ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: Πρόσληψη υδρονομέων για το 2023

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: Πρόσληψη υδρονομέων για το 2023

Ο Δήμαρχος Καρπάθου έχοντας υπ’ όψη:

1. Το άρθρο 170 του Ν. 3584/07.

2. Το άρθρο 11 παρ.2 του ΠΔ 410/88.

3. Την περιπτ΄ δ παρ 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

4. Τις υπ΄ αρίθμ. 48/2023 και 60/2023 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου.

5. Την Αριθ. Πρωτ. 8032/11-05-2023 Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων για προσλήψεις υδρονομέων.

6. Τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την πρόσληψη των κάτωθι υδρονομέων:

α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Τομέας ευθύνης

1 Χηράκης Ανδρέας Βασίλειος ΑΡ 454741 Όλυμπος

2 Ιωάννου Βασίλειος Ευάγγελος AA 345811 Αρκάσα

3 Οικονόμου Μιχαήλ Γεώργιος ΑΙ 425719 Μενετές

4 Ρεΐσης Μιχαήλ Ιωάννης Χ 322987 Σπόα -Μεσοχώρι

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος

8.6.2023

Καρπαθιακά Νέα