διάρκειας της σύμβασης για τα επιβατηγά πλοία (Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ). Για τις μονοετείς συμβάσεις, η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον μέχρι ενός (01) μήνα από την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της σύμβασης. Για τις διετείς ή πολυετείς συμβάσεις με τη λήξη έκαστου έτους της σύμβασης, η ως άνω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται από τον ανάδοχο με νέα η οποία στην περίπτωση αυτή θα είναι μειωμένη κατά το ποσό που αντιστοιχεί στο έτος που διανύθηκε.

 

8.2 Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι σύμφωνες με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ της παρούσης ή κατ’ ελάχιστο να περιέχει τα ουσιαστικά στοιχεία που περιλαμβάνονται σ΄ αυτό. 8.3 Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται να επιβάλλεται ολική ή μερική κατάπτωση του ποσού της εγγυητικής επιστολής για την μη ακριβή ή καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ανεξαρτήτως τυχόν άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4948/2022. 8.4 Σε περίπτωση επαναλαμβανομένων παραβάσεων, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται να λύεται μονομερώς η συναφθείσα σύμβαση.

9.ΝΑΥΛΟΣ

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις εκάστοτε αποφάσεις καθορισμού ναύλων, καθώς και να παρέχει τις προβλεπόμενες από την Αριθμ.3324.1/01/13/15-07-2013 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄1728), όπως τροποποιήθηκε με τις Αριθμ.3324.1/01/14/29-04-2014 (Β΄1129) και 2252.2.12/01/15/02-07-2015 (Β΄1557) αποφάσεις, εκπτώσεις στις κατηγορίες προσώπων και οχημάτων, επί του εκάστοτε ισχύοντος ναύλου

 

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

10.1 Το πλοίο, το οποίο κατά τη διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται να εξυπηρετεί την δρομολογιακή γραμμή με σύμβαση ή συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο ανάλογης μεταφορικής ικανότητας και αναλόγων προσόντων, μετά από έγκριση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών, επιστολή του αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου που εξέδωσε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με την οποία θα βεβαιώνεται ότι αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για το χρονικό διάστημα της αντικατάστασης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

10.2 Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται να δρομολογήσει εκτάκτως πλοίο ή πλοία για την κάλυψη αυξημένων συγκοινωνιακών αναγκών ή τη μεταφορά επικινδύνων ή ευπαθών ή οχληρών φορτίων, εφόσον οι μεταφορές αυτές δεν καλύπτονται με τα πλοία για τα οποία θα υπογραφούν συμβάσεις. Επίσης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, διατηρεί το δικαίωμα να καλύψει τις συγκοινωνιακές ανάγκες με άλλα πλοία εφόσον ο πλοιοκτήτης με τον οποίο υπεγράφη η σύμβαση δεν εκτελεί τις συμβατικές υποχρεώσεις του, για οποιονδήποτε λόγο.

10.3 Ανεξαρτήτως των όρων-προϋποθέσεων της παρούσας πρόσκλησης ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής δηλώσεων δρομολόγησης Ε/Γ υδροπτέρυγων, Ε/Γ ταχυπλόων και Ε/Γ-Ο/Γ ταχυπλόων πλοίων.

10.4 Κάθε άλλο θέμα που δεν ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ν. 4948/2022(125 Α΄), όπως ισχύει. 11. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η παρούσα να δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.4948/2022 (125 Α΄), όπως ισχύει.

Ο Γενικός Γραμματέας Λ.Λ.Π.Ν.Ε.

Ευάγγελος Κυριαζόπουλος

28.4.2023

(στην φωτογραφία έχουν επιλεγεί οι γραμμές που αφορούν Κάσο και Κάρπαθο)

Καρπαθιακά Νέα