Την πρόσληψη Ιδιώτη Ιατρού ειδ. Εσωτερικής Παθολογίας με μπλοκάκι αποφάσισε ομόφωνα το Δ.Σ. του Νοσοκομείου ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Την πρόσληψη Ιδιώτη Ιατρού ειδ. Εσωτερικής Παθολογίας με μπλοκάκι αποφάσισε ομόφωνα το Δ.Σ. του Νοσοκομείου ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Πρόσληψη Ιδιώτη Ιατρού ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας με καθεστώς απόδειξης παροχής υπηρεσιών για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Καρπάθου Τίθεται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Η υπ. αριθμ. πρωτ. 785/ 02-02-2024 εισήγηση του Διοικητή του Γ.Ν. Καρπάθου κ. Στασινόπουλου Βασίλειου και η υπ. αριθμ. πρωτ. 819/05-02-2024 εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) οι οποίες εχουν ως εξής: “Έγκριση σύναψης σύμβασης με ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας με καθεστώς απόδειξης παροχής υπηρεσιών για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Καρπαθου” σύμφωνα με το κάτωθι πλαίσιο εργασιακής δραστηριότητας:

1. Συμμετοχή στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου.

2. Κάλυψη εφημεριακών αναγκών {έξι (6) ενεργείς και εννέα (9) ετοιμότητας}.

3. Ως χρονική διάρκεια της συνεργασίας ορίζεται ένα (1) ημερολογιακό έτος (από 01/04/2024 έως 31/03/2025).

4. Ο χρόνος εργασίας θα είναι είκοσι δύο (22) ημέρες το μήνα.

5. Οποιαδήποτε ιατρική πράξη που εκτελείται θα φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του εν λόγω ιατρού. Σημειώνεται πως το ετήσιο μικτό κόστος δαπάνης ανέρχεται σε €42.000,00 (ήτοι μηνιαία μικτή αμοιβή €3.500,00)

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

1. Την έγκριση σύναψης σύμβασης με ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας με καθεστώς απόδειξης παροχής υπηρεσιών για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Καρπάθου

2. Την ανάρτηση της απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010.

3. Την αποστολή της παρούσας απόφασης στη Διοίκηση της 2ης Υ.ΠΕ. για έγκριση

4. Την επικύρωση της απόφασής σας την ίδια ημέρα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω ομόφωνα αποφασίζει:

1. την έγκριση σύναψης σύμβασης με ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας με καθεστώς απόδειξης παροχής υπηρεσιών για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Καρπάθου

2. Την ανάρτηση της απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010.

3. Την αποστολή της παρούσας απόφασης στη Διοίκηση της 2ης Υ.ΠΕ. για έγκριση

4. Την επικύρωση της απόφασης την ίδια ημέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ 05 – 02 – 2024

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΕΊΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

5.2.2024

Καρπαθιακά Νέα