Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Κοινότητας Καρπάθου (14.8.2023)

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Κοινότητας Καρπάθου (14.8.2023)

Βάσει της υπ΄αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/ΦΕΚ 2137/Β/30.04.2022 ΚΥΑ , των διατάξεων του άρθρου89τουΝ.4555/2018 (σε αντικατάσταση του άρθρου 89 του Ν.3852/2010) όπως ισχύει, για λήψη αποφάσεων στα θέματα ημερήσιας διάταξης, θα πραγματοποιηθεί σύγκληση τακτικής συνεδρίασης της Κοινότητας Καρπάθου τη Δευτέρα 14 Αυγούστου 2023 και ώρα 14:00.

Θέμα 1ο : Σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος 2024

Θέμα 2ο: Κυκλοφοριακή Μελέτη Πηγαδίων

 

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Χατζηκουτσός

1. Εξάρχου Μαρία 2. Τσακίρογλου Δημήτρης 3. Βιτώρης Γιάννης 4. Χιωτάκης Εμμανουήλ ς5. Κούτολο Φώτης 6. Σπύρος Γκέλος

11.8.2023

Καρπαθιακά Νέα