Δήμος Καρπάθου: Πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Δήμος Καρπάθου: Πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

Ο Δήμος Καρπάθου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Καρπάθου, που εδρεύει στην Κάρπαθο της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός θέσης σύμβασης ατόμων

101

Δήμος Καρπάθου

Κάρπαθος Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου

ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων

8 μήνες

1

102

Δήμος Καρπάθου

Κάρπαθος Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου

ΔΕ Υδραυλικών

6 μήνες

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός θέσης σύμβασης ατόμων

103

Δήμος Καρπάθου

Κάρπαθος Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου

ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων

8 μήνες

1

104

Δήμος Καρπάθου

Κάρπαθος Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου

ΥΕ Εργατών ύδρευσης – αποχέτευσης

5 μήνες

1

Στην σελίδα του Δήμου Καρπάθου διαβάστε τις λεπτομέρειες καθώς και τη διαδικασία που θα τηρηθεί για τις προσλήψεις.

 

ΑΝΑΚ. ΣΟΧ 3/2022: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ