Πρόσληψη ιδιώτη ιατρού Εσωτ. Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής, με καθεστώς απόδειξης παροχής υπηρεσιών αποφάσισε το Δ.Σ. του Νοσοκομείου Καρπάθου

Πρόσληψη ιδιώτη ιατρού Εσωτ. Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής, με καθεστώς απόδειξης παροχής υπηρεσιών αποφάσισε το Δ.Σ. του Νοσοκομείου Καρπάθου

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω ομόφωνα αποφασίζει:

1. Εγκρίνει την πρόσληψη ιδιώτη ιατρού Εσωτερικής Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής με καθεστώς απόδειξης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην εισήγηση

2. Την αποστολή της παρούσης στη Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ για έγκριση

3. Την ανάρτηση της απόφασής σας στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», όπως ορίζεται με τις

διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010).

4. Την επικύρωση της απόφασης σήμερα.

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ.:

η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4428/28-09-2022 εισήγηση της Διευθύντριας Ιατρικής Υπηρεσίας του ΓΝ Καρπάθου η οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΓΝ Καρπάθου, και μετά την υπ ́ αρ. πρωτ. 4317/22-09-2022 εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την πρόσληψη ιδιώτη ιατρού ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας με καθεστώς απόδειξης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το κάτωθι πλαίσιο εργασιακής δραστηριότητας:

 •   Συμμετοχή στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου
 •   Κάλυψη εφημεριών: έξι (6) ενεργών και εννέα (9) ετοιμοτήτων
 •   Ως χρονική διάρκεια της συνεργασίας ορίζονται ένα πλήρες ημερολογιακό έτος (από

  01/01/2023 έως 31/12/2023)

 •   Ο χρόνος εργασίας θα είναι είκοσι δύο (22) ημέρες το μήνα
 •   Η ετήσια μικτή αμοιβή του υπολογίζεται σε 42.000 ευρώ το έτος, ήτοι 3.500 ευρώ το

  μήνα μικτά.

 •   Οποιαδήποτε ιατρική πράξη που εκτελείται θα φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη

  του εν λόγω ιατρού

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ 29-09-2022

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΜΣΙΡΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗ ΕΛΠΙΔΑ