Δήμος Καρπάθου - Πρόσληψη υδρονομέων για το 2021

Δήμος Καρπάθου - Πρόσληψη υδρονομέων για το 2021

Ο Δήμαρχος Καρπάθου έχοντας υπ’ όψη: 1. Το άρθρο 170 του Ν. 3584/07. 2. Το άρθρο 11 παρ.2 του ΠΔ 410/88. 3. Την περιπτ΄ δ παρ 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010. 4. Τις υπ΄ αρίθμ. 31/2021 και 41/2021 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ στην πρόσληψη των υδρονομέων: Ιωάννου Βασίλειος Ευάγγελου, για την Αρκάσα  Οικονόμου Μιχαήλ Γεώργιος στις Μενετές και  Κουλουριώτη Νικόλαος Δημήτριος στο Μεσοχώρι-Σπόα.