Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δρομολογιακής γραμμής Κασοκαρπαθίας (13/05 έως και 06/06/2024)

Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δρομολογιακής γραμμής Κασοκαρπαθίας (13/05 έως και 06/06/2024)

Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση δρομολογιακής γραμμής. Σχετ.:

α)Οι διατάξεις του ν.4948/2022 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας θαλάσσιων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών» (ΦΕΚ Α΄125) και ειδικότερα των άρθρων 11 και επόμενα

β)Οι διατάξεις του ν.4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης…» (Α΄148)

γ)Η υπ’ αριθμ. 2252.1.1/81025/23/17-11-2023 Ο.Ε. «Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνούς αρχικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας δρομολογιακής περιόδου 2023-2024» (ΑΔΑ: ΨΔΑΕ4653ΠΩΕ35)

δ)Η υπ’ αριθμ. 2252.1.3.83/90837/2023/22-12-2023 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής

α) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, β) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, και γ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΗΡΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή (ΑΔΑΜ: 23SYMV014112248)

ε)Τa ΩΠ: 231040/02-2024, 050931/04-2024 και 251050/04-2024 Σήματα Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Θ.Σ. Β’ 1. Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 11 και επόμενων του ν. 4948/2022 (Α΄ 125), για λόγους κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής και προς κάλυψη επειγουσών συγκοινωνιακών αναγκών, προτίθεται να προβεί στη σύναψη συμβάσης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής:

α) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, β) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, και γ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΗΡΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, για το χρονικό διάστημα από 13/05/2024 έως και 06/06/2024, κατά το οποίο το Ε/Γ-Ο/Γ «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΧΙΟΣ» Ν. Πειραιά 10883 θα τελεί υπό εγκεκριμένη ακινησία.

Η ανωτέρω γραμμή θα εξυπηρετείται ως ακολούθως:

α) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή (Μισθούμενο τμήμα: ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή) με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα έναντι μισθώματος ποσού εκατόν δέκα χιλιάδων ευρώ (€110.000,00) ανά πλήρες δρομολόγιο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., υπόκειται σε κάθε νόμιμη κράτηση για πλοίο κατηγορίας 2, ογδόντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€88.000,00) ανά πλήρες δρομολόγιο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το οποίο υπόκειται σε κάθε νόμιμη κράτηση για πλοίο κατηγορίας 3, με υποχρέωση δωρεάν μετακίνησης των κατοίκων της Κάσου από και προς Κάρπαθο, της Χάλκης από και προς Ρόδο και της Ανάφης από και προς Θήρα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι της (γ) σχετικής.

β) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή (Μισθούμενο τμήμα: ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή) με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα έναντι μισθώματος ποσού εκατόν δέκα χιλιάδων ευρώ (€110.000,00) ανά πλήρες δρομολόγιο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το οποίο υπόκειται σε κάθε νόμιμη κράτηση για πλοίο κατηγορίας 2, ογδόντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€88.000,00) ανά πλήρες δρομολόγιο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το οποίο υπόκειται σε κάθε νόμιμη κράτηση για πλοίο κατηγορίας 3, με υποχρέωση δωρεάν μετακίνησης των κατοίκων της Κάσου από και προς Κάρπαθο, της Χάλκης από και προς Ρόδο και της Ανάφης από και προς Θήρα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι της (γ) σχετικής.

γ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΗΡΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή (Μισθούμενο τμήμα: ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή) με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα έναντι μισθώματος ποσού εκατόν έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (€106.250,00) ανά πλήρες δρομολόγιο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το οποίο υπόκειται σε κάθε νόμιμη κράτηση για πλοίο κατηγορίας 2, ογδόντα πέντα χιλιάδων ευρώ (€85.000,00) ανά πλήρες δρομολόγιο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το οποίο υπόκειται σε κάθε νόμιμη κράτηση για πλοίο κατηγορίας 3, με υποχρέωση δωρεάν μετακίνησης των κατοίκων της Κάσου από και προς Κάρπαθο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι της (γ) σχετικής.

Για τις παραπάνω γραμμές υποβάλλεται ενιαία προσφορά. Σε περίπτωση μη υποβολής ενιαίας προσφοράς γίνονται δεκτές και προσφορές για κάθε μία γραμμή/σκέλος χωριστά.

2. Τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου, όπως αυτά καθορίστηκαν με τη (γ) σχετική, αναφέρονται ως εξής:

i) Μεταφορική ικανότητα 350 επιβατών το χειμώνα και 800 επιβατών το θέρος ii) Επιφάνεια φόρτωσης παντός τύπου οχημάτων 1500 τ.μ.

Στην επιφάνεια αυτή να είναι δυνατή η φόρτωση Φ/Γ οχημάτων 1000 τ.μ. iii) Ολικό μήκος 120μ. iv) Κλίνες 100

3. Παρακαλούμε λόγω του επείγοντος του θέματος, ενημερώσατε άμεσα ενδιαφερόμενα μέλη σας, ώστε να καταθέσουν:

α) σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι την Παρασκευή 10/05/2024 και ώρα 10:00, καθώς και β) τα κατωτέρω δικαιολογητικά, προκειμένου να συναφθεί η σχετική σύμβαση, μέχρι την Δευτέρα 13/05/2024 και ώρα 10:00, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της (γ) σχετικής προκήρυξης:

ι. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, ή ισοδύναμο έγγραφο, που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε κάθειρξη ή σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (01) έτους για πρόκληση ναυαγίου με πρόθεση, διατάραξη της ασφάλειας πλοίων, έκθεση πλοίου σε κίνδυνο, πειρατεία, εμπορία ή μεταφορά ναρκωτικών, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα, άλλα μέσα πληρωμής και  ένσημα, χρεοκοπία, καθώς και για παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων ενδομεταφορών κατά παράβαση του ν.4948/2022 (Α΄125), και δεν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

(α)συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300),

(β)δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195) και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής ή του οικονομικού φορέα,

(γ)απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

(δ)τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

(ε)νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309), η οποία ενσωματώνεται με το ν. 3691/2008 (Α΄166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν. 2331/1995 (Α΄173), (στ)παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101), η οποία ενσωματώνεται με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

ιι. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας Φυσικού Προσώπου, τελευταίου εξαμήνου, που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή εγκατάστασής του, ιιι. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, του κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Στην περίπτωση συμπλοιοκτησίας, τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου προσκομίζονται για έκαστο συμπλοιοκτήτη. Στην περίπτωση νομικού προσώπου: Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων ι., και ιιι του εδαφίου i) του παρόντος, καθώς και: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας Νομικού Προσώπου, τελευταίου εξαμήνου, που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή εγκατάστασής του. Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίζουν απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, για: (α)το διαχειριστή για τις περιπτώσεις των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών(I.K.E.) (β)έκαστο εταίρο στις περιπτώσεις των Ομόρρυθμων Εταιρειών (Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμων Εταιρειών (Ε.Ε.)

(γ)τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), και (δ)τον πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ναυτικές εταιρείες. Οι λοιπές μορφές νομικών προσώπων οφείλουν να προσκομίζουν απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο για έκαστο μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου και για τον έχοντα την εξουσία εκπροσώπησης ή λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. iv) έγγραφο Εθνικότητας (σε απλό ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο). Το έγγραφο εθνικότητας, στην περίπτωση που ο συμμετέχων εφοπλίζει πλοίο υπό Ελληνική σημαία, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου 105 του ν. 3816/1958 «Περί κυρώσεως Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 32), ν) πιστοποιητικό Ασφαλείας ή Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (σε απλό ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο) σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού από το οποίο να προκύπτει η μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες (χειμώνα – θέρους) του προσφερόμενου/ων πλοίου/ων, νi) πιστοποιητικό Καταμέτρησης (σε απλό ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο), για την πιστοποίηση του έτους καθέλκυσης του πλοίου και της ηλικίας του. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η επιφάνεια για φόρτωση Ι.Χ.Ε. και Φ/Γ οχημάτων, όπου απαιτείται, του/των προσφερόμενου/νων πλοίου/ων δεν προκύπτει από τα πιστοποιητικά του/τους, τότε από τον προσφέροντα υποβάλλεται απόσπασμα «Εγχειριδίου Έχμασης και Στοιβασίας» ή «Εγχειριδίου Ασφάλισης Φορτίου» (cargo securing manual), που εγκρίνονται βάσει του π.δ. 177/2000 (Α΄ 164) και MSC.1/Circ.1353 αντίστοιχα, το οποίο θα περιλαμβάνει τόσο την πρώτη σελίδα, όπου αναγράφεται το πλοίο για το οποίο έχει εκδοθεί, όσο και τις σελίδες που αναγράφουν την επιφάνεια φόρτωσης αυτού, συνοδευόμενο από βεβαίωση του φορέα κυβερνητικής πιστοποίησης του πλοίου, ημερομηνίας έκδοσης το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών),από την οποία θα προκύπτει ότι το συνημμένο απόσπασμα που προσκομίστηκε αποτελεί μέρος του πλέον πρόσφατου εγχειριδίου. νii) υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ή με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, περί εφαρμογής των απαιτήσεων του π.δ.152/2003 (Α΄ 124), των όρων Συλλογικής Σύμβασης καθώς και των όρων περί μεγίστου χρόνου απασχόλησης των πληρωμάτων των ταχυπλόων ή Δυναμικώς Υποστηριζόμενων Σκαφών σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, νiii) υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με θεώρηση γνησίου υπογραφής ή με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, ότι το πλοίο/α ανταποκρίνεται/ονται στις δυνατότητες της λιμενικής υποδομής των λιμένων προσέγγισης που αιτούνται,

ix) βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους νηολόγησης ότι το πλοίο συγκεντρώνει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις να παρέχει υπηρεσίες θαλάσσιων ενδομεταφορών στο κράτος – μέλος που είναι νηολογημένο (σε απλό ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο), x) υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75), με θεώρηση γνησίου υπογραφής, για το ότι ο αιτών αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας,

xi) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται για τη δρομολογιακή γραμμή (Α) της παραγράφου ένα (01) της παρούσας σε: Κατηγορία 2: € 17.600,00 – Κατηγορία 3: € 14.080,00 για τη δρομολογιακή γραμμή (Β) της παραγράφου ένα (01) της παρούσας σε: Κατηγορία 2: € 17.600,00 – Κατηγορία 3: € 14.080,00 και για τη δρομολογιακή γραμμή (Γ) της παραγράφου ένα (01) της παρούσας σε:

Κατηγορία 2: € 17.000,00 – Κατηγορία 3: € 13.600,00

xii) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής ή με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, για το ποσοστό των ανεκτέλεστων δρομολογίων που δεν οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες επί του συνόλου των προγραμματισμένων δρομολογίων του προσφερόμενου πλοίου για την  περίοδο από 01/11/2022 έως 31/10/2023 και δεν αφορούν σε εγκεκριμένο από τη Διεύθυνση Θαλάσσιων Συγκοινωνιών (Δ.Θ.Σ.) του Υ.ΝΑ.Ν.Π., διάστημα διακοπής εκτέλεσης δρομολογίων για εργασίες ετήσιας συντήρησης και δεξαμενισμού ή άλλο εγκεκριμένο από τη Δ.Θ.Σ. χρόνο διακοπής εκτέλεσης δρομολογίων.

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο πλοίο δεν εκτέλεσε προγραμματισμένα δρομολόγια την συγκεκριμένη περίοδο, το γεγονός αυτό αναφέρεται ως παρατήρηση στην υπεύθυνη δήλωση (συμπληρώνεται-υποβάλλεται ως υπόδειγμα Δ παραρτήματος ΙΙΙ). xiii) υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής ή με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005,

xiv) υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ή με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, ότι σε κάθε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των δρομολογίων για οποιοδήποτε λόγο από το προσφέρον πλοίο αυτό θα αντικαθίσταται με άλλο συγκεκριμένο πλοίο ανάλογων προσόντων. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εξασφαλιστεί πλοίο για την αντικατάσταση, το γεγονός αυτό αναφέρεται στην υπεύθυνη δήλωση ως παρατήρηση,

xv) ένορκη βεβαίωση, από την οποία να προκύπτει η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί μέσω διατάξεων της νομοθεσίας της Ένωσης, της εθνικής νομοθεσίας, συλλογικών συμβάσεων ή των διεθνών διατάξεων περιβαλλοντικού, κοινωνικού δικαίου [παράγραφος 3 του άρθρου 29 & Παράρτημα Χ του ν. 4413/2016 (Α΄ 148)].

xvi) βεβαίωση της Αρχής ή του Φορέα που εκδίδει τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας του πλοίου για το έτος καθέλκυσής του, από το οποίο θα προκύπτει η ηλικία του, εφόσον αυτό δεν προκύπτει από τα υποβαλλόμενα έγγραφα της Αρχής ή του Φορέα.

xvii) τα προβλεπόμενα από το Παράρτημα IΙ της (γ) σχετικής προκήρυξης δικαιολογητικά, ανάλογα με τη φύση της νομικής οντότητας του συμμετέχοντα.

4. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ / ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / ΤΜΗΜΑ Β΄ [Ακτή Βασιλειάδη (Πύλες Ε1- Ε2) 4ος όροφος, Γραφείο 411 – τηλ.: (0030) 213 1374260 και (0030) 213 1374252], κατά τις εργάσιμες ημέρες. 5. Να κοινοποιηθεί για ενημέρωση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ